ΓΛΩΣΣΑ

Введение


ἀλφάβητον | βαρεῖα | δασεῖα | δίφθογγον | ἑλληνικός | ἐπιφωνηματικόν | ἐρωτηματικόν | κόμμα | ὀξεῖα | περισπωμένη | πνεύματα | στιγματισμός | τελεία | τόνος | φωνήεντο | χρόνος | ψιλή


 1. ἑλληνικός

  • ἑλληνικός
  • эллинский, греческий
 2. ἀλφάβητον

  • ἀλφάβητος, ἀλφάβητον
  • алфавит
 3. δίφθογγον

  • δίφθογγον
  • τό и δί-φθογγος ἡ грам. двоезвучие, дифтонг
 4. πνεύματα

  • πνεύματα, πνεύμα
  • грам. придыхание
  • грам. знак придыхания
   π. δασύ (spiritus asper) — густое придыхание;
   π. ψιλόν (spiritus lenis) — тонкое придыхание
 5. ψιλή

  • ψιλόν
  • грам. (лат. spiritus lenis) тонкое придыхание
 6. δασεῖα

  • δᾰσεῖα, f к δασύς См. δασυς
  • ἡ (sc. προσῳδία) грам. (лат. spiritus asper) густое придыхание
 7. χρόνος

  • χρόνος, ὁ
  • время
  • грам. глагольное время
  • грам. число
 8. φωνήεντο

  • φωνήεντο
  • гласный звук
 9. τόνος

  • τόνος, ὁ
  • муз. высота, регистр, тон
   τῷ αὐτῷ τόνῳ εἰπεῖν Arst. — говорить в одном и том же тоне
  • муз. тонация, лад
  • грам. тоническое ударение
 10. ὀξεῖα

  • ὀξεῖα
  • ἡ (sc. προσῳδία) грам. острое ударение
 11. βαρεῖα

  • βᾰρεῖα
  • ἡ (sc. προσῳοία) грам. тяжелое ударение (accentus gravis)
 12. περισπωμένη

  • περισπωμένη
  • грам. облеченное ударение
 13. στιγματισμός

  • στιγματισμός
  • грам. пунктуация
 14. κόμμα

  • κόμμα
  • ἡ грам. запятая
 15. τελεία

  • τελεία
  • ἡ (sc. στιγμή) грам. точка
 16. ἐρωτηματικόν

  • ἐρωτηματικόν
  • грам. вопросительный [знак]
 17. ἐπιφωνηματικόν

  • ἐπιφωνηματικόν
  • грам. восклицательный [знак]