ΓΛΩΣΣΑ

Ἑλληνικὸν Ἀλφάβητον

Греческий алфавит

₪ ₪ ₪


Буква   Произношение   Буква   Произношение
Α α [a]   Ν ν [n]
Β β [β]   Ξ ξ [ks]
Γ γ1     Ο ο [o]
Δ δ [ð]   Π π [p]
Ε ε [e]   Ρ ρ [r]
Ζ ζ [z]   Σ σ ς [s]
Η η [i]   Τ τ [t]
Θ θ [θ]   Υ υ [i]
Ι ι [i]   Φ φ [ɸ]
Κ κ [k]   Χ χ2  
Λ λ [l]   Ψ ψ [ps]
Μ μ [m]   Ω ω [o]


Δίφθογγοι — Дифтонги

αι как ε.
ει, οι как η.
ου как долгий υ.
αυ, ευ как αφ, εφ; но как αβ, εβ перед гласными или β, η, δ, ζ, λ, μ, ω, ρ.


Πνεύματα — Придыхание

Над начальным гласным или дифтонгом3 ставится знак [᾿] ψιλή или [῾] δασεῖα. Оба не произносятся.


Χρόνος — Число

Гласные (τὰ φωνήεντα) ε, ο всегда краткие (βραχέα); η, ω всегда долгие (μακρά); α, ι, υ бывают краткими и долгими. Все дифтонги долгие, кроме αι, οι на конце слова.


Τόνοι — Ударение

Последний слог слова называется ultima; предпоследний — penult, и третий с конца — antepenult.

Ударные слоги обозначаются знаками [´], [`] или [῀]. [´] ὀξεῖα ставится на трёх последних слогах слова; на antepenult’е только когда ultima короткая, как в ἄνθρωπος (человек); на ultima, когда слово стоит последним в предложении: τέκνον καλόν (хороший ребёнок), в другом случае ударение заменяется на [`] βαρεῖα: καλὸν τέκνον. Знак [῀] περισπωμένη ставится на penult или ultima, на penult только при короткой ultima: δῶρον (дар).


Στιγματισμός — Пунктуация

Запятая [,] κόμμα и точка [.] τελεία4 так же, как в русском. Двоеточие или точка с запятой обозначаются знаком [·] ἄνω τελεία. Вопросительный знак обозначается точкой с запятой [;] ἐρωτηματικόν. Восклицательный знак [!] ἐπιφωνηματικόν5 как в русском языке.


Примечания:

  1. Γ перед α, ο, ου произносится как [ɣ], но как [ʝ] перед ε, ι; в сочетаниях γγ, γκ — как [ng]. 

  2. Χ произносится как [h] перед α, ο, ου, но как [hi] перед ε и ι. 

  3. Придыхание или ударение ставится над вторым гласным дифтонга. 

  4. Также στιγμή. 

  5. Также σημείον.