ΓΛΩΣΣΑ

Урок третий


αἰτιατική | αἰχμή | ἀλλά | ἀναφορικός | ἀνάκτορον | ἀνώμαλος | ἀπέναντι | ἄλλοτε | βακτηρία | γενική | γωνία | διάφορος | εἰσάγω | ἐν | ἐνταῦθα | ἐξώθυραι | ἐπιμήκης | ἐπί | θύρα | κάθισμα | καλέω | καλύβη | καπνοδόχη | καταχρηστικός | κατάληξις | κλίνω | κλίσις | κύλινδρος | λαμπάς | μεταξύ | μολυβδοκόνδυλον | οἰκία | οἷον | ὁποῖος | ὅρα | οὕτως | παράθυρα | παράλληλος | πλατύς | πλευρά | πλησίον | πρόθεσις | πρός | πρόσωπον | πάντοτε | πύλαι | ῥάβδος | ῥῆμα | σημαίνω | σκόλιον | στενός | στέγη | συντάσσω | τε | τοιοῦτος | τράπεζα | τρίγωνον | τρίτος | ὑπεράνω | ὑποκάτω | ὑψηλός | φυλλάς | χαμηλός

 1. τρίτος

  • τρίτος
  • третий
   τοῖσι δ΄ ἅμα τ. ἦρχον ἐγών Hom. — с ними втроем предводительствовал и я;
   ἐκ τρίτου и ἐκ τρίτων Plat. — на третьем месте, в-третьих - см. тж. τρίτα, τρίτον и τρίτη
 2. παράλληλος

  • παράλληλος
  • проходящий вдоль, идущий рядом, параллельный
  • αἱ παράλληλοι (sc. γραμμαί) Arst. — параллельные линии;
 3. κύλινδρος

  • κύλινδρος, ὁ
  • вал, валик, каток, цилиндр
 4. αἰχμή

  • αἰχμή, дор. αἰχμά, ἡ
  • наконечник или острие копья
  • копье Hom., Her., Xen.
  • стрела
 5. μολυβδοκόνδυλον

  • μολυβδοκόνδυλον
  • свинцовый карандаш
 6. λαμπάς

  • λαμπάς, -άδος, ἡ
  • факел, светоч
   λαμπάδος τὸ σύμβολον Aesch. — сигнальный огонь
  • лампада, светильник NT.
 7. ῥάβδος

  • ῥάβδος, ἡ
  • палка, трость, розга
   αἱ ῥάβδοι Plut. (в Риме) — ликторские пучки
  • жезл, посох, древко
 8. βακτηρία

  • βακτηρία, ἡ
  • палка, посох
  • судейский жезл
 9. ἐνταῦθα

  • ἐνταῦθα, adv.
  • здесь, тут (именно)
   ἐ. που Arph. — где-то здесь;
   ἐ. τῆς ἠπείρου Thuc. — в этом месте материка
 10. ὁποῖος

  • ὁποῖος, эп. ὁπποῖος, ион. ὁκοῖος 3
  • relat. какой, который
   ὁπποῖόν κ΄ εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ΄ ἐπακούσαις Hom. — какое скажешь слово, такое и услышишь (в ответ);
   ὁ. τις ἔτυχε Plat. — каков бы он ни был
 11. μεταξύ

  • μεταξύ, adv.
  • praep. cum gen. между, (по)среди
   μ. τούτοιν ἀμφοῖν ἐν μέσῳ ὄν Plat. — находящееся (как раз) посредине, между обоими;
   μ. τούτων γιγνόμενος Plat. — оказавшийся между ними
 12. ὑπεράνω

  • ὑπεράνω, adv.
  • praep. cum gen. выше
   ποιεῖσθαι или ποιεῖν τι ὑ. τινός Plut. — ставить что-л. выше чего-л.
 13. ὑποκάτω

  • ὑποκάτω
  • praep. cum gen. ниже
   ὑ. τινὸς κατακλίνεσθαι Plat. — располагаться ниже кого-л. (за столом)
 14. ἐπί

  • ἐπί
  • (перед гласн. - ἐπ΄, перед придых. - ἐφ΄; in crasi: κἀπί, κἀπ΄ - ион. κἠπί = καὴ ἐπί; οὑπί = ὁ ἐπί; τοὐπί = τὸ ἐπί; τἀπί = τὰ ἐπί; анастроф. ἔπι)
  • praep. cum gen.
   (на вопрос «где?»)
  • на
   ἐπὴ τῶν πλευρῶν Xen. — на флангах
  • у, при, близ, подле
   αἱ ἐπὴ Λήμνου ἐπικείμεναι νῆσοι Her. — острова, лежащие близ Лемноса
  • в
   οἱ ἐπὴ Θρᾴκης Thuc. — находящиеся во Фракии;
   ἐπὴ τῆς οἰκίας Polyb. — дома
 15. τρίγωνον

  • τρίγωνον, τό
  • треугольник
 16. γωνία

  • γωνία, ион. γωνίη, ἡ
  • угол
   κατ΄ ὀξείας γωνίας Arst. — под острым углом;
   πρὸς ὁμοίας γωνίας Arst. — под равными углами
 17. πλευρά

  • πλευρά, ион. πλευρή, ἡ
  • ребро
  • (преимущ. pl.) бок
   ἐπὴ πλευρὰς κατακείμενος Hom. — лежа на одном или на другом боку
  • сторона
  • край, окраина
 18. ἀπέναντι

  • ἀπέναντι, adv., тж. praep. cum gen.
  • против, лицом к лицу
 19. πλησίον

  • πλησίον, praep. cum gen. и dat.
  • близ, недалеко от
 20. οἰκία

  • οἰκία, ион. οἰκίη, ἡ
  • строение, здание
  • дом, домашний очаг
 21. πλατύς

  • πλατύς, -εῖα (ион. έα), -ύ
  • широкий
  • широко раскинувшийся, разбросанный
 22. ὑψηλός

  • ὑψηλός
  • высокий
 23. χαμηλός

  • χαμηλός
  • низкий
 24. ἀλλά

  • ἀλλά, conj.
  • но (и), а
   οὐ μόνον …, ἀ. καί Xen., Plat. etc. — не только …, но и …;
   ἀ. γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι Plat. — но вот уж пора уходить
 25. στενός

  • στενός, ион. στεινός
  • узкий, тесный
 26. παράθυρα

  • παράθυρα
  • боковая дверь, калитка
 27. ἐπιμήκης

  • ἐπιμήκης
  • продолговатый, удлинённый
 28. θύρα

  • θύρα, ион. θύρη (ῠ) ἡ (дор. acc. pl. θύρᾰς, эол. acc. pl. θύραις)
  • дверь, калитка, pl. двустворчатая дверь или ворота
   θ. καταπακτή Her. — опускная дверь;
   ἔντοσθε θυράων Hom. — в дверях, на пороге
 29. στέγη

  • στέγη, ἡ
  • крыша, кровля
 30. καπνοδόχη

  • καπνοδόχη, καπνοδόκη, ἡ
  • дымовое отверстие (в крыше)
 31. τράπεζα

  • τράπεζα, ἡ
  • стол
   τράπεζαν ἐπιπλέην ἀγαθῶν πάντων παραθεῖναί τινι Her. — поставить перед кем-л. стол, сплошь уставленный всевозможными изысканными яствами
 32. κάθισμα

  • κάθισμα
  • сиденье
 33. καλύβη

  • καλύβη, ἡ
  • хижина
   κ. πλεκτή Theocr. или κ. σχοινῖτις Anth. — тростниковая хижина, шалаш
 34. ἀνάκτορον

  • ἀνάκτορον, τό, преимущ. pl.
  • дворец, чертог
  • святилище, храм
 35. φυλλάς

  • φυλλάς, -άδος, ἡ
  • листья, листва
 36. τοιοῦτος

  • τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)
  • (gen. pl. для всех родов τοιούτων)
  • такой вот, такой именно
   τοιοῦτον οὐδέν Dem. — ничего такого;
   ἐν τῷ τοιούτῳ и ἐν τοῖς τοιούτοις Thuc., Xen. — в (при) таких-то обстоятельствах;
   τ. τις Pind., Xen. — приблизительно такой
 37. ἐξώθυραι

  • ἐξώθυραι
  • внешние двери, врата
 38. πύλαι

  • πύλαι, -ῶν
  • ворота, врата
   Π. τῆς Κυλικίας καὴ τῆς Συρίας (тж. Π. Σύριαι Arst.) Киликийские ворота (проход между Киликией и Сирией) Xen.
   Πύλαι (Βαβυλώνιαι) Вавилонские ворота (проход из Аравии в Вавилонию) Xen.
 39. σκόλιον

  • σκόλιον
  • склонение
 40. ἐν

  • ἐν, эп.-поэт. тж. ἐνί (в анастрофе ἔνι), εἰν, εἰνί praep. cum dat.
  • (на вопрос «где?») в
   ἐνὴ Κίρκης (sc. δόμοις) Hom. — во дворце Кирки;
   ἐν αὑτοῦ (sc. δόμῳ) Arph. — у себя
 41. εἰσάγω

  • εἰσάγω, εἰσ-άγω, ион. и староатт. ἐσάγω (fut. εἰσάξω, aor. 2 εἰσήγαγον)
  • вводить
 42. γενική

  • γενική, ἡ
  • (sc. πτῶσις) грам. родительный падеж
 43. αἰτιατική

  • αἰτιατική, ἡ
  • (sc. πτῶσις) грам. винительный падеж
 44. τε

  • τε
  • энкл., соединит. частица (почти всегда после связываемого слова)
  • и, да
   δίψει τε λιμῷ τε Aesch. — как от голода, так и от жажды
  • для усиления союза καί:
   καὴ ἤδη τε ἦν περὴ πλήθουσαν ἀγοράν Xen. — и когда уже приблизился час наибольшего оживления площади
  • эп., после относит. местоим. и союзов, напр.
   ὅς τε, ἀλλά τε, καί τε, ἐπεί τε и т.п.
 45. πάντοτε

  • πάντοτε
  • adv. всегда, постоянно
 46. πρός

  • πρός, эп.-дор. προτί, дор. ποτί
  • praep. cum acc.
  • с
  • по отношению к
 47. κατάληξις

  • κατάληξις, -εως, ἡ
  • окончание, конец
 48. ἄλλοτε

  • ἄλλοτε, дор. ἄλλοκα
  • adv. в другой раз, в другое время, иногда
   ἄ. καὴ ἄ. Xen. — от времени до времени;
   ἄλλως ἄ. Aesch. — то так, то иначе
 49. ἀνώμαλος

  • ἀνώμαλος
  • неровный, неравномерный
  • неравный
  • основанный на неравенстве (граждан)
  • неоднородный, непостоянный
  • грам. отклоняющийся от нормы, неправильный
 50. ὅρα

  • ὅρα
  • 2 л. sing. imper. к ὁράω (видеть)
  • смотри (императив)
 51. κλίνω

  • κλίνω
  • (эп. aor. med. ἐκλινάμην; pass.: fut. κλιθήσομαι, aor. 1 ἐκλίθην с ῐ и ἐκλίνθην, aor. 2 ἐκλίνην с ῐ, pf. κέκλῐμαι; эп. 3 л. sing. praes. conjct. κλίνῃσι)
  • склонять, наклонять
   οὐδαμόσε κλιθῆναι Plat. — никуда не склоняться, т.е. находиться в равновесии;
  • клониться, склоняться, подходить к концу
   κ. πρὸς φυγήν Polyb. — дрогнуть и обратиться в бегство
  • грам. изменять по падежам или лицам, т.е. склонять или спрягать
 52. διάφορος

  • διάφορος
  • различный, отличный, несходный
   δ. τινι и κατά τι Arst. — различный в чем-л., отличающийся чем-л.;
   δ. πρὸς ἑαυτόν Plut. — непостоянный, изменчивый
  • отличный, превосходный
   δ. τινι Diod., Plut. и πρός τι Plut. — замечательный чем-л.
 53. κλίσις

  • κλίσις, -εως, ἡ
  • наклонение, нагибание
  • грам. морфологическое изменение слова, флексия (склонение или спряжение)
 54. καταχρηστικός

  • καταχρηστικός, ή, όν
  • неправильно употреблённый, неправильно используемый
 55. καλέω

  • καλούμεναι, καλήμεναι, эп. inf. к καλέω
  • καλέω
  • звать, называть, именовать
   ὄνομα τί σε κ. ἡμᾶς χρεών ; Eur. — каким именем должны мы звать тебя?;
   ὁ καλούμενος Plat., Arst. — так называемый
  • звать, призывать, созывать, вызывать, приглашать
 56. πρόθεσις

  • πρόθεσις, -εως, ἡ
  • выставление
  • грам. приставка, предлог
 57. συντάσσω

  • συντάσσω, атт. συντάττω
  • устраивать, организовать
  • основывать, учреждать
  • упорядочивать, налаживать
  • (при)соединять, связывать
 58. σημαίνω

  • σημαίνω
  • дор. σᾱμαίνω (fut. σημᾰνῶ - эп.-ион. σημᾰνέω, aor. ἐσήμηνα - эп. σήμηνα, дор. ἐσήμᾱνα; pf. σεσήμαγκα; pass.: fut. σημανθήσομαι, aor. ἐσημάνθην, pf. σεσήμασμαι - inf.
  • σεσημάνθαι, part. pf. σεσημασμένος; adj. verb. σημαντός, σημαντέος)
  • означать, обозначать, отмечать
 59. οἷον

  • οἷον, οἷα, adv.
  • как в, как бы, словно
 60. ῥῆμα

  • ῥῆμα, -ατος, τό
  • сказанное, слова, речь
  • слово, изречение
  • предложение, фраза
  • грам. глагол
 61. πρόσωπον

  • πρόσωπον, τό (эп. pl. тж. προσώπατα - dat. προσώπασι)
  • лицо, личность
  • обличье, внешний вид, облик
  • грам. лицо
 62. ἀναφορικός

  • ἀναφορικός
  • грам. относительный (о местоим. вроде οἷος и союзах вроде ὅτε)
 63. οὕτως

  • οὕτως, intens. οὑτωσί (ῑ) adv.
  • так, таким образом
   οὕ. ἔσται Hom. — так (оно и) будет;
  • в ответах:
   οὕ. и οὕ. μὲν οὖν Plat. — да, это так