ΓΛΩΣΣΑ

Урок седьмой


ἀπόλυτος | γίγνομαι | ἕβδομος | ἐλάττωσις | ἓξ | ἥπειρος | θετικός | ἰσότης | λίαν | λύχνος | μείων | νῆσος | νόσος | ὅλος | ὅσος | παλάτιον | παράδειγμα | ποῖος | πόλις | πολύ | προηγέομαι | πυκνός | σύγκρισις | συγκριτικός | σῶμα | τάφρος | τόσος | ὑπερθετικὸς | ὑπεροχή | χαμηλός | χάρις

 1. ἕβδομος

  • седьмой
 2. τόσος

  • τόσος, эп. тж. τόσσος
  • такой (не)большой, столь (не)значительный, столь немногочисленный
   δὴς τ. Soph. — вдвое больший; τ. …, ὅσος или ὡς Hom., Aesch.; — столь великий или многочисленный …, как;
   ὅσῳ (μᾶλλον) …, τόσῳ (μᾶλλον) Xen. — чем более …, тем более;
 3. ὅσος

  • ὅσος, эп. ὅσσος (τε)
  • насколько великий, сколь большой или сильный
   θαύμαζ΄ Ἀχιλλῆα, ὅ. ἔην οἷός τε Her. — (Приам) дивился Ахиллу, какой он большой и какой (красивый)
  • сколь многочисленный
   μυρίοι, ὅσσα φύλλα Hom. — бесчисленные как листья
 4. ὅλος

  • ὅλος, эп.-ион. οὖλος
  • целый, цельный, полный, весь
   τρεῖς ὅλους ἑκμήνους χρόνους Soph. — три полных полугодия;
   ὅλη καὴ πᾶσα ἡ οἰκία Plat. — весь решительно дом
  • полный, совершенный, сущий, подлинный
 5. ἕξ

  • шесть
 6. ποῖος

  • ποῖος, ион. κοῖος
  • какой, что за
   ποῖον (τὸν μῦθον) ἔειπες ; Hom. — что ты (за слово) сказал?
   ποίῳ τρόπῳ ; Soph. — каким образом?
 7. πυκνός

  • πυκνός
  • плотный, толстый
  • крепкий, твердый
  • частый, густой
  • частый, учащенный
  • перен. сильный, тяжелый
  • умный, тонкий
 8. σῶμα

  • σῶμα, -ᾰτος τό
  • (мертвое) тело, труп
   σ. σποδοῦ Soph. — сожженный труп
  • живое тело
   τὰ εἰς τὸ σ. τιμήματα Aeschin. — телесные наказания
  • человек
   καὴ χρήματα καὴ τὰ ἑαυτῶν σώματα Xen. — (их) имущество и они сами
  • жизнь
   τῶν σωμάτων στερηθῆναι Xen. — лишиться жизни
  • раб
  • основа, сущность
  • физ., мат. тело
   μεγέθους τὸ ἐπὴ τρία σ. (ἐστιν) Arst. — то, что имеет три измерения, есть тело
  • совокупность, масса, систеа *) анат. орган, аппарат
   τὸ σ. τῶν νεφρῶν Arst. — почки
 9. λύχνος

  • λύχνος, ὁ (pl. иногда τὰ λύχνα)
  • светильник (обычно, в отличие от λαμπτήρ, переносный)
   λ. ἡμμένος Thuc. или καιόμενος NT. — зажженный (горящий) светильник;
   περὴ λύχνων ἁφάς Her. — когда зажигаются светильники, т.е. с наступлением ночи
 10. παλάτιον

  • Палатинский холм
  • императорский дворец (резиденция Августа находилась на Палатинском холме
 11. χαμηλός

  • χᾰμηλός
  • низкий
  • незначительный, ничтожный
   στιγμῆς τι χαμηλότερον Anth. — ничтожнее точки, т.е. совершенно незначительный
  • низменный, мелкий
   χαμηλὰ πνεῖν Pind. — иметь низменные побуждения, «мелко плавать»
 12. μείων

  • μείων, gen. ονος, compar. к μικρός и ὀλίγος
  • меньший, ниже ростом
  • меньший, более короткий
   παρασάγγην καὴ μεῖον Xen. — на расстоянии парасанга и даже меньше
  • более слабый
  • менее значительный, низший
  • менее многочисленный
 13. ἰσότης

  • ἰσότης, -ητος ἡ
  • тж. pl. равенство
   ἐν ἰσότητι и κατ΄ ἰσότητα Arst. — на началах равенства;
   ἐξ ἰσότητος NT. — поровну, равномерно
  • беспристрастие, справедливость
 14. σύγκρισις

  • σύγ-κρῐσις, -εως ἡ
  • сложение, соединение
  • составное тело, сложное образование
  • сопоставление, сравнивание, сравнение
   αἱ πρὸς ἄλληλα συγκρίσεις Arst. — взаимные сопоставления;
   συγκρίσει Babr. — по сравнению, сравнительно
 15. γίγνομαι

  • γίγνομαι, дор.-ион. и поздн. γίνομαι (γῑ), эп. тж. γείνομαι
  • рождаться
   νέον γεγαώς Hom. — новорожденный;
   γεγονέναι εὖ Her. или καλῶς Isocr. — быть знатного происхождения;
  • (о растениях) рождаться, вырастать, расти
  • происходить, совершаться
  • становиться, делаться
  • филос. становиться, изменяться
  • приходить, наступать
  • (в историч. врем.) достигнуть (того или иного) возраста
  • возникать, появляться
  • получаться, оказываться
  • (в историч. врем.) миновать, пройти
   ἐγένετο ἡμέραι ὀκτώ NT. — прошло 8 дней
 16. ὑπεροχή

  • ὑπερ-οχή, ἡ
  • возвышение, возвышенность Polyb.
  • выступ, высота
  • тж. pl. превосходство, преимущество, преобладание
  • знатность
  • избыток, излишек Plat., Arst.
  • мат. превышение, разница Arst.
 17. ἐλάττωσις

  • ἐλάττ-ωσις, εως, ἡ
  • уменьшение
 18. συγκριτικός

  • συγ-κρῐτικός
  • складывающий, собирающий, соединительный
  • сложный, составной
  • сравнивающий, сравнительный
  • ὁ σ. τρόπος грам. — сравнительная степень
 19. ὑπερθετικός

  • ὑπερ-θετικός
  • грам. высший, превосходный
   τὸ ὑπερθετικὸν εἶδος или ὄνομα — превосходная степень
 20. ἀπόλυτος

  • ἀπό-λῠτος
  • освобожденный, свободный
  • безотносительный, абсолютный
   οὐκ ἀ., ἀλλὰ πρός τι Sext. — не абсолютный, а относительный
 21. θετικός

  • θετικός
  • выставляемый в качестве правила, принимаемый за основу
  • определенный, положительный
  • грам. положительный
   θετικὸν ἐπίρρημα «положительное наречие», т.е. adjectivum verbale на -τέον
  • ὁ грам. положительная степень
 22. προηγέομαι

  • προ-ηγέομαι
  • идти впереди, быть ведущим, вести вперед
   τὸ προηγούμενον στράτευμα Xen. — ведущий отряд, авангард;
   π. τῆς πομπῆς Polyb. — идти во главе процессии;
 23. πολύ

  πολύ, adv.

  • весьма, очень, крайне
   π. πρό Hom. — на большом расстоянии впереди;
   π. πρίν Hom. — заблаговременно
  • (cum compar.) гораздо, значительно, намного
   π. σὺν φρονήματι μείζονι Xen. — с гораздо большей уверенностью
  • больше, скорее
  • (cum superl.) безусловно, самый
   π. φίλτατος Hom. — самый наилюбимейший
 24. λίαν

  • λίᾱν, эп.-ион. λίην (ῑ и ῐ) adv.
  • очень, весьма, крайне, чрезвычайно
   γαῖα οὐ λ. λυπρή Hom. — не такой уж бедный край;
   πρωῒ λ. Plut. — весьма рано
  • слишком, чрезмерно
   λ. ἑκάς Hom. — слишком далеко
  • вполне, совершенно
   λ. βέλτιστα Plat. — превосходно, отлично
 25. παράδειγμα

  • παρά-δειγμα, -ατος, τό
  • образец, модель
   τὸ εἶδος καὴ τὸ π. Plat. — форма и прообраз
  • пример
   παραδείγματος ἕνεκα τῶν μελλόντων Lys. — в качестве примера на будущее
   ἐπὴ παραδείγματος Aeschin. — для примера, например
  • наглядное подтверждение, доказательство
  • поучительный пример, урок
   τὸ σὸν π. ἔχων Soph. — имея (перед глазами) твой пример
  • подобие, изображение
 26. χάρις

  • χάρις, -ῐτος (ᾰ) ἡ (acc. χάριν с ῑ in arsi и χάριτα; dat. pl. χάρισσι) тж. pl.
  • прелесть, изящество, красота, привлекательность
   μετὰ χαρίτων Thuc. — с изяществом
  • слава
  • благосклонность, любезность, благожелательность, благоволение, расположение, милость
   πρὸς χάριν τινός Soph. — в пользу чего-л., ради чего-л.
  • благодеяние, милость, услуга, одолжение
   χ. ἀντὴ χάριτος ἐλθέτω Eur. — услугой нужно платить за услугу
  • радость, наслаждение, блаженство
   ὕπνου φέρειν χάριν Eur. — наслаждаться сном
  • почитание, честь, уважение
   θανόντι χάριν πέμπειν Aesch. — воздавать почести усопшему
  • благодарность, признательность
   χ. τινός Hom., Hes. — благодарность за что-л.
  • награда, вознаграждение
  • благодать
 27. πόλις

  • πόλις, эп. тж. πτόλις -εως и εος, ион.-дор. ιος, эп. ηος
  • город
   Ἰλίου π. Aesch. — город Илион;
   π. ἄκρη (= ἀκρόπολις) Hom. — городской кремль, акрополь
  • кремль, цитадель
  • страна
  • остров
   Εὔβοι΄ Ἀθήναις ἔστι τις γείτων π. Eur. — Эвбея есть остров (или страна) по соседству с Афинами
  • община, население, граждане
  • государство (преимущ. демократическое)
   τὰ τῆς πόλεως Plat. — государственные дела
 28. ἥπειρος

  • ἤπειρος, дор. ἄπειρος (ᾱ), ἡ
  • суша, земля
   νῆα ἐπ΄ ἠπείροιο ἔρυσσαν Hom. — (ахейцы) вытащили судно на землю
  • материк, континент
   οἵ τε ἐν τῇ ἠπείρῳ παραθαλάσσιοι Thuc. — (и) те, которые жили на материке вблизи моря
 29. νῆσος

  • νῆσος, дор. νᾶσος, ἡ
  • остров
   μακάρων νῆσοι Hes. — Острова Блаженных (см. μάκαρ);
 30. νόσος

  • νόσος, ион. νοῦσος, ἡ
  • болезнь, недуг
   ἐς νόσον πίπτειν Aesch. — заболеть;
   ἐκ τῆς νούσου ἀνιστάναι Her. или νόσου ἀπαλλαγῆναι Xen. — оправиться от болезни, выздороветь;
   ν. φρενῶν Aesch. — безумие
  • негодность, бесплодие
  • бедствие, бич, язва
  • страдание, мучение
  • недостаток, порок
 31. τάφρος

  • τάφρος, ἡ
  • ров