ΓΛΩΣΣΑ

Sixth Lesson


Αγγλικός | ἄλλως | ἄλογος | Ἄρης | Αφροδίτη | βέβαιος | δεικτικός | διότι | δορυφόρος | ἑαυτόν | ἑλκέω | ἐννέα | ἐξέρχομαι | ἐπεῖ | ἐπίρρημα | ἐπίσης | ἐπιφώνημα | Ἑρμῆς | Ζεύς | ζῶον | θεός | ἰδοῦ | ἵππος | ἱπποστάσιον | ἵσαται | ἵστημι | ἰχθύς | καθῶς | κολυμβάω | κτητικός | μένω | μέρα | μονοσύλλαβος | νερότροχον | οἰκιακός | ὀκτὼ | ὅστις | Ὅταν | οὐδαμός | οὐδείς | πηγαίνω | πλανήτης | πλήρης | πόθεν | ποῖ | Ποσειδῶν· | ποῦ | πούς | ῥέω | σηκόνεται | σταῦλος | στέκεται | σύνδυσμος | συνῃρημένον | τετράποδος | τονίζω | τρέχω | ὑδρότροχον | ὑπάρχω | ὑπὸ

 1. ὑπὸ

  • from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc.
  • Lat. sub, prep. with gen., dat. and acc.
 2. νερότροχον

  • waterwheel
 3. ὑδρότροχον

  • waterwheel
 4. ὑπάρχω

  • ὑπάρχω
  • to begin, make a beginning, absol.
   • c. gen. to make a beginning of
   • c. part to begin doing
   • to begin to be, come into being, arise, spring up
    • to be in existence, to be there, to be ready
    • simply to be
  • like ὑπόκειμαι, to be laid down, to be taken for granted
  • to belong to, fall to one, accrue
 5. ἵσαται

  • stand
 6. στέκεται

  • stand
 7. τρέχω

  • τρέχω δραμοῦμαι and ἔδραμον from Root ΔΡΕΜ or ΔΡΑΜ
  • to run, Lat. curro
  • c. acc. loci, to run over
  • c. acc. cogn., τρ. δρόμον, ἀγῶνα to run a course, a heat
 8. ῥέω

  • ῥέω
  • to flow, run, stream, gush
  • to fall, drop off, e. g. of hair
  • very rarely trans. to let flow, pour
 9. ἵππος

  • ἵππος
  • a horse, mare, Lat. equus, equa
  • as Collective Noun, ἵππος, ἡ, horse, cavalry, Lat. equitatus
 10. ἄλογος

  • ἄλογος
  • without λόγος, i. e.,
   • without speech, speechless, infans
   • unutterable, Lat. infandus
   • without reason, irrational
   • not reckoned upon, unexpected
 11. ζῶον

  • ζῷον as if contr. from ζώϊον
  • a living being, animal
  • in painting and sculpture, a figure, image, not necessarily of animals
 12. τετράποδος

  • τετράπους
  • four-footed, Lat. quadrupes
  • of things, four feet in length
 13. διότι

  • διότι 1conj
  • Conjunct. for διὰ τοῦτο ὅτι, for the reason that, since
  • indirect, wherefore, for what reason
 14. πούς

  • πούς
  • a foot, Lat. pes, pedis
  • metaph. of things, the foot or lowest part, esp. the foot of a hill, Lat. pes montis
  • a foot, as a measure of length, 4 palms (παλασταί) or 6 fingers, about 1/8 of an inch longer than our foot
  • a foot in Prosody
 15. ἐπίσης

  • ἐπίσης, for ἐπ᾽ ἴσης (sc. μοίρας)
  • also
 16. οἰκιακός

  • οἰκιακός
  • of or belonging to a house, οἱ οἰκ. one’s domestics
 17. σταῦλος

  • stable
 18. ἱπποστάσιον

  • ἱππο-στάσιον
  • stable
 19. μένω

  • μένω
  • Lat. maneo, to stay stand fast, abide, in battle
   • to stay at home, stay where one is, not stir
   • to stay, tarry
   • of things, to be lasting, remian, last, stand
   • of condition, to remain as one was, of a maiden
   • to abide by an opinion, conviction, etc.
   • impers. c. inf., it remains for one to do
  • trans. to await, expect, wait for, c. acc.
 20. ὅταν

  • ὅταν
  • for ὅτ᾽ ἄν (ὅτε ἄν), adverb of Time, whenever, Lat. quandocunque
 21. ἑαυτόν

  • σεαυτόν, σαυτόν
  • himself
 22. ἐπεῖ

  • ἐπεί, conjunct., temporal and causal, like Lat. quum:
  • OF TIME, after that, after (postquam), since, when (quum), with aor. to express a complete action, or imperf. to express one not yet complete * = ἐξ οὗ, from the time when, ever since
   • also whenever
  • CAUSAL, since, seeing that, with Ind. or Opt. with ἄν, sometimes it may be rendered by although, or by else, otherwise
 23. πηγαίνω

  • from Ancient Greek ὑπάγω (hupágō, “bring under”) in its Hellenistic sense “go”.
 24. ἵστημι

  • ἵστημι for σίστημι, redupl. from ΣΤΑ
  • Causal, to make to stand, set
   • to make to stand, stop, stay, check
    • to set up
    • to raise, rouse, stir up
    • to set up, appoint
    • to establish, institute a festival
   • to place in the balance, weigh, Il., etc.
  • Pass. and intr. tenses of Act. to be set or placed, to stand
   • to lie, be situated
   • to stand still, stop, halt
   • metaph. to stand firm
   • to stand up, rise up
   • to arise, begin
   • to be appointed
 25. οὐδαμός

  • οὐδαμός, for οὐδὲ ἀμός, ionic for οὐδείς
  • not even one, no one, only in pl., none
 26. οὐδείς

  • οὐδείς never οὐδεμίη
  • and not one, i. e. no one, none, as Lat. nullus, for ne ullus
  • naught, good for naught
  • neut. οὐδέν as adv. not at all, naught
 27. σηκόνεται

  • rise
 28. ἐξέρχομαι

  • ἐξέρχομαι, in attic ἔξειμι supplies the fut., as also the imperf. ἐξῄειν
  • to go or come out of, c. gen. loci
  • of Time, to come to an end, expire
  • of prophecies, dreams, events, to be accomplished, come true
 29. ἑλκέω

  • ἑλκέω, strengthd. for ἕλκω,
  • to drag about, tear asunder
 30. πλήρης

  • πλήρης, πλέος
  • c. gen. full of a thing
  • filled or infected by
  • satiated with a thing
  • rarely c. dat. filled with
  • absol. full, of a swoln stream
  • full, complete
 31. ποῦ

  • ποῦ properly a gen. of *πός quis
  • interrog. adv., in direct or indirect questions, corresponding to the relat. ὅπου, where? Lat. ubi?
  • of manner, how?
 32. πόθεν

  • πόθεν
  • interrog. adv. whence?
  • of the cause, whence? wherefore?
 33. ποῖ

  • ποῖ cf. ποῦ
  • interrog. adv. whither? whether?
  • to what end? in what point?
 34. δορυφόρος

  • δορυφόρος, adj2 φέρω
  • spear-bearing
  • as Subst. a spearman, pikeman
  • metaph., ἡδοναὶ δ. satellite pleasures,
 35. θεός

  • θεός
  • God
  • θεός as fem. for θεά, θέαινα, a goddess
  • as adj. in comp. θεώτερος, more divine
 36. πλανήτης

  • πλανήτης = πλάνης
  • as adj. wandering, roaming
  • planet
 37. ὀκτὼ

  • ὀκτώ
  • Lat. octo, eight
 38. ἰδοῦ

  • ἰδού 2nd sg mid imperat of εἰδόμην, as adv.
  • lo! behold! see there! Lat. en tibi!
  • well, as you please!
 39. Ἑρμῆς

  • Hermes
 40. Αφροδίτη

  • Aphrodite
 41. Ἄρης

  • Ares
 42. Ζεύς

  • Zeus
 43. Ποσειδῶν·

  • Poseidon
 44. ὅστις

  • ὅστις
  • any one who, anything which, i. e. whosoever, whichsoever, differing from ὅς, as Lat. quisquis, from qui
  • hardly different from ὅς, who
 45. ἰχθύς

  • ἰχθύς
  • a fish
  • in pl., οἱ ἰχθῦς the fish-market
 46. κολυμβάω

  • κολυμβ-άω (Dor. κολυμβ-φάω)
  • dive, plunge headlong
  • swim
 47. βέβαιος

  • βέβαιος βαίνω
  • firm, steady, steadfast, sure, certain
  • of persons, steadfast, steady sure, constant
  • τὸ βέβαιον certainty, firmness, resolution
 48. ἐννέα

  • ἐννέα
  • indecl. nine, Lat. novem
 49. μέρα

  • = μέρος
  • a part, share
  • one’s portion, heritage, lot
  • one’s turn
  • the part one takes in a thing, or the part assigned one
  • a part, as opp. to the whole
 50. ἐπίρρημα

  • ἐπί-ρρημα , ατος, τό,
  • that which is said afterwards
  • Gramm. adverb
  • surname, nickname
 51. σύνδυσμος

  • Gramm. conjuction
 52. ἐπιφώνημα

  • Gramm. conjuction
 53. ἄλλως

  • Gramm. interjection
 54. καθῶς

  • even as, just as
 55. Αγγλικός

  • English
 56. συνῃρημένον

  • Gramm. contract
 57. κτητικός

  • Gramm. possessive
 58. μονοσύλλαβος

  • μονοσύλλαβος, συλλαβη
  • of one syllable, dealing in monosyllables, of grammarians
 59. τονίζω

  • Gramm. furnish with an accent
 60. δεικτικός

  • δεικ-τικός, ή, όν,
  • able to show: in Logic, of syllogisms, those which can be directly reduced
  • Gramm., demonstrative