ΓΛΩΣΣΑ

Fourth Lesson


ἀκτίς | ἅμαξα | ἀμβλύς | ἀμφότεραι | ἀτμός | ἄνεμος | διά | δοχή | ἔγκλισις | ἐκ | ἐνεστὼς | ἐργαλεῖον | ἐργοστάσιον | κάρρον | καπνός | κινέω | κυρτός | κόνδυλος | κάμνω | κόπτω | λαβή | μάχαιρα | μόλυβδος | μόνον | μύλος | πύργος | σκέπη | σπάθη | συνθετός | τροχός | τέταρτος | χειράμαζα | χείρ | ὀξύς | ὁριστικός | ὅμως | ῥυμός | ῥίζα | ὑδρόμυλος | ὑποκοριστικός | ὕδωρ

 1. τέταρτος

  • τέταρτος, epic. τέτρᾰτος
  • fourth
 2. ἀκτίς

  • ἀκτίς, -ῖνος, ἡ
  • ray, beam
  • metaph., brightness, splendour, glory
 3. κάμνω

  • κάμνω
  • κάμνω, fut. κᾰμοῦμαι, καμῇ
  • trans., work
  • aor. Med., win by toil
  • aor. Med., labour, till
  • intr., toil, labour
 4. τροχός

  • τροχός, ὁ [τρέχω]
  • wheel
 5. ῥυμός

  • ῥυμός
  • pole of a chariot or car
  • log or block of wood for fuel
 6. ἅμαξα

  • ἅμαξα, ἡ
  • frame-work, ‘châssis’ of a four-wheeled wagon
  • c. gen., wagon-load
  • carriage of a plough
 7. σκέπη

  • σκέπη, ἡ
  • covering, shelter, protection
  • shelter, protection
 8. μόνον

  • μόνον, adv.
  • only
 9. κάρρον

  • κάρρον, τό
  • car, cart
 10. λαβή

  • λαβή, ἡ
  • handle, haft
  • as a pugilistic term, grip, hold
  • metaph., handle, occasion
 11. χειράμαζα

  • χειράμαζα
  • hand cart
 12. μύλος

  • μύλος, ὁ
  • mill
  • millstone
  • grinder, molar
 13. ὑδρόμυλος

  • ὑδρόμυλος, ὁ
  • watermill
 14. ὕδωρ

  • ὕδωρ, ὕδᾰτος τό
  • water, of any kind, but in Hom. rarely of seawater without an epith.
  • rain-water, rain
  • generally, liquid
 15. κινέω

  • κινέω
  • move
  • remove a thing from its place
  • Gramm., inflect
 16. ἐργοστάσιον

  • ἐργοστάσιον
  • factory
 17. πύργος

  • πύργος, ὁ
  • tower, esp. such as were attached to the walls of a city
  • movable tower for storming towns
  • tower on the back of war-elephants
  • metaph., tower of defence
 18. ὀξύς

  • ὀξύς, -εῖα (ion. έη), -ύ
  • sharp, keen, whether of a point or an edge
  • of feeling, sharp, keen
  • of things that affect the sight, dazzling, bright
  • of sound, shrill, piercing
  • of musical tones, in a technical sense, high-pitched
  • of taste, sharp, pungent, acid
 19. μάχαιρα

  • μάχαιρα, ἡ
  • large knife or dirk
  • as a weapon, short sword, dagger
 20. ἀμφότεραι

  • ἀμφότερος
  • in both ways
 21. σπάθη

  • σπάθη, ἡ
  • any broad blade, of wood or metal:
  • flat wooden blade used by weavers in the upright loom (instead of the comb) used in the horizontal), for striking the threads of the woof home, so as to make the web close
  • spattle for stirring anything
  • blade of an oar
  • pl., broad ribs
  • broad blade of a sword
  • scraper for currying horses
  • stem of a palm-frond
  • pl., flukes of an anchor
 22. ὅμως

  • ὅμως
  • equally, likewise, alike
  • freq. πάντες ὁ. all together, all alike
  • all the same, nevertheless, used to limit whole clauses
 23. ἀμβλύς

  • ἀμβλύς, -εῖα, -ύ
  • blunt, dulled, with edge or point taken off, properly of a sharp instrument, opp. ὀξύς
  • of light, dim, faint
  • metaph., dim, faint, of sight
  • dull, monotonous
  • of persons, in A.Eu.238, of Orestes purified, having lost the edge of guilt: mostly, dull, spiritless, having lost keenness of feeling
 24. κυρτός

  • κυρτ-ός, ή, όν
  • bulging, swelling
  • convex, opp. κοῖλος
 25. ἐργαλεῖον

  • ἐργαλεῖον, ion. ἐργᾰλήϊον, τό
  • tool, instrument
 26. κόπτω

  • κόπτω
  • (fut. κόψω; ep. part. pf. 2 κεκοπώς; pass.: aor. 2 ἐκόπην, pf. κέκομμαι)
  • cut, strike,
  • smite
  • smite with weapons
  • smite, slaughter an animal with an axe or mallet
  • cut off, chop off
  • strike, beat a horse, to make him go faster
  • hammer, forge
  • knock or rap at
  • pound, bray in a mortar
  • knock, dash about
  • of birds, peck
  • munch, masticate
  • metaph., tire out, weary
 27. διά

  • διά
  • WITH GEN.
   • of Place or Space:
    • of motion in a line, from one end to the other, right through
    • of motion through a space, but not in a line, throughout, over
    • in the midst of
    • in Prose, sts. of extension, along
   • of Time:
    • of duration, from one end of a period to the other, throughout
    • of the interval which has passed between two points of Time
   • causal, through, by
  • WITH Acc.
   • of Place, only Poet., in same sense as διά c. gen.:
    • through
    • through, among, in
   • of Time, also Poet.
   • causal:
    • of persons, thanks to, by aid of
    • of things, to express the Cause, Occasion, or Purpose
    • to express Purpose
  • WITHOUT CASE as Adv. throughout, δ. πρό (v. supr. A.I.I); δ. δ’ ἀμπερές
  • IN COMPOS.:
   • through, right through, of Space
   • in different directions, as in διαπέμπω, διαφορέω; of separation, asunder, διαιρέω, διαλύω; of difference or disagreement, at variance, διαφωνέω, διαφέρω; or simply mutual relation, one with another, διαγωνίζομαι, διάδω, διαθέω, διαπίνω, διαφιλοτιμέομαι.
   • pre-eminence
   • completion, to the end, utterly
   • to add strength, thoroughly, out and out
   • of mixture, between, partly, esp. in Adj., as διάλευκος, διάχρυσος, διάχλωρος, etc.
   • of leaving an interval or breach, διαλείπω, διαναπαύω.
 28. ῥίζα

  • ῥίζα, ἡ
  • root
  • metaph., roots of the eye
  • that from which anything springs as from a root
  • base, foundation
  • Math., root or base of a series
 29. συνθετός

  • σύν-θετος, ον, also fem. συνθέτη (or συνθετή)
  • put together, compounded, composite
  • put together, got up, fictitious
  • metaph., agreed upon, covenanted
 30. ἐκ

  • ἐκ, before a vowel ἐξ
  • Prep. governing GEN. only. radical sense, from out of, freq. also simply, from
 31. χείρ

  • χείρ, ἡ, χειρός, χειρί, χεῖρα, dual χεῖρε, χεροῖν, pl. χεῖρες, χερῶν, χεῖρας, penult. being regularly short, when the ult. is long; dat. pl. regularly χερσί
  • hand and arm
  • of the hand or paw of animals
 32. ἄνεμος

  • ἄνεμος, ὁ
  • wind
 33. ἀτμός

  • ἀτμός, ὁ
  • steam, vapour
 34. καπνός

  • καπνός, ὁ
  • smoke
 35. δοχή

  • δοχή, ἡ [δέχομαι]
  • receptacle
  • reception, entertainment
 36. μόλυβδος

  • μόλυβδος, ὁ
  • lead
  • plumbago, used as a test of gold
  • circular piece of lead for drawing ruled lines
 37. κόνδυλος

  • κόνδῠλ-ος, ὁ
  • pencil
  • generally, knuckle of any joint, as of the humerus
  • knot in a string
  • many hard, bony knob, of the teeth
 38. ὑποκοριστικός

  • ὑποκοριστικός, ή, όν
  • diminutive
 39. ἔγκλισις

  • ἔγκλισις, -εως, ἡ
  • inclination
  • the inclination or slope, as of a wave
  • Medic., displacement
  • modulation of a singer’s voice
  • failure, defeat
  • Gramm. mood of a verb
  • Gramm. throwing back of the accent
  • Gramm. inflexion
 40. ἐνεστώς

  • ἐνεστώς
  • Gramm. of present time
 41. ὁριστικός

  • ὁρισ-τικός, ή, όν,
  • of or for defining
  • giving definite form to, c. gen.
  • indicative mood