ΓΛΩΣΣΑ

Third Lesson


αἰτιατική | αἰχμή | ἀλλά | ἀναφορικός | ἀνάκτορον | ἀνώμαλος | ἀπέναντι | ἄλλοτε | βακτηρία | γενική | γωνία | διάφορος | εἰσάγω | ἐν | ἐνταῦθα | ἐξώθυραι | ἐπιμήκης | ἐπί | θύρα | κάθισμα | καλέω | καλύβη | καπνοδόχη | καταχρηστικός | κατάληξις | κλίνω | κλίσις | κύλινδρος | λαμπάς | μεταξύ | μολυβδοκόνδυλον | οἰκία | οἷον | ὁποῖος | ὅρα | οὕτως | παράθυρα | παράλληλος | πλατύς | πλευρά | πλησίον | πρόθεσις | πρός | πρόσωπον | πάντοτε | πύλαι | ῥάβδος | ῥῆμα | σημαίνω | σκόλιον | στενός | στέγη | συντάσσω | τε | τοιοῦτος | τράπεζα | τρίγωνον | τρίτος | ὑπεράνω | ὑποκάτω | ὑψηλός | φυλλάς | χαμηλός

 1. τρίτος

  • τρίτος
  • third
 2. παράλληλος

  • παράλληλος
  • beside one another, side by side
  • c. dat., parallel to or with
 3. κύλινδρος

  • κύλινδρος, ὁ
  • rolling stone, tumbler
  • roller, cylinder
  • roll of a book, volume
 4. αἰχμή

  • αἰχμή, dor. αἰχμά, ἡ
  • point of a spear, spear
  • generally, point, of arrows
  • metaph. of the trident of Poseidon
  • body of spear-bearers
  • war, battle
  • metaph. of plague, sharpness
  • warlike spirit
 5. μολυβδοκόνδυλον

  • μολυβδοκόνδυλον
  • lead pencil
 6. λαμπάς

  • λαμπάς, -άδος, ἡ
  • torch, any light, lamp
  • metaph., of the sun
  • meteor
 7. ῥάβδος

  • ῥάβδος, ἡ
  • rod, wand
  • magic wand, as that of Circe
  • fishing-rod
  • limed twig, for catching small birds
  • shaft of a hunting-spear
  • shepherd’s staff or crook
 8. βακτηρία

  • βακτηρία, ἡ
  • staff, cane, wand
 9. ἐνταῦθα

  • ἐνταῦθα, adv.
  • of Place, here, there
  • in this material world, opp. ἐκεῖ (in the ideal world)
  • hither, thither
  • of Time, at the very time, then
  • of Sequence, thereupon
  • generally, herein, in this position
 10. ὁποῖος

  • ὁποῖος, эп. ὁπποῖος, ion. ὁκοῖος 3
  • as Relat., of what sort or quality
 11. μεταξύ

  • μεταξύ, adv.
  • in the midst: hence,
   • of Place, betwixt, between
   • of Time, between-whiles, meanwhile
   • in late writers, like μετά (Adv.), after, afterwards
   • of Qualities, τὰ μ. intermediate, i.e. neither good nor bad
   • of Degree, ὅσον τὸ μ. how great is the difference
   • Gramm., the neuter gender
 12. ὑπεράνω

  • ὑπεράνω, adv.
  • above, opp. ὑποκάτω
  • of time, further back
  • above, in a document
 13. ὑποκάτω

  • ὑποκάτω
  • below, under, c. gen.
 14. ἐπί

  • WITH GEN.:
   • of Place,
    • with Verbs of Rest, upon
    • in various relations not strictly local
    • with the personal and reflexive Pron.
    • with numerals, to denote the depth of a body of soldiers
    • c. gen. pers., before, in presence of
    • with Verbs of perceiving, observing, judging, etc.
   • implying Motion:
    • a where the sense of motion is lost in the sense of being supported
    • in a pregnant sense, denoting the goal of motion
    • metaph., ἐ. γνώμης τινὸς γίγνεσθαι come to an opinion
   • of Time,
    • in the time of
    • later
   • in various causal senses:
    • over, of persons in authority
    • of occasions, circumstances, and conditions
    • in respect of, concerning
  • WITH DAT.:
   • of Place, upon, just like the gen. (hence Poets use whichever case suits the metre, whereas in Prose the dat. is more freq.):
    • on or over
    • in hostile sense, against
    • of accumulation, upon, after
    • in addition to, over and above, besides
    • of position, after, behind
    • in dependence upon, in the power of
    • according to
    • of condition or circumstances in which one is
    • Geom., of the point, etc., at which letters are written
   • with Verbs of Motion:
    • where the sense of motion merges in that of support
    • in hostile sense, upon or against
   • of Time, rarely
    • of succession, after
    • in the time of
  • WITH ACC.:
   • of Place,
    • upon or on to a height, with Verbs of Motion
    • up to, as far as
    • before, into the presence of
   • of Time,
    • for or during a certain time
    • up to, until a certain time
   • in various causal senses:
    • of the object or purpose for which one goes
    • so far as regards
    • of persons set over others
 15. τρίγωνον

  • τρίγωνον, τό
  • triangle
 16. γωνία

  • angle
 17. πλευρά

  • πλευρά, ion. πλευρή, ἡ
  • rib, rare in sg.
  • pl., generally, side of a man or animal
  • side, of things and places
  • Math., side of a triangle or other figure
  • side of a rectangle
  • side of a square of cube, and root of a square of cubic number
  • generator of a cone or cylinder
 18. ἀπέναντι

  • ἀπέναντι, adv., also praep. cum gen.
  • opposite, c. gen.
 19. πλησίον

  • πλησίον, praep. cum gen. and dat.
  • near, close to, neighbouring
 20. οἰκία

  • οἰκία, ion. οἰκίη, ἡ
  • building, house, dwelling
 21. πλατύς

  • πλατύς, -εῖα (ion. έα), -ύ
  • broad herds, i.e. large or spread over a wide space
  • flat, level
  • of a man, broad-shouldered
  • of seasons, far advanced
  • diffuse
  • widespread
 22. ὑψηλός

  • ὑψηλός
  • high, lofty
  • metaph., high, lofty, stately, proud
  • upraised, i.e. mighty
  • of poets, sublime
 23. χαμηλός

  • χαμηλός
  • on the ground, creeping
  • low
  • diminutive, trifling
 24. ἀλλά

  • ἀλλά, Conj., orig. neut. pl. of ἄλλος,
  • otheruise: used adversatively to limit or oppose words, sentences, or clauses, stronger than δέ:
  • in simple oppositions, but
  • in the apodosis of hypothetical sentences, still, at least
  • with neg. after an affirmative word or clause, to be rendered simply by not
  • to oppose whole sentences, but, yet:
  • with imper. or subj., to remonstrate, encourage, persuade, etc.
 25. στενός

  • στενός, ion. στεινός
  • narrow
  • Subst., τὰ ς. the narrows, straits, of a pass
  • metaph., close, confined
  • scanty, petty
  • of sound and style, thin, meagre
 26. παράθυρα

  • παράθυρα
  • side-door, wicket
 27. ἐπιμήκης

  • ἐπιμήκης
  • longish, oblong, long
 28. θύρα

  • θύρα, ion. θύρη (ῠ) ἡ (dor. acc. pl. θύρᾰς, aeol. acc. pl. θύραις)
  • door
  • shutter of a window
  • pl., door of a chariot
  • pl., axle-trees
  • θύρη καταπακτή trap-door
  • frame of planks, raft
  • sluice-gate
  • generally, entrance, as to a grotto
  • metaph., senses, as the entrances to the soul
 29. στέγη

  • στέγη, ἡ
  • roof
  • ceiling
  • roofed place, chamber, room
  • storey of a house
  • freq. in pl., house, dwelling
 30. καπνοδόχη

  • καπνοδόχη, καπνοδόκη, ἡ
  • smoke-receiver, i.e. hole in the roof for the smoke to pass through
 31. τράπεζα

  • τράπεζα, ἡ
  • table, esp. dining-table, eating-table
  • table, as implying what is upon it, meal
 32. κάθισμα

  • κάθισμα
  • seat
  • part on which one sits: in pl., buttocks
  • base of a still
  • sinking, settling down, of a wall
  • sediment
 33. καλύβη

  • καλύβη, ἡ
  • hut, cabin
  • bridal bower
  • sleeping-tent on roof of house
 34. ἀνάκτορον

  • ἀνάκτορον, τό
  • king’s dwelling, palace, in pl.
 35. φυλλάς

  • φυλλάς, -άδος, ἡ
  • leafy
  • usu. as Subst., heap, bed, or litter of leaves
  • foliage
  • salad
 36. τοιοῦτος

  • τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)
  • a stronger form of τοῖος, bearing the same relation to τοιόσδε as οὗτος to ὅδε, such as this
  • the sense is made more indef. in τοιοῦτός τις or τις τοιοῦτος such a one
  • τὸτ. such a proceeding, for such a reason
  • in narrative, τοιαῦτα prop. refers to what goes before
 37. ἐξώθυραι

  • ἐξώθυραι
  • outer gate
 38. πύλαι

  • πύλαι, -ῶν
  • double gates
 39. σκόλιον

  • σκόλιον
  • Gramm. inclination
 40. ἐν

  • ἐν, poet. ἐνί, εἰν, εἰνί
  • PREP. WITH DAT. AND ACC. Radical sense, in, into.
  • in
  • in, within, surrounded by
  • on, at or by
  • in the number of, amongst
  • in the presence of
  • in one’s hands, within one’s reach or power
  • in respect of
  • of outward circumstances
  • of inward states, of feeling, etc.
 41. εἰσάγω

  • lead in or into, esp. into one’s dwelling, introduce, c. dupl.acc.
  • bring in
  • introduce new customs
  • bring in, bring forward, esp. on the stage
  • pay in
  • enter, register
  • introduce to a subject, instruct
  • intr., enter
 42. γενική

  • γενική, ἡ
  • (sc. πτῶσις) Gramm. genitive
 43. αἰτιατική

  • αἰτιατική, ἡ
  • (sc. πτῶσις) Gramm. accusative
 44. τε

  • as a Conjunction, and, joining single words, phrases, clauses, or sentences, the first τε merely pointing forward to the second
 45. πάντοτε

  • πάντοτε
  • adv., always
 46. πρός

  • πρός, dor. προτί, dor. ποτί
  • Prep., expressing direction,
   • on the side of, in the direction of, hence c. gen., dat., and acc.
   • of Place, from
   • on the side of, towards
   • before, in presence of
   • in the eyes of
   • in supplication or adjuration, before, and so, in the name of
   • of origin or descent, on the side of
  • WITH DAT., it expresses proximity, hard by, near, at
  • WITH ACCUS., it expresses motion or direction towards an object
 47. κατάληξις

  • κατάληξις, -εως, ἡ
  • ending, termination
  • cadence or close of a period
 48. ἄλλοτε

  • ἄλλοτε, dor. ἄλλοκα
  • at another time, freq. repeated, ἄ. μέν . . ἄ. δέ . . at one time . . at another . .
 49. ἀνώμαλος

  • ἀνώμαλος
  • uneven, irregular
  • of persons, inconsistent, capricious
  • Gramm., of words which deviate from a general rule, anomalous
 50. ὅρα

  • ὅρα
  • sg. 2 imper. of ὁράω (to see)
  • look
 51. κλίνω

  • κλίνω
  • cause to lean, make to slope or slant
  • make one thing slope against another, i.e. lean, rest it
  • turn aside
  • make another recline
  • in Magic, make subservient
  • Gramm., inflect
 52. διάφορος

  • διάφορος
  • different, unlike
  • several, various
  • differing or disagreeing with another
  • excellent, distinguished, remarkable
  • making a difference to one
  • in good sense, advantageous, profitable, important
 53. κλίσις

  • κλίσις, -εως, ἡ
  • bending, inclination
  • lying down
  • inflexion of nouns and verbs
 54. καταχρηστικός

  • καταχρηστικός, ή, όν
  • misused, misapplied, of words and phrases
 55. καλέω

  • κᾰλέω
  • call, summon
  • call to one’s house or to a repast, invite
  • invoke
  • as law-term, summon, of the judge
  • with an abstract subject, demand, require
  • call by name, name
 56. πρόθεσις

  • πρόθεσις, -εως, ἡ
  • placing in public; of a corpse, laying it out
  • Gramm., preposition
  • prefixing, placing first
 57. συντάσσω

  • συντάσσω, attic συντάττω
  • put in order together, esp. as a military term, draw up, put in array
  • place under command of
  • place in the same class
  • arrange, organize
  • c. inf., ordain, prescribe, order
  • Gramm., combine in interpretation
 58. σημαίνω

  • σημαίνω
  • show by a sign, indicate, point out
  • abs., give signs
  • in later Prose intr., appear, be manifest
 59. οἷον

  • οἷον, οἷα, adv.
  • as
 60. ῥῆμα

  • ῥῆμα, -ατος, τό
  • that which is said or spoken, word, saying
  • phrase
  • verse, line
  • subject of speech, matter
  • Gramm., verb, opp. ὄνομα (noun)
 61. πρόσωπον

  • πρόσωπον, τό: pl. πρόσωπα
  • usu. of the face of man or God
  • front, façade
  • one’s look, countenance
  • Gramm., person
 62. ἀναφορικός

  • ἀναφορικός
  • standing in relation: in Gramm., relative. Adv.
 63. οὕτως

  • οὕτως, intens. οὑτωσί (ῑ) adv.
  • in this way or manner, so, thus
  • emphat. with the imper., just, without more ado
  • in colloquial phrase, beginning a story, οὕτω ποτ’ ἦν μῦς καὶ γαλῆ there were once on a time . .