ΓΛΩΣΣΑ

Урок пятый


ἀκέραιος | ἀναβαίνω | ἀνατολή | ἀνατέλλω | ἀνά | ἀποβολή | ἀποβάλλω | ἀποτελέω | ἀπό | ἀρχή | ἀστήρ | ἄκλιτος | ἄνευ | αὐξάνω | βαίνω | Βορέας | δηλαδή | δοτική | δωδέκατος | δύσις | δύω | ἑσπέρα | ἔπειτα | ἕκτος | εὑρίσκω | ἡμέρα | ἥλιος | ἡμικύκλιον | ἡμισέληνος | ἥμισυ | καταβαίνω | κατά | κλητική | κέντρον | λαμπρόν | λαμπυρίζω | λάμπω | μειόω | μεσημβρία | μεταβάλλω | μέν | μέσος | μέχρι | μῆλον | νεανίας | νέος | Νότος | νουμηνία | νύξ | νῦν | ὁδός | ὀδούς | ὁτέ | οὐδέποτε | οὐρανός | πανσέληνος | πας | περιέχω | περί | πολίτης | προστίθημι | προάγω | πρωϊνός | πρωΐ | πρό | πρότασις | πέμπτος | πότε | ῥιζικός | ῥήτωρ | σελήνη | σημεῖον | σκοπός | σκοτεινός | σκότος | συνηθῶς | ταχέως | τελευταῖος | τελικός | τρόπος | τέλλω | τίθημι | φέγγω | φωνή | φωτεινός | φάσις | φέγγος | φίλος | ὑπολείπω | ὠχρόν | ὥρα

 1. πέμπτος

  • πέμπτος
  • пятый
   τὸ πέμπτον μέρος Plat. — пятая часть
 2. περί

  • περί
  • praep. cum acc.
  • кругом, около, вокруг
   ἡ ἀγορὰ ἡ π. τὰ ἀρχεῖα Xen. — площадь вокруг официальных учреждений
 3. μέσος

  • μέσος, эп. μέσσος, (compar. μεσαίτερος, superl. μεσαίτατος, μέσατος и μέσσατος)
  • находящийся в середине, средний, срединный, центральный
 4. σκοπός

  • σκοπός, ὁ, редко Hom. ἡ
  • цель
   σκοπὸν βάλλειν Hom. и ἐπὴ σκοπὸν βάλλειν Xen. — метить в цель
 5. κέντρον

  • κέντρον, τό
  • срединная точка, средоточие, центр
   κύκλον κέντρῳ περι γράφειν Plut. — описать окружность из центра
 6. ἀκέραιος

  • ἀκέραιος, ἀ-κέραιος
  • беспримесный, чистый
  • нетронутый, неповрежденный, невредимый, не пострадавший
 7. ἡμικύκλιον

  • ἡμικύκλιον, τό
  • полуокружность, полукруг
 8. ἥλιος

  • ἥλιος, эп. преимущ. ἠέλιος, дор. ἀέλιος и ἅλιος, ὁ
  • солнце
   ἡλίου κύκλος Trag., Arst. — солнечный диск;
   ἡλίου βολαί или τόξα Eur. (= ἀκτῖνες) — солнечные стрелы, т.е. лучи;
   ἠέλιος ἀνόρουσε Hom. — солнце взошло
 9. σελήνη

  • σελήνη, дор. σελάνᾱ (λᾱ), эол. σελάννα, ἡ
  • луна
   σ. πλήθουσα Hom. и πεπληρωμένη Her. — полная луна;
   πρὸς и εὴς τέν σελήνην Xen., Aeschin. — при лунном свете;
   νουμηνία κατὰ σελήνην Thuc. — начало лунного месяца
 10. ἀστήρ

  • ἀστήρ, -έρος, ὁ (dat. pl. ἀστράσι или ἄστρασι)
  • звезда
 11. οὐρανός

  • οὐρανός, дор. ὠρᾰνός, эол. ὀρᾰνός, ὁ (NT. тж. pl.)
  • небо
   οἱ ἐξ οὐρανοῦ Aesch. и οἱ ἐν οὐρανῷ θεοί Plat. — небесные боги
 12. ἀνατέλλω

  • ἀνατέλλω, поэт. ἀντέλλω
  • восходить
  • подниматься, вздыматься
 13. ἀνατολή

  • ἀνατολή, поэт. ἀντολή, ἡ, тж. pl.
  • восход; восход солнца
  • место восхода солнца, восток
 14. πρωΐ

  • πρωΐ, стяж. πρῴ adv. (тж. ἅμα π. и ἐπὴ τὸ π. NT.)
  • (compar. πρωϊαίτερον и πρωΐτερον, superl. πρωϊαίτατα и πρωΐτατα)
  • рано утром
   π. τῇ ὑστεραίᾳ Xen. — на следующее утро
 15. ἕκτος

  • ἕκτος
  • шестой
 16. ὥρα

  • ὥρα, эп.-ион. ὥρη, ἡ
  • промежуток времени, время, период, пора, продолжительность (в т.ч. год, день, час)
  • час
   ἐννάτης ὥρας Plut. — в девятом часу
 17. ἀναβαίνω

  • ἀναβαίνω, поэт. тж. ἀμβαίνω
  • всходить, подниматься или влезать
   ἀ. ἐπὴ τὸν ἵππον или ἐφ΄ ἵππον Xen. — садиться на коня
  • подниматься, вздыматься
 18. μεσημβρία

  • μεσημβρία, ион. μεσαμβρίη, ἡ
  • полдень
   ἐκ μεσημβρίας Plat. — тотчас же после полудня
  • юг
   τὰ πρὸς μεσαμβρίην Her. — области, лежащие к югу
 19. δωδέκατος

  • δωδέκατος
  • двенадцатый
 20. καταβαίνω

  • καταβαίνω
  • (fut. καταβήσομαι, pf. καταβέβηκα, aor. κατέβην - эп. 3 л. pl. κατέβαν, imper. κατάβηθι - атт. κατάβᾱ, эп. 1 л. pl. conjct. καταβείομεν = καταβῶμεν, дор. part. καββάς; med.: эп. 3 л. sing. aor. 1 κατεβήσετο, imper. καταβήσεο)
  • сходить (вниз), спускаться
   κλίμακα δόμοιο κ. Hom. — спускаться по лестнице дома
 21. ἑσπέρα

  • ἑσπέρα, ион. ἑσπέρη ἡ
  • вечер
   ἑσπέρας Pind., Arph. — вечером;
   ἄκρᾳ σὺν ἑσπέρᾳ Pind. или περὴ ἑσπέραν βαθεῖαν Plut. — поздним вечером
  • перен. закат
 22. δύω

  • δύω
  • (fut. δύσω с ῡ, pf. δέδυκα) тж. med.
  • погружаться, опускаться
  • (о небесных светилах) заходить
   πρὸ δύντος ἡλίου Her. — перед заходом солнца;
   δυομένῳ ἡλίῳ Xen. — с заходом солнца;
   δυομένης (τῆς σελήνης) Plut. — когда луна зашла
 23. δύσις

  • δύσις, -εως, ἡ, тж. pl.
  • заход, закат
  • запад
   πρὸς (ἡλίου) δύσιν Thuc., Arst. и πρὸς τὰς δύσεις Polyb. — на запад, к западу;
   πρὸς δύσει и πρὸς ταῖς δύσεσι Polyb. — с запад
 24. μέχρι

  • μέχρι, редко μέχρις
  • praep. cum gen.
  • (вплоть) до
   μ. οὗ τροπέων τῶν θερινέων Her. — до летнего солнцестояния
 25. ἡμέρα

  • ἡμέρα, эп.-ион. ἡμέρη, дор. ἁμέρα, ἡ
  • день (в противоп. ночи)
   οὔτε νυκτὸς οὐτ΄ ἐξ ἡμέρας Soph. — ни ночью, ни днем;
   πρὸς ἡμέραν Xen. — к рассвету
  • день, сутки
   πέντε ἡμέρας Thuc. — в течение пяти дней
 26. ἀπό

  • ἀπό, ἀπ΄, перед придых. ἀφ΄, in elisione после существ. анастрофически ἄπο
  • praep. cum gen.
  • (при обознач. времени) после, вслед за
   ἀ. δείπνου Her. — после обеда;
   ἀ. μέσων νυκτῶν Arph. — пополуночи
 27. πρωϊνός

  • πρωϊνός
  • утренний
 28. πρό

  • πρό
  • впереди, перед, до (о времени)
 29. σημεῖον

  • σημεῖον, ион. σημήϊον, τό
  • отличительный (при)знак, эмблема
  • значок, отметка
 30. Νότος

  • Νότος, ὁ
  • юг
   πρὸς μεσαμβρίης τε καὴ νότου Her. — на юг
  • нот, южный ветер
 31. Βορέας

  • Βορέας, -ου, дор. έᾱ, эп.-ион. Βορέης, стяж. Βορ(ρ)ῆς, έᾱο и έω, дор. Βορρᾰς, ὁ
  • север
   πρὸς βορέαν τινός Thuc. — к северу от чего-л.
  • северо-северо-восточный, иногда северный ветер Hom., Arst.
 32. φάσις

  • φάσις, -εως, ἡ
  • астр. появление, восхождение, восход
 33. ἡμισέληνος

  • ἡμισέληνος
  • полумесяц
 34. ἔπειτα

  • ἔπειτα, adv.
  • затем, потом, после этого, тогда
 35. αὐξάνω

  • αὐξάνω
  • (fut. pass. αὐξήσομαι и αὐξηθήσομαι; aor. pass. ηὐξήθην и ηὐξήνθην)
  • увеличивать, усиливать, приумножать, расширять
  • pass. увеличиваться, возрастать, расти
 36. δηλαδή

  • δηλαδή, (тж. δῆλα δή)
  • совершенно ясно, очевидно, разумеется, конечно, безусловно
 37. τελευταῖος

  • τελευταῖος
  • конечный, последний, крайний
   ἡ τελευταία ἡμέρα Soph., Dem. — последний день
 38. πανσέληνος

  • πανσέληνος, редко πασσέληνος
  • полнолуние
  • полная луна
 39. ταχέως

  • ταχέως
  • быстро, скоро
 40. μειόω

  • μειόω
  • уменьшать, убавлять
  • pass. убавляться
 41. φέγγος

  • φέγγος, -εος, τό
  • свет, блеск, сияние
 42. νουμηνία

  • νουμηνία, ἡ, (тж. ν. κατὰ σελήνην Thuc. и ν. τοῦ μηνός Plut.)
  • новолуние
  • первое число месяца
 43. νέος

  • νέος
  • новый, свежий
 44. νύξ

  νύξ, νυκτός, ἡ (дор. dat. pl. νύκτεσσιν)

  • тж. pl. ночь
   εἰς (τέν) νύκτα и κατὰ νύκτα Xen. — с наступлением ночи
  • тьма, мрак
   νυκτὴ καλύπτειν Hom. — окутать тьмой
 45. σκότος

  • σκότος, ὁ, атт. тж. σκότος, -εος, τό
  • темнота, тьма, мрак
   ἐν σκότει Xen. — во тьме, ночью
 46. φωτεινός

  • φωτεινός
  • лучезарный, сияющий
  • ясный
 47. σκοτεινός

  • σκοτεινός
  • темный
 48. λαμπρόν

  • λαμπρόν, τό
  • блеск, великолепие
 49. ὠχρόν

  • ὠχρόν, τό
  • бледножелтый цвет, желтизна
  • желток
 50. λάμπω

  • λάμπω
  • светить
  • блистать, сверкать
   ὀφθαλμὼ οἱ πυρὴ λάμπετον Hom. — глаза у него сверкают огнем
 51. φέγγω

  • φέγγω
  • светить(ся)
 52. λαμπυρίζω

  • λαμπυρίζω
  • светить, как светлячок
 53. πότε

  • πότε, ион. κότε, дор. πόκα, adv.
  • когда
   πότ΄ ᾤχετο ; Hom. — когда он уехал?;
   πότ΄ ἆρα καὴ σὸν ὄψομαι δέμας ; Eur. — когда же я увижу тебя?
 54. τρόπος

  • τρόπος, ὁ
  • способ, образ, манера, лад
 55. περιέχω

  • περιέχω
  • (fut. περιέξω и περισχήσω, aor. 2 περιέσχον, inf. aor. περισχεῖν)
  • окружать, охватывать, окаймлять
 56. νεανίας

  • νεανίας, ион. νεηνίης, -ου, ὁ
  • молодой человек, юноша
 57. πολίτης

  • πολίτης, ион. πολιήτης, -ου, ὁ
  • гражданин
   π. ὁρίζεται τῷ μετέχειν κρίσεως καὴ ἀρχῆς Arst. — (понятие) «гражданин» определяется участием в судебной и государственной власти
  • согражданин, земляк
 58. φωνή

  • φωνή, дор. φωνά, ἡ
  • звук
  • голос
 59. φίλος

  • φίλος, ὁ
  • друг, приятель
   φίλοι καὴ πολέμιοι Xen. — друзья и враги;
   ὡς φ. καὴ σύμμαχος Dem. — в качестве друга и союзника
 60. ὁδός

  • ὁδός, эп. тж. οὐδός, ἡ
  • путь, дорога
   ἰέναι ἱρέν ὁδόν Her. — идти священной (т.е. ведущей в Дельфы) дорогой;
   ἡ εἰς Θήβας φέρουσα ὁ. Thuc. — дорога на Фивы
  • улица
 61. μῆλον

  • μῆλον, дор. μᾶλον, τό
  • яблоко
   τὸ τῆς Ἔριδος μ. Luc. — яблоко Эриды, т.е. раздора;
   τὰ χρύσεα μῆλα (sc. Ἑσπερίδων) Soph. — золотые яблоки Гесперид
  • (древесный) плод
   μ. Κυδώνιον Plut. — айва;
   μ. Μηδικόν (поздн. κίτριον) Plut. — лимон или померанец
 62. ἄνευ

  • ἄνευ, praep. cum gen.
  • без
   ἄ. φθόνου Soph. — без желания оскорбить (богов)
  • без ведома, согласия или содействия
   οὔ τοι ἄ. θεοῦ Hom. — не без воли бога;
   ἄ. ἐμοῦ Plat. — без моего ведома
 63. ὁτέ

  • ὁτέ
  • adv. иногда, временами
 64. μέν

  • μέν, постпозит. частица
  • (в смысле противоположения, сопричисленая или повторения - с соотносительной частицей во втором члене сложного предложения: δέ, реже ἀλλά, τοίνυν, ἀτάρ - эп. тж. αὐτάρ, ἀλλ΄ ὅμως, ὥμος δέ, αὖ, αὖτε, αὖθις, εἶτα, ἔπειτα):
  • (противопоставление) с одной стороны (чаще не переводится)
  • (сопричисление)
   ὑμῖν μὲν θεοὴ δοῖεν ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ΄ οἴκαδε ἱκέσθαι Hom. да помогут вам боги разрушить град Приама и счастливо вернуться домой;
   εἷς δὲ δέ εἷπε στρατεγοὺς μὲν ἑλέσθαι ἄλλους, τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἀγοράζεσθαι Xen. один же (из воинов) предложил избрать других военачальников и закупить продовольствие
  • (сопоставительное повторение)
   οἳ περὴ μὲν βουλέν Δαναῶν, περὴ δ΄ ἐστὲ μάχεσθαι Hom. — вы (оба) - первые на собраниях данайцев, первые и в бою;
   τοιαῦτα μὲν πεποίηκε, τοιαῦτα δὲ λέγει Xen. — это он сделал, это он и подтверждает
 65. ἀποτελέω

  • ἀποτελέω
  • оканчивать, завершать, довершать
   ἀποτετελεσμένος Xen., Arst. — законченный, совершенный;
   ἀποτελεσθῆναι πρός τι Luc. — достигнуть совершенства в чем-л.
 66. ῥήτωρ

  • ῥήτωρ, -ορος, ὁ
  • повествователь, рассказчик
  • оратор, докладчик
  • ритор, преподаватель ораторского искусства
 67. προστίθημι

  • προστίθημι, дор. ποτιτίθημι
  • прикладывать, приставлять
  • приписывать
  • тж. med. добавлять, прибавлять, присоединять
   ἐάν τι ἀφέλωμεν ἢ προσθῶμεν Plat. — если мы что-л. отнимем или прибавим;
   Ἀθηναίοις προσθεῖναι ἑαυτόν Thuc. — примкнуть к афинянам
  • присоединять, приобщать
 68. εὑρίσκω

  • εὑρίσκω
  • (fut. εὑρήσω, aor. 2 εὗρον и ηὗρον, pf. εὕρηκα; pass. fut. εὑρεθήσομαι, aor. εὑρέθην, pf. ηὕρημαι) тж. med.
  • находить, обнаруживать
   εὗρεν Κρονίδην Hom. — (Фетида) разыскала Кронида
  • находить, получать, снискивать, (при)обретать
   τὰ ἔργα τοὺς λόγους εὑρίσκεται Soph. — дела находят себе выражение в словах
  • находить, открывать, придумывать, изыскивать
 69. ἀποβολή

  • ἀποβολή, ἡ
  • отбрасывание, бросание
  • потеря, утрата
  • грам. выбрасывание, опущение (буквы)
 70. δοτική

  • δοτική, ἡ
  • грам. дательный падеж
 71. ἥμισυ

  • ἥμισυ, τό
  • половина
   ἥ. οὗ δεῖ Plat. — половина того, что нужно
 72. ἄκλιτος

  • ἄκλιτος
  • несклоняемый
 73. ἀνά

  • ἀνά, эп. тж. ἀν adv.
  • наверху, сверху
  • вверх
 74. κατά

  • κατά
  • praep. cum gen. или acc. (перед начальной придыхат. гласной - καθ΄; перед γ, κ, μ, ν, π, φ, ῥ, τ и θ иногда, особ. в древнем эпосе, переходит в κάγ, κάκ, κάμ, κάν, κάπ, κάρ, κάτ; при перестановке - анастрофа: Ἀτρειδῶν κάτα Soph.)
  • (сверху) вниз, с
 75. τέλλω

  • τέλλω, aor. ἔτειλα
  • совершать, проходить
  • pass. совершаться, происходить, длиться
  • подниматься, восходить
 76. βαίνω

  • βαίνω
  • (fut. βήσομαι - дор. βάσομαι и βᾱσεῦμαι; pf. βέβηκα - дор. βέβᾱκα; aor. 2 ἔβην - эп. βῆν, дор. βᾶν, pass. ἐβάθην)
  • шагать, ходить
  • исчезать, пропадать
  • проходить, протекать, миновать
 77. οὐδέποτε

  • οὐδέποτε
  • ион. οὐδέ-κοτε, дор. οὐδέ-ποκα adv., тж. раздельно
  • никогда
  • и когда бы то ни было не …, т.е. и решительно никогда
   οὐδέποτ΄ ἔσβη πῦρ Hom. — и никогда решительно не тушился огонь
 78. τίθημι

  • τίθημι
  • ставить, класть
  • воздвигать, водружать
  • занимать
 79. ἀρχή

  • ἀρχή, дор. ἀρχά, ἡ
  • начало, основание, происхождение
  • начало, первопричина, основа, принцип
  • господство
  • начальствование, командование
  • управление, власть
 80. πρότασις

  • πρότασις, -εως, ἡ
  • лог. положение, предложение
   π. ἐστι λόγος καταφατικὸς ἢ ἀποφατικὸς τινὸς κατά τινος Arst. — предложение есть утверждение или отрицание чего-л. о чем-л.
  • лог. (пред)посылка
   οἱ τρεῖς ὅροι δύο προτάσεις Arst. — три термина (составляют) две посылки
  • вопрос (для обсуждения), тема
  • грам. протасис, обусловливающая часть периода, предложение
 81. πας

  • πας
  • πᾰσα, πᾶν, gen. παντός, πάσης, παντός (gen. pl. πάντων, πασῶν - эп. πασάων, ион. πασέων, - πάντων, dat. pl. πᾶσι - эп. πάντεσσι, - πάσαις, πᾶσι)
  • (тж. πᾶς τις) всякий, каждый
   κτήνεα πάντα τρισχίλια Her. — три тысячи голов скота всякого рода;
   ὁ ἀριθμὸς πᾶς Plat. — каждое число
  • весь, целый
   πᾶν κράτος Soph. — вся полнота могущества;
   ὅλος καὴ πᾶς Polyb. — целиком и полностью
  • все, всё
   Σαμίων πάντες Thuc. — все самосцы;
   ἅμα πάντες Hom., Her. — все целиком, все сразу
 82. ῥιζικός

  • ῥιζικός
  • корневой
 83. συνηθῶς

  • συνηθῶς
  • обыкновенно, по привычке, привычным образом, как обычно
 84. μεταβάλλω

  • μεταβάλλω
  • тж. med. поворачивать
   μ. δέμας Eur. — двигаться, метаться
  • переделывать, (из)менять
   μ. τι ἐς ἄλλο οὔνομα Her. — переименовывать что-л.
  • (из)меняться
   καιναὴ καινῶν μεταβάλλουσαι συντυχίαι Eur. — одни беды, сменяющиеся другими
 85. ὀδούς

  • ὀδούς, ὀδόντος, ион. ὀδών, ὁ
  • зуб
   ἕρκος ὀδόντων Hom. — ограда из зубов, т.е. рот, уста;
   ὀδόντες πλατεῖς Arst. — коренные зубы
  • зубец, зуб
 86. τελικός

  • τελικός
  • конечный, высший, безусловный
 87. ἀποβάλλω

  • ἀποβάλλω
  • сбрасывать, скидывать
  • отбрасывать прочь
  • прогонять, отгонять
  • отвергать, отталкивать
  • лишаться, терять
 88. προάγω

  • προάγω, (aor. 2 προήγαγον, pf. προῆχα)
  • med. вести вперед
  • продвигать вперед, возвышать, возвеличивать, усиливать
  • предшествовать (во времени)
 89. ὑπολείπω

  • ὑπολείπω
  • тж. med. оставлять, pass. оставаться
  • тж. pass. приходить к концу, кончаться
 90. κλητική

  • κλητική, ἡ
  • грам. звательный падеж
 91. νῦν

  • νῦν, adv.
  • ныне, теперь
   βάρος φίλον τέως, ν. δ΄ ἐχθρόν Aesch. — бремя прежде милое, ныне постылое;
   ἡ ν. ἡμέρα Soph. — нынешний день