ΓΛΩΣΣΑ

Μάθημα Δεύτερον

₪ ₪ ₪


Τὸ μάθημα τοῦτο εἶνε δεύτερον. Τί μάθημα εἶνε τοῦτο, πρῶτον ἤ δεύτερον; Τί γράμμα εἶνε πρῶτον, τὸ Α ἤ τὸ Β; Τὸ γράμμα Β εἶνε δεύτερον, τὸ γράμμα Α εἶνε πρῶτον.

Τοῦτο [] εἶνε μία γραμμή· [] δύο γραμμαί· [] τρεῖς γραμμαί· [] τέσσαρες γραμμαί. Πόσαι γραμμαὶ εἶνε αὗται; Πόσαι αὗται;

Τοῦτο [] εἶνε εἷς κύκλος· οὗτοι [] εἶνε δύο κύκλοι. οὗτοι [] εἶνε τρεῖς κύκλοι· οὗτοι [] εἶνε τέσσαρες κύκλοι.

Τοῦτο [] εἶνε ἒν τετράγωνον· ταῦτα [] εἶνε δύο τετράγωνα· ταῦτα [] εἶνε τρία τετράγωνα· ταῦτα [] εἶνε τέσσαρα τετράγωνα.

Τὸ γράμμα Α εἶνε πρῶτον, τὸ Β δεύτερον, τὸ Γ τρίτον, τὸ Δ τέταρτον. Α Β εἶνε δύο γράμματα, Α Β Γ εἶνε τρία γράμματα, Α Β Γ Δ εἶνε τέσσαρα γράμματα. Τί γράμμα εἶνε πρῶτον, τί δεύτερον, τί τρίτον, τί τέταρτον;


1ος 2ος 3ος 4ος

Ὁ πρῶτος κύκλος εἶνε μικρὸς, ὁ δεύτερος μέγας, ὁ τρίτος μικρὸς, ὁ τέταρτος μέγας.

Ἡ πρώτη στιγμὴ εἶνε μικρὰ, ἡ δευτέρα μεγάλη, ἡ τρίτη μικρὰ, ἡ τετάρτη μεγάλη.

Τίνος εἴδους εἶνε αἱ δύο πρῶται γραμμαί; Τίνος εἴδους αἱ δεύτεραι; Τίνος αἱ τρίται; Αἱ τέταρται;

Αὗται [] εἶνε τρεῖς γραμμαί. Ἡ πρώτην γραμμὴ εἶνε ὁριζόντιος· ἡ δευτέρα εἶνε πλαγία, ἡ δὲ τρίτη εἶνε κάθετος.

Αὗται [] εἶνε τρεῖς γραμμαὶ ὁριζόντιοι, αὗται [] εἶνε δύο πλάγιαι, αὗται δὲ [] τέσσαρες κάθετοι.

Αὗται [] εἶνε τρεῖς στιγμαὶ κάθετοι· ταῦτα [] εἶνε τρία τετράγωνα ὁριζόντια· οὗτοι [] εἶνε τρεῖς κύκλοι πλάγιοι.

Οὗτοι [] εἶνε δύο κύκλοι· τίς τῶν δύο εἶνε μικρός; Οὐδέτερος εἶνε μικρὸς, ἀμφότεροι εἶνε μεγάλοι. Αὗται [] εἶνε δύο γραμμαί. Τίς τῶν δύο εἶνε λεπτή; Οὐδετέρα εἶνε λεπτή.


Σχηματισμὸς τοῦ Πληθυντικοῦ Ἀριθμοῦ

Formation of the Plural Number

Τὰ ἄρθρα, τὰ ὀνόματα, τὰ ἐπίθετα καὶ αἱ ἀντωνυμίαι σχηματίζουσι τὴν πληθυντικὴν ὀνομαστικὴν ὡς ἑξῆς. — (The articles, the nouns, the adjectives, and the pronouns form their nominative plural as follows.)


Ἄρθρα

Ἀριθμὸς ἑνικός (sing.)   Ἀριθμὸς Πληθυντικός (plur.)
Ἀρσενικόν Θηλυκόν Οὐδέτερον   Ἀρσενικόν Θηλυκόν Οὐδέτερον
(m.) (f.) (n.)   (m.) (f.) (n.)
τό   ὁι αἱ τά
      Ὀνόματα      
κύκλος γραμμή τετράγωνον   κύκλοι γραμμαί τετράγωνα
             
      Ἐπίθετα      
μικρός μικρά μικρόν   μικροί μικραί μικρά
λεπτός λεπτή λεπτόν   λεπτοί λεπταί λεπτά
πρῶτος πρώτη πρῶτον   πρῶτοι πρῶται πρῶτα
δεύτερος δευτέρα δεύτερον   δεύτεροι δεύτεραι δεύτερα
             
    Ἄλλα (other) Ἐπίθετα1    
βραχύς βραχεῖα βραχύ   βραχεῖς βραχεῖαι βραχέα
μέγας μεγάλη μέγα   μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα
             
      Ἀντωνυμίαι      
οὗτος αὕτη τοῦτο   οὗτοι αὗται ταῦτα
ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο   ἐκεῖνοι ἐκεῖναι ἐκεῖνα
τίς τίς τί   τίνες τίνες τίνα


Ἀριθμητικά — Numerals

       
εἷς μία ἕν one
δύο δύο δύο two
τρεῖς τρεῖς τρία three
τέσσαρες τέσσαρες τέσσαρα four


How much? How many?

Ἑνικός Πληθυντικός
πόσος πόσοι
πόση πόσαι
πόσον πόσα


Notes:

  1. Εὐθύς and παχύς are formed like βραχύς.