ΓΛΩΣΣΑ

Урок четвёртый


ἀκτίς | ἅμαξα | ἀμβλύς | ἀμφότεραι | ἀτμός | ἄνεμος | διά | δοχή | ἔγκλισις | ἐκ | ἐνεστὼς | ἐργαλεῖον | ἐργοστάσιον | κάρρον | καπνός | κινέω | κυρτός | κόνδυλος | κάμνω | κόπτω | λαβή | μάχαιρα | μόλυβδος | μόνον | μύλος | πύργος | σκέπη | σπάθη | συνθετός | τροχός | τέταρτος | χειράμαζα | χείρ | ὀξύς | ὁριστικός | ὅμως | ῥυμός | ῥίζα | ὑδρόμυλος | ὑποκοριστικός | ὕδωρ

 1. τέταρτος

  • τέταρτος, эп. тж. τέτρᾰτος
  • четвёртый
 2. ἀκτίς

  • ἀκτίς, -ῖνος, ἡ
  • луч
  • сверкание, молния
  • сияние, слава
  • спица
 3. κάμνω

  • κάμνω
  • (fut. κᾰμοῦμαι, aor. 2 ἔκᾰμον - эп. κάμον, pf. κέκμηκα - дор. κέκμᾱκα; эп. aor. 2 conjct. κεκάμω; aor. 2 med. ἐκαμόμην - эп. καμόμην; part. pf. κεκμηώς с acc. pl. κεκμηότας)
  • (только aor. 2; тж. med.) изготовить, сделать, сработать
  • νῆσον καμεῖσθαι ἐϋκτιμένην Hom. — сделать остров богатым
 4. τροχός

  • τροχός, ὁ [τρέχω]
  • колесо
  • круг, диск
  • кружок, кольцо
  • кольцевой вал, круговое укрепление
 5. ῥυμός

  • ῥυμός
  • столб, шест, жердь, дышло
 6. ἅμαξα

  • ἅμαξα, эп.-ион. ἄμαξα, ἡ
  • повозка, телега (на четырех колесах)
   βοῦς ὑφ΄ ἁμάξης Xen. — упряжной вол
 7. σκέπη

  • σκέπη, ἡ
  • защита, прикрытие, укрытие, покров
 8. μόνον

  • μόνον, adv.
  • только, лишь
 9. κάρρον

  • κάρρον, τό
  • повозка (на двух колёсах)
 10. λαβή

  • λαβή, ἡ
  • ручка, рукоятка
  • выступ, за который удобно ухватиться
 11. χειράμαζα

  • χειράμαζα
  • ручная тележка, тачка
 12. μύλος

  • μύλος, ὁ
  • мельница
  • мельничный камень, жернов
 13. ὑδρόμυλος

  • ὑδρόμυλος, ὁ
  • водяная мельница
 14. ὕδωρ

  • ὕδωρ, ὕδᾰτος τό
  • вода
   ὕδατα Καφίσια Pind. — воды Кефиса;
 15. κινέω

  • κινέω
  • двигать, шевелить
 16. ἐργοστάσιον

  • ἐργοστάσιον
  • фабрика, завод
 17. πύργος

  • πύργος, ὁ
  • башня, вышка
 18. ὀξύς

  • ὀξύς, -εῖα (ион. έη), -ύ
  • острый, остроконечный
 19. μάχαιρα

  • μάχαιρα, ἡ
  • нож
  • короткая сабля или кинжал
  • меч
 20. ἀμφότεραι

  • ἀμφότερος
  • (преимущ. pl. или dual.) и тот и другой, оба
   ἀπ΄ ἀμφοτέρων Her., Eur., Xen.; — с обеих сторон
 21. σπάθη

  • σπάθη, ἡ
  • широкий клинок
 22. ὅμως

  • ὅμως
  • однако, тем не менее, все же, все-таки
   νῦν δὲ ὅ. θαρρῶ Plat. — теперь же я полон мужества;
   κλῦθί μου νοσῶν ὅ. Soph. — хотя ты и страдаешь, все же выслушай меня
 23. ἀμβλύς

  • ἀμβλύς, -εῖα, -ύ
  • тупой, не острый
   ἀμβλὺ θήγειν τι Anth. — наточить что-л. тупое
 24. κυρτός

  • κυρτός
  • выгнутый, вздувшийся
  • искривленный, кривой
 25. ἐργαλεῖον

  • ἐργαλεῖον, ион. ἐργᾰλήϊον, τό
  • орудие, средство производства
 26. κόπτω

  • κόπτω
  • (fut. κόψω; эп. part. pf. 2 κεκοπώς; pass.: aor. 2 ἐκόπην, pf. κέκομμαι)
  • ударять, бить
  • ранить, разить, поражать
  • отсекать, отрубать, срезывать
 27. διά

  • διά
   praep. cum gen.
  • через, сквозь
  • из-за, ради
  • из-за, вследствие, по причине
  • поредством, с помощью
 28. ῥίζα

  • ῥίζα, ἡ
  • корень
  • перен. корень, источник, начало
  • основание, основа
 29. συνθετός

  • συνθετός
  • сложный, составленный, составной
  • складной, складывающийся
 30. ἐκ

  • ἐκ, перед гласными ἐξ, praep. cum gen.
  • (движение изнутри наружу, снизу вверх или сверху вниз) из, от, с
   ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου Hom. — с вершины или на вершине Олимпа;
   ἐκ βυθοῦ Theocr. — из глубины
  • (источник) из
   ἐκ φιαλῶν πίνειν Xen. — пить из чаш
 31. χείρ

  • χείρ, χειρός, ἡ
  • (dat. χειρί, acc. χεῖρα; pl.: χεῖρες - поэт. тж. χέρες, gen. χερῶν, dat. χερσί - поэт. тж. χέρεσσι и χείρεσ(σ)ι, acc. χεῖρας - поэт. тж. χέρας, эол. χέρρας)
  • рука, кисть χειρὸς ἔχειν τινά Hom. — держать кого-л. за руку;
   χειρὸς ἀνιστάναι τινά Hom. — взяв за руку, приподнять кого-л.
 32. ἄνεμος

  • ἄνεμος, ὁ
  • ветер
   ἀνέμων ἀέλλη Hom. и ἀνέμοιο θυέλλη Hes. — вихрь, буря;
   κατ΄ ἄνεμον καὴ ῥοῦν νήχεσθαι Plut. — плыть по ветру и по течению
 33. ἀτμός

  • ἀτμός, ὁ
  • пар, испарение
 34. καπνός

  • καπνός, ὁ
  • дым
   σημαίνειν καπνῷ πυρός Aesch. — давать сигнал дымом от костра
 35. δοχή

  • δοχή, ἡ [δέχομαι]
  • вместилище
   δοχαὴ χολῆς Eur. или δοχαί Plat. — желчный пузырь
 36. μόλυβδος

  • μόλυβδος, ὁ
  • (слова на μολυβδ- имеют v. l. μολιβδ-)
  • свинец
  • свинцовый грифель
 37. κόνδυλος

  • κόνδυλος
  • карандаш
 38. ὑποκοριστικός

  • ὑποκοριστικός, ή, όν
  • грам. уменьшительное
 39. ἔγκλισις

  • ἔγκλισις, -εως, ἡ
  • наклон
  • обращенность, направление
  • грам. флектирование, преимущ. спряжение
  • грам. смещение ударения
 40. ἐνεστώς

  • ἐνεστώς
  • грам. настоящего времени
 41. ὁριστικός

  • ὁριστικός
  • определяющий, определительный
  • грам. индикатив