ΓΛΩΣΣΑ

Seventh Lesson


ἀπόλυτος | γίγνομαι | ἕβδομος | ἐλάττωσις | ἓξ | ἥπειρος | θετικός | ἰσότης | λίαν | λύχνος | μείων | νῆσος | νόσος | ὅλος | ὅσος | παλάτιον | παράδειγμα | ποῖος | πόλις | πολύ | προηγέομαι | πυκνός | σύγκρισις | συγκριτικός | σῶμα | τάφρος | τόσος | ὑπερθετικὸς | ὑπεροχή | χαμηλός | χάρις

 1. ἕβδομος

  • seventh
 2. τόσος

  • τόσος
  • antecedent to relat. ὅσος; Lat. tantus:
   • of Size, Space, Quantity, so great, so vast
   • of Time, so long
   • of Number, in pl., so many
   • of Sound, so loud
   • of Degree, so much, so very
  • τόσον and τόσσον as adv., so much, so far, so very, Lat. tantum
 3. ὅσος

  • ὅσος
  • like Lat. quantus
   • of Size, as great as, how great
   • of Quantity, as much as, how much
   • of Space, as far as, how far
   • of Time, as long as, how long
   • of Number, as many as, how many
   • of Sound, as loud as, how loud
   • in pl. as many as, Lat. quot
  • its antecedent is τόσος, after which ὅσος is simply as
 4. ὅλος

  • whole, entire, complete, Lat. integer
  • as Subst., τὸ ὅλον the universe
  • τὰ ὅλα, one’s all, Dem.; τοῖς ὅλοις ῀ ὅλως, altogether, Philipp. ap. Dem.
  • adv. ὅλως, wholly, altogether
  • on the whole
 5. ἕξ

  • six
 6. ποῖος

  • ποῖος
  • of what nature? of what sort? Lat. qualis? used in questions
 7. πυκνός

  • πυκνός
  • close, compact: and so,
   • of consistency, close, firm, solid
   • close-packed, crowded, thick, close, dense
  • well put together, compact, fast, strong
  • close, concealed
  • generally, strong of its kind, great, sore, excessive
  • metaph. of the mind, sagacious, shrewd, wise
 8. σῶμα

  • σῶμα
  • the body of a man
  • the living body
  • body, as opp. to the soul (ψυχή)
  • generally, a body, i. e. any material substance
  • the whole body or mass of a thing
 9. λύχνος

  • λύχνος
  • pl. λύχνοι and λύχνα: a portable light, a lamp, carried in the hand or set on a lamp-stand (λυχνίον)
  • in pl. the lamp-market
 10. παλάτιον

  • Palatium, the Palatine Hill
  • palace
 11. χαμηλός

  • χαμηλός
  • on the ground, creeping
  • diminutive, trifling
 12. μείων

  • μείων, irr. comp. of μικρός
  • less
 13. ἰσότης

  • equality
 14. σύγκρισις

  • σύγκρισις, from συγκρίνω
  • a compounding
  • a comparing, comparison
 15. γίγνομαι

  • γί-γνομαι is syncopated from γι-γένομαι
  • Radical sense, to come into being, Lat. gigni:
   • of persons, to be born
   • of things, to be produced
   • of events, to take place, come to pass, come on, happen, and in past tenses to be
 16. ὑπεροχή

  • ὑπεροχή
  • a projection, an eminence
  • metaph. preeminence, superiority
 17. ἐλάττωσις

  • ἐλάττ-ωσις, εως, ἡ
  • A making smaller or less, lessening
  • depreciation, disparagement
  • defeat, in peace or war
  • fault, defect
  • loss of health or property
 18. συγκριτικός

  • συγκριτ-ικός, ή, όν,
  • of or for compounding
  • comparative, Gram. comparative degree of adjectives
 19. ὑπερθετικός

  • ὑπερθετ-ικός, ή, όν,
  • superlative
  • dilatory
  • requiring or causing delay
 20. ἀπόλυτος

  • ἀπό-λυτος, ον,
  • loosed, free
  • absolute, unconditional
  • τὸ ἀ. the positive degree of comparison
  • Rhet., unfinished
 21. θετικός

  • θετικός, ή, όν,
  • fit for placing
  • concerning adoption
  • belonging to a θέσις, disputable
  • positive, affirmative, opp. negative (ἀρνητικός)
  • Gramm., positive, τὸ θετικόν the positive degree
  • expressing obligation, of verbals in -τέον
 22. προηγέομαι

  • προηγέομαι
  • Dep. to go first and lead the way, to be the leader
  • c. gen. to take the lead of
  • of things, to go before, precede
 23. πολύ

  • πολύ, adv.
  • very, much, too much
 24. λίαν

  • λίαν
  • very, exceedingly
 25. παράδειγμα

  • παράδειγ-μα, ατος, τό
  • pattern, model
  • precedent, example
  • sample
  • lesson, warning
  • argument, proof from example
  • in Law, leading case, precedent
  • foil, contrast
 26. χάρις

  • χάρις
  • Grace, Lat. gratia:
   • outward grace or favour (as we say well or ill favoured), grace, loveliness
   • grace or favour felt, whether on the part of the Doer or the Receiver:
    • on the part of the Doer, grace, graciousness, kindness, goodwill
    • on the part of the Receiver, the sense of favour received, thankfulness, thanks, gratitude
    • favour, influence, as opp. to force
   • a favour done or returned, a grace, kindness, boon
   • a gratification, delight
 27. πόλις

  • πόλις, gen. πόλεως
  • a city
  • when πόλις and ἄστυ are joined, the former is the body of citizens, the latter their dwellings
  • the state (πολιτεία), esp. a free state, republic
  • the right of citizenship, like Lat. civitas
 28. ἥπειρος

  • ἤπειρ-ος
  • terra firma, land, opp. the sea
  • esp. the mainland of Western Greece, opp. the neighbouring islands
  • later, a continent
  • plain, opp. mountain
 29. νῆσος

  • νῆσος
  • island
 30. νόσος

  • νόσος
  • sickness, disease, plague
  • generally, distress, anguish
  • disease of mind, esp. caused by madness, passion, vice, etc.
  • plague, bane, mischief
 31. τάφρος

  • τάφρος, ἡ
  • ditch, trench