ΓΛΩΣΣΑ

Ἑλληνικὸν Ἀλφάβητον

Greek Alphabet

₪ ₪ ₪


Character   Pronunciation   Character   Pronunciation
Α α ah   Ν ν n
Β β v   Ξ ξ ks
Γ γ1     Ο ο o
Δ δ th in the   Π π p
Ε ε ě   Ρ ρ r
Ζ ζ z   Σ σ ς s
Η η ee   Τ τ t
Θ θ th in thing   Υ υ ee
Ι ι ee   Φ φ ph
Κ κ k   Χ χ2  
Λ λ l   Ψ ψ ps
Μ μ m   Ω ω o


Δίφθογγοι — Diphthongs

αι as ε.
ει, οι as η.
ου as oo in moon.
αυ, ευ as αφ, εφ; but as αβ, εβ before vowels or β, η, δ, ζ, λ, μ, ω, ρ.


Πνεύματα — Breathings

Over an initial vowel or diphthong3 stands a [᾿] ψιλή or [῾] δασεῖα, but wholly silent in pronunciation.


Χρόνος — Quantity

The vowels (τὰ φωνήεντα) ε, ο, are always short (βραχέα); η, ω, always long (μακρά); α, ι, υ, sometimes short, sometimes long. All diphthongs are long, except αι, οι, at the end of a word.


Τόνοι — Accents

The last syllable of a word is called the ultima; the next, penult, and the third from the last, antepenult.

The accented syllables are marked by [´] or [`] or [῀]. The [´] ὀξεῖα stands on one of the last three syllables of a word; on the antepenult, only when the ultima is short, as ἄνθρωπος, man; on the ultima, when the word is at the end of a sentence, as, τέκνον καλόν, a good child, otherwise it is replaced by [`] βαρεῖα, as, καλὸν τέκνον. The [῀] περισπωμένη stands on either the penult or the ultima; on the penult, only when the ultima is short, as, δῶρον, gift.


Στιγματισμός — Punctuation

The [,] κόμμα, comma, and the [.] τελεία4, period, are as in English. The [·] ἄνω τελεία, colon or semicolon, is above the line. The [;] ἐρωτηματικόν5, interrogation mark, is the English semicolon. The [!] ἐπιφωνηματικόν5, mark of exclamation, is the same as in English.


Notes:

  1. Γ, before α, ο, ου, has the initial sound of w in wool, but like y in yes before ε, ι; γγ, γκ, like ng in angel

  2. Χ pronounced like wh in who before α, ο, ου, but like he before ε, ι. 

  3. A breathing, or accent, stands over the second vowel of a diphthong. 

  4. στιγμή understood. 

  5. σημείον understood.  2