ΓΛΩΣΣΑ

Μάθημα Πρῶτον

₪ ₪ ₪


Α


Στιγμή.
Στιγμὴ μικρά.

Β


Στιγμή.
Στιγμὴ μεγάλη.

Α


στιγμὴ αὕτη.

Β


Ἡ στιγμὴ ἐκείνη.

Ἡ στιγμὴ αὕτη [] εἶνε1 μικρά· ἡ στιγμὴ ἐκείνη [] εἶνε μεγάλη. —Τίς στιγμὴ εἶνε μικρά; Ἡ στιγμὴ αὕτη εἶνε μικρὰ, ἐκείνη εἶνε μεγάλη. —Εἶνε ἡ στιγμὴ αὗτη Α; Μάλιστα2, ἡ στιγμὴ αὕτη εἶνε Α. —Τίς στιγμὴ εἶνε μεγάλη; Ἡ στιγμὴ Β εἶνε μεγάλη. —Εἶνε ἡ στιγμὴ αὕτη [] μεγάλη; Ὄχι3, ἡ στιγμὴ αὕτη δὲν4 εἶνε μεγάλη, εἶνε μικρά. —Εἶνε ἡ στιγμὴ ἐκείνη μικρὰ 5 μεγάλη; Ἡ στιγμὴ ἐκείνη δὲν εἶνε μικρὰ, εἶνε μεγάλη.


Α


Γραμμή.
Γραμμὴ βραχεῖα.

Ἡ γραμμὴ αὕτη.

Β


Γραμμή.
Γραμμὴ μακρά.

Ἡ γραμμὴ ἐκείνη.

Ἡ γραμμὴ αὕτη εἶνε βραχεῖα, ἡ γραμμὴ ἐκείνη εἶνε μακρά. —Εἶνε ἡ γραμμὲ Α βραχεῖα; Μάλιστα, ἡ γραμμὴ Α εἶνε βραχεῖα. —Τίς γραμμὴ εἶνε μακρά; Ἡ γραμμὴ Β εἶνε μακρά. —Τίς εἶνε βραχεῖα; Ἡ γραμμὴ αὕτη [] εἶνε βραχεῖα. —Εἶνε ἡ γραμμὴ αὗτη [] βραχεῖα; Ὄχι, ἡ γραμμὴ αὕτη δὲν εἶνε βραχεῖα, εἶνε μακρά.


Γ


Γραμμὴ λεπτὴ καὶ εὐθεῖα.

Δ


Γ. παχεῖα καὶ καμπύλη.

Τί6 γραμμὴ εἶνε ἡ Γ; Ἡ Γ εἶνε λεπτὴ καὶ7 εὐθεῖα. —Εἶνε καὶ ἡ Δ λεπτὴ καὶ ευθεῖα; Ὄχι, ἡ Δ δὲν εἶνε οὔτε λεπτὴ οὔτε εὐθεῖα, εἶνε παχεῖα καὶ καμπύλη.

Οὗτος [] ὁ κύκλος εἶνε μικρός. Ἐκεῖνος [] ὁ κύκλος εἶνε μέγας. —Αὕτη [] ἡ σφαῖρα εἶνε μικρά. Ἐκείνε [] ἡ σφαῖρα εἶνε μεγάλη. —Τοῦτο [] τὸ τετράγωνον εἶνε μικρόν. Ἐκεῖνο [] τὸ τετράγωνον εἶνε μέγα. —Ἡ σφαῖρα εἶνε στρογγύλη. Τὸ τετράγωνον δὲν εἶνε στρογγύλον. Ἡ σφαῖρα δὲν εἶνε τετράγωνος. Εἶνε ὁ κύκλος τετράγωνος; Ὄχι. Τί εἶνε; Ὁ κύκλος εἶνε γραμμὴ καμπύλη. —Τί εἶνε τοῦτο [] τετράγωνον ἤ κύκλος; Ἐκεῖνο δὲν εἴνε οὔτε τετράγωνον οὔτε κύκλος, εἶνε γραμμή.


Τὸ ἄρθρον — The Article

Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει τρία ἄρθρα, ἀρσενικὸν, · θηλυκὸν, ἡ· οὐδέτερον, τὀ. — (The Greek language has three articles: masculine, ὁ; feminine, ἡ; neuter, τό.)

Τὸ Γένος — Gender

Ὀνόματα λήγοντα εἰς, ος, εἶνε8 γένους ἀρσενικοῦ9· εἰς α ἤ η, θηλυκοῦ· εἰς ον, οὐδετέρου. — (Nouns ending in ος are of masculine gender; in α or η, of feminine gender; in ον, of neuter gender.)

Τὸ ἐπίθετον συμφωνεῖ μετὰ τοῦ ὀνόματος κατὰ γένος, ἀριθμὸν καὶ πτῶσιν. (The adjective agrees with its noun in gender, number, and case.)


Notes:

  1. Attic ἐστί. 

  2. Also, ναί, yes; ναὶ ἤ ὄχι, yes or no

  3. Attic οὔ. 

  4. Attic οὐχ ἔστι. 

  5. ἤ, or

  6. Τί, abbreviated from τίνος εἴδους, of what kind? 

  7. Καί, and, here means also

  8. Attic εἰσί, which is also used to-day, but not after δέν. 

  9. Ὀλίγα τινὰ ἐξαιροῦνται. — (A few are excepted.)