ΓΛΩΣΣΑ

Fifth Lesson


ἀκέραιος | ἀναβαίνω | ἀνατολή | ἀνατέλλω | ἀνά | ἀποβολή | ἀποβάλλω | ἀποτελέω | ἀπό | ἀρχή | ἀστήρ | ἄκλιτος | ἄνευ | αὐξάνω | βαίνω | Βορέας | δηλαδή | δοτική | δωδέκατος | δύσις | δύω | ἑσπέρα | ἔπειτα | ἕκτος | εὑρίσκω | ἡμέρα | ἥλιος | ἡμικύκλιον | ἡμισέληνος | ἥμισυ | καταβαίνω | κατά | κλητική | κέντρον | λαμπρόν | λαμπυρίζω | λάμπω | μειόω | μεσημβρία | μεταβάλλω | μέν | μέσος | μέχρι | μῆλον | νεανίας | νέος | Νότος | νουμηνία | νύξ | νῦν | ὁδός | ὀδούς | ὁτέ | οὐδέποτε | οὐρανός | πανσέληνος | πας | περιέχω | περί | πολίτης | προστίθημι | προάγω | πρωϊνός | πρωΐ | πρό | πρότασις | πέμπτος | πότε | ῥιζικός | ῥήτωρ | σελήνη | σημεῖον | σκοπός | σκοτεινός | σκότος | συνηθῶς | ταχέως | τελευταῖος | τελικός | τρόπος | τέλλω | τίθημι | φέγγω | φωνή | φωτεινός | φάσις | φέγγος | φίλος | ὑπολείπω | ὠχρόν | ὥρα

 1. πέμπτος

  • πέμπτος
  • fifth
 2. περί

  • περί (“πέρι” in anastrophe: “πεῤ” before vowels.)
  • prep.
  • c. acc.,
   • round, around
   • in
  • c. gen.,
   • concerning
  • c. dat.,
   • of the object at stake, over, about, in respect of
   • by reason of
 3. μέσος

  • μέσος
  • middle, in the middle, Lat. medius
  • middling, moderate
  • as Subst. the middle, the space between
  • the middle state or mean, Lat. mediocritas
  • adv. μέσον, epic μέσσον, in the middle
 4. σκοπός

  • σκοπός, σκέπτομαι
  • one that watches, one that looks after things
  • the object on which one fixes the eye, a mark, Lat. scopus
  • metaph. an aim, end, object
 5. κέντρον

  • κέντρον, τό
  • any sharp point:
   • a horsegoad, Lat. stimulus
   • metaph. a goad, spur, incentive
  • the sting of bees and wasps
  • the stationary point of a pair of compasses
  • the centre of a circle
 6. ἀκέραιος

  • ἀκέραιος = the poetic ἀκήρατος
  • unmixed, pure in blood
  • entire, unharmed, unravaged, of cities or countries
 7. ἡμικύκλιον

  • ἡμικύκλιον, τό
  • semicircular
 8. ἥλιος

  • ἥλιος
  • the sun, Lat. sol
  • day, a day, like Lat. soles
  • as prop. n., Helios, the sun-god
 9. σελήνη

  • σελήνη, σέλας
  • the moon, Lat. luna
  • as fem. prop. n., Selene, the goddess of the moon
 10. ἀστήρ

  • ἀστήρ, -έρος, ὁ (dat. pl. ἀστράσι or ἄστρασι)
  • a star
  • a flame, light, fire
 11. οὐρανός

  • οὐρανός, only in sg.
  • heaven
  • the vault or firmament of heaven, the sky, conceived as a concave hemisphere resting on the verge of earth, upborne by the pillars of Atlas
  • heaven, as the seat of the gods, above this skyey vault, the portion of Zeus
  • in common language, heaven, the sky
  • as prop. n. Uranus, son of Erebus and Gaia
 12. ἀνατέλλω

  • ἀνατέλλω
  • to make to rise up or to grow up
  • to give birth to, bring to light
  • intr. to rise, of the sun and moon
  • of a river, to take its rise
  • to grow, of hair
 13. ἀνατολή

  • ἀνατολή
  • a rising, rise, of the sun, often in pl.
  • the quarter of sunrise
 14. πρωΐ

  • πρωί, πρό
  • early in the day, early, at morn
  • generally, betimes, early, in good time
 15. ἕκτος

  • ἕκτος
  • sixth
 16. ὥρα

  • ὥρα
  • Lat. hora: any time or period, whether of the year, month, or day
  • a part of the year, a season; in pl. the seasons
  • absol. the prime of the year, springtime
  • the year generally
  • in pl. the quarters of the heavens, the summer being taken as south, winter as north
  • a part of the day
  • day and night were prob. first divided into twenty-four hours by Hipparchus (about 150 B. C.): but the division of the natural day (from sunrise to sunset) into twelve parts is mentioned by Hdt. (2. 109).
 17. ἀναβαίνω

  • ἀναβαίνω
  • to go up, mount, to go up to, c. acc. loci
 18. μεσημβρία

  • μεσημβρία for μεσημερία
  • mid-day, noon
  • the parts towards noon, the South
 19. δωδέκατος

  • δωδέκατος
  • twelfth
 20. καταβαίνω

  • καταβαίνω
  • to step down, go or come down, Lat. descendere
 21. ἑσπέρα

  • ἑσπέρα
  • (sub. ὥρα), evening, eventide, eve
  • (sub. χώρα), the west
 22. δύω

  • δύω
  • of Places or Countries, to enter, make one’s way into
  • of the sun and stars, to sink into, to set
  • of clothes and armour, to get into, put on
  • of sufferings, passions, and the like, to enter, come over or upon
 23. δύσις

  • δύσις
  • a setting of the sun or stars
  • the quarter in which the sun sets, the west
 24. μέχρι

  • μέχρι
  • to a given point, even so far
  • before a prep. μέχρι πρός, Lat. usque ad, so before
  • serving as a prep. c. gen. even to, as far as
  • with Numbers, up to, about, nearly, sometimes without altering the case of the Subst.
  • as a Conjunct. so long as, until
 25. ἡμέρα

  • ἡμέρα
  • day
  • with Adjs. to describe a state or time of life
  • poet. for time
 26. ἀπό

  • ἀπό
  • prep. c. gen. = Lat. ab, from.
   • OF PLACE:
    • of Motion, from, away from
    • of Position, away from, far from, apart from
   • OF TIME, from, after
   • OF ORIGIN, CAUSE, etc.:
    • of that from which one is born
    • of the Material from or of which a thing is made
    • of the Instrument from or by which a thing is done
    • of the Person from whom an act comes, i. e. by whom it is done
    • of the Source from which life or power is sustained
    • of the Cause, Means, or Occasion from, by, or because of which a thing is done
  • AS ADVERB, far away
  • IN COMPOS.:
   • from, asunder, as in ἀποτέμνω: away, off, as in ἀποβαίνω.
   • finishing off, completing, as in ἀπεργάζομαι.
   • ceasing from, leaving off, as in ἀπαλγέω, ἀπολοφύρομαι.
   • back again, as in ἀποδίδωμι, ἀπολαμβάνω: also, in full, or what is one’s own, as ἀπέχω.
   • by way of abuse, as in ἀποκαλέω.
 27. πρωϊνός

  • πρωινός, later form of πρώιος
  • πρώιος, πρωί, πρῴ
  • early in the day, at early morn
  • early in the year
 28. πρό

  • πρό
  • before, Lat. prae:
  • PREP. WITH GENIT.:
   • of Place, before, in front of
   • of Time, before
   • in other relations:
    • of Preference, before, sooner or rather than
    • of Cause or Motive, Lat. prae, for, out of, from
  • POSITION: never after its case, except after the epic gen.
  • πρό, absol. as adv.:
   • of Place, before, in front, forth, forward
   • of Time, before, beforehand
  • πρό IN COMPOS.
   • with Substs., to denote
    • position before or in front
    • priority of rank; or of order
    • standing in another’s place
   • with Adjs., to denote
    • proximity, readiness
    • forth from
    • prematureness
   • with Verbs,
    • of Place, before, forwards
    • giving away, in preference, beforehand
 29. σημεῖον

  • σημεῖον
  • a sign, a mark, token
   • a sign from the gods, an omen
   • a sign or signal to do a thing made by flags
   • an ensign or flag, on the admiral’s ship
   • a device upon a shield
   • a signal, watchword
  • in reasoning, a sign or proof
 30. Νότος

  • Νότος, ὁ
  • south (west) wind, bringing rain
 31. Βορέας

  • Βορέας
  • North
  • the North wind, Lat. Aquilo
 32. φάσις

  • φάσις, -εως, ἡ
  • denunciation, information laid
  • appearance, of stars
   • πρὸς τὸν ὁρίζοντα φ. appearance above the horizon, opp. ὑπὸ τὸν ὁρίζοντα κρύψις
   • heliacal rising
   • pl., phases of the moon
  • an appearance, trace
 33. ἡμισέληνος

  • ἡμισέληνος
  • crescent
 34. ἔπειτα

  • ἔπειτα, adv.
  • ἔπειτα ἐπί, εἶτα
  • marks sequence, thereupon, Lat. deinde, when strongly opposed to the former act or state, with past tenses, thereafter, afterwards, with future, hereafter
  • of Consequence or Inference, why then, therefore
 35. αὐξάνω

  • αὐξάνω poet. ἀέξω q. v.
  • to make large, increase, augment
   • to increase in power, strengthen, exalt, aggrandise
  • Pass. to grow, wax, increase
 36. δηλαδή

  • δηλαδή δῆλα δή, as adv.
  • quite clearly, manifestly
 37. τελευταῖος

  • τελευταῖος
  • last, Lat. ultimus
  • last, uttermost
  • τὸ τελευταῖον, as adv. the last time, last of all
  • at last, in the last place
  • the adj. is often used with Verbs, where we should use the adv.
 38. πανσέληνος

  • πανσέληνος
  • of the moon, at the full
 39. ταχέως

  • ταχέως
  • быстро, скоро
 40. μειόω

  • μειόω
  • to make smaller, to lessen, moderate
   • to lessen in honour, degrade
   • to lessen by word, extenuate, disparage
  • Pass. to become worse or weaker
 41. φέγγος

  • φέγγος, -εος, τό
  • light, splendour, lustre
  • the light of torches or fire
  • the light of the eyes
  • light, as a metaph. for glory, pride, joy
 42. νουμηνία

  • νουμηνία, attic contr. for νεομηνία νέος, μήν
  • the new moon, the first of the month
 43. νέος

  • νέος
  • young, youthful
  • of things, new, fresh
  • of events, new, strange
  • neut. νέον as adv. of Time, newly, lately, just, just now
 44. νύξ

  • νύξ, νυκτός, ἡ
  • Lat. nox, night, i. e. either the night-season or a night
  • the dark of night
  • Νύξ as prop. n., the goddess of Night, daughter of Chaos
  • the quarter of night, i. e. the West
 45. σκότος

  • σκότος
  • darkness, gloom
  • the darkness of death
 46. φωτεινός

  • φωτεινός
  • shining, bright
 47. σκοτεινός

  • σκοτεινός
  • dark
  • of a person, darkling, blind
  • metaph. dark, obscure
 48. λαμπρόν

  • λαμπρόν, τό
  • bright, brilliant, radiant, of the sun and stars, the eyes, etc.
  • of white objects, bright
  • of water, bright, limpid
  • of the voice, clear, sonorous, distinct
  • metaph. also, clear, manifest, decisive
  • of persons, well-known, illustrious, also magnificent, munificent
  • bright, joyous
  • of outward appearance, splendid, brilliant
 49. ὠχρόν

  • ὠχρόν, τό
  • pale yellow
  • yolk
 50. λάμπω

  • λάμπω
  • to give light, shine, beam, be bright, brilliant, radiant, of the gleam of arms
  • of sound, to be clear, ring loud and clear
  • metaph. to shine forth, to be famous or conspicuous
  • of persons, to shine, gain glory
  • trans. to make to shine, light up
 51. φέγγω

  • φέγγω
  • to make bright
  • Pass. to shine, gleam
 52. λαμπυρίζω

  • λαμπυ^ρ-ίζω
  • shine like a glow-worm
 53. πότε

  • πότε
  • interrog. Particle used in direct and indirect questions, corresponding to the relat. ὅτε, ὁπότε and demonstr. τότε, when? at what time?
 54. τρόπος

  • τρόπος, ὁ
  • a turn, direction, course, way
  • a way, manner, fashion
  • of persons, a way of life, habit, custom
  • in speaking or writing, manner, style
 55. περιέχω

  • περιέχω, -ίσχω
  • to encompass, embrace, surround
   • to surround so as to guard
   • in Pass. to be shut in or beleaguered
   • to embrace, comprise, comprehend
  • to overcome, gain the victory
  • Mid. to hold one’s arms round another, take charge of, c. gen. pers.
 56. νεανίας

  • νεανίης
  • a young man, youth
   • youthful, i. e. in good sense, impetuous, brave, active
  • of things, new, young, fresh
 57. πολίτης

  πολίτης, also πολιήτης

  • a member of a city or state (πόλις), a citizen, freeman
  • like Lat. civis, a fellow-citizen
 58. φωνή

  • φωνή
  • a sound, tone, properly the sound of the voice, mostly of men
   • the voice or cry of animals
   • any articulate sound, as opp. to inarticulate (ψόφος)
   • of sounds from inanimate objects
  • the faculty of speech, discourse
   • language
   • a kind of language, dialect
  • a phrase, saying
 59. φίλος

  • φίλος, ὁ
  • pass. loved, beloved, dear, friend
  • of things, dear, pleasant, welcome
  • in act. sense, like φίλιος, loving, friendly
 60. ὁδός

  • ὁδός, ἡ
  • a way, path, track, road, highway
  • a travelling, journeying, whether by land or water, a journey or voyage
  • metaph. a way or manner, a way of doing, speaking, etc.
  • a way, method, system; ὁδῷ methodically, systematically, Plat.
 61. μῆλον

  • μῆλον, τό
  • an apple or (generally) any tree-fruit
 62. ἄνευ

  • ἄνευ
  • prep. c. gen. without
  • away from, far from
  • in Prose, except, besides, like χωρίς
 63. ὁτέ

  • ὁτέ
  • when, Lat. quum, quando, foll. by Ind.
  • sometimes
  • in Causal sense, like Lat. quum, whereas
 64. μέν

  • Particle, used to shew that the word or clause with which it stands answers to a following word or clause, which is introduced by δέ. Generally, μέν and δέ may be rendered on the one hand, on the other hand, or as well . . , as, while or whereas, but it is often necessary to leave μέν untranslated.
   • μέν is not always answered by δέ, but by other equiv. Particles, as ἀλλά, ἀτάρ or αὐτάρ, αὖ, αὖθις, αὖτε; also πρῶτον μέν
   • the answering clause with δέ is sometimes left to be supplied, ὡς μὲν λέγουσι as indeed they say, (but as I believe not); this isolated μέν is often a Pron., ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα I for my part, (whatever others may say)
   • μέν was orig. the same as μήν, and like it is used in protestations, καί μοι ὄμοσσον, ἦ μέν μοι ἀρήξειν and swear to me, that surely thou wilt assist me
  • μέν before other Particles: μὲν ἄρα, μέν ῥα accordingly, and so
 65. ἀποτελέω

  • ἀποτελέω
  • to bring quite to an end, complete a work
  • to pay or perform what one is bound to pay or perform, as vows to a god
  • to render or make of a certain kind
 66. ῥήτωρ

  • ῥήτωρ, -ορος, ὁ
  • a public speaker, pleader, Lat. orator
 67. προστίθημι

  • προστίθημι, dor. ποτιτίθημι
  • to put to, Lat. apponere
   • to hand over or deliver to
   • simply, to give, bestow
  • to add
 68. εὑρίσκω

  • εὑρίσκω
  • to find
  • to find out
  • to devise, invent
  • to find, get, gain, procure
  • of merchandise, to find a purchaser, to fetch, earn
 69. ἀποβολή

  • ἀποβολή, ἡ
  • a throwing away
  • a losing, loss
 70. δοτική

  • δοτική, ἡ
  • Gramm. dative
 71. ἥμισυ

  • ἥμισυ, τό
  • half, Lat. semis, used both as adj. and Subst.
 72. ἄκλιτος

  • ἄκλιτος
  • indeclinable
 73. ἀνά

  • ἀνά
  • prep. governing gen., dat., and acc. Radic. sense, up, upon, opp. to κατά.
 74. τέλλω

  • τέλλω, aor. ἔτειλα
  • to make to arise, accomplish
 75. βαίνω

  • βαίνω
  • intr. to walk, step, properly of motion on foot
  • in perf. to stand or be in a place
  • to go, go away, depart
  • to come
  • to go on, advance
 76. οὐδέποτε

  • οὐδέποτε
  • and not ever or nor ever, not even ever, never
 77. τίθημι

  • τίθημι
  • in local sense, to set, put, place
 78. ἀρχή

  • ἀρχή, dor. ἀρχά, ἡ
  • a beginning, origin, first cause
  • the first place or power, sovereignty, dominion, command
 79. πρότασις

  • πρότασις, -εως, ἡ
  • a proposition, the premiss of a syllogism
 80. πας

  • πας
  • πᾰσα, πᾶν, gen. παντός, πάσης, παντός
  • Lat. omnis, all, when used of many; when of one only, all, the whole:
  • all, the whole
  • = ἕκαστος, every
 81. ῥιζικός

  • ῥιζ-ικός, ή, όν
  • of or for the root
 82. συνηθῶς

  • συνηθῶς
  • usually
 83. μεταβάλλω

  • μεταβάλλω
  • to throw into a different position, to turn quickly
  • to turn about, change, alter
  • to turn or wheel about
 84. ὀδούς

  • ὀδούς, ὀδόντος, ὁ
  • a tooth
 85. τελικός

  • τελικός, ή, όν
  • pertaining to the supreme end
  • more generally, connected with final or intentional causality
  • in the end or termination of a word
  • perfect
 86. ἀποβάλλω

  • ἀποβάλλω
  • to throw off
  • to throw away
  • to lose
 87. προάγω

  • προάγω, (aor. 2 προήγαγον, pf. προῆχα)
  • to lead forward, on, onward
   • to bring forward in public
   • to lead on, induce
   • to carry on or forward
   • of persons, to promote or prefer to honour
   • perf. pass. with mid. sense
  • intr. to lead the way, go before, advance
 88. ὑπολείπω

  • ὑπολείπω
  • to leave remaining
  • Pass., c. fut. mid., to be left remaining
  • Mid. to leave behind one
 89. κλητική

  • κλητική, ἡ
  • Gramm. vocative
 90. νῦν

  • νῦν, adv.
  • now at this very time