ΓΛΩΣΣΑ

Introduction
ἀλφάβητον
βαρεῖα
δασεῖα
δίφθογγον
ἑλληνικός
ἐπιφωνηματικόν
ἐρωτηματικόν
κόμμα
ὀξεῖα
περισπωμένη
πνεύματα
στιγματισμός
τελεία
τόνος
φωνήεντο
χρόνος
ψιλή
First Lesson
ἀριθμός
ἀρσενικός
ἄρθρον
αὕτη
βραχεῖα
γλῶσσα
γένος
γραμμή
δὲν
εἶνε
εἰς
ἐκεῖνος
εὐθύς
ἐπίθετον
ἔχω


θηλυκός
καμπύλος
καὶ
κατὰ
κύκλος
λεπτός
λήγω
μάθημα
μάλιστα
μακρός
μετὰ
μικρός
μέγας

ὄνομα
οὔτε
οὗτος
οὐδέτερος
ὄχι
παχύς
πρῶτος
πτῶσις
στιγμή
στρογγύλος
σφαῖρα
συμφωνέω
τετράγωνον
τίς
τὀ
τρεῖς
τοῦτο
Second Lesson
ἄλλος
ἀντωνυμία
ἀριθμητικός
δεύτερος
δύο
δὲ
εἷς
ἕν
ἑνικός
ἑξῆς
κάθετος
μία
ὁριζόντιος
πλάγιος
πληθυντικός
ποσός
σχηματισμὸς
τέσσαρες
ὡσ
Third Lesson
αἰτιατική
αἰχμή
ἀλλά
ἀναφορικός
ἀνάκτορον
ἀνώμαλος
ἀπέναντι
ἄλλοτε
βακτηρία
γενική
γωνία
διάφορος
εἰσάγω
ἐν
ἐνταῦθα
ἐξώθυραι
ἐπιμήκης
ἐπί
θύρα
κάθισμα
καλέω
καλύβη
καπνοδόχη
καταχρηστικός
κατάληξις
κλίνω
κλίσις
κύλινδρος
λαμπάς
μεταξύ
μολυβδοκόνδυλον
οἰκία
οἷον
ὁποῖος
ὅρα
οὕτως
παράθυρα
παράλληλος
πλατύς
πλευρά
πλησίον
πρόθεσις
πρός
πρόσωπον
πάντοτε
πύλαι
ῥάβδος
ῥῆμα
σημαίνω
σκόλιον
στενός
στέγη
συντάσσω
τε
τοιοῦτος
τράπεζα
τρίγωνον
τρίτος
ὑπεράνω
ὑποκάτω
ὑψηλός
φυλλάς
χαμηλός
Forth Lesson
ἀκτίς
ἅμαξα
ἀμβλύς
ἀμφότεραι
ἀτμός
ἄνεμος
διά
δοχή
ἔγκλισις
ἐκ
ἐνεστὼς
ἐργαλεῖον
ἐργοστάσιον
κάρρον
καπνός
κινέω
κυρτός
κόνδυλος
κάμνω
κόπτω
λαβή
μάχαιρα
μόλυβδος
μόνον
μύλος
πύργος
σκέπη
σπάθη
συνθετός
τροχός
τέταρτος
χειράμαζα
χείρ
ὀξύς
ὁριστικός
ὅμως
ῥυμός
ῥίζα
ὑδρόμυλος
ὑποκοριστικός
ὕδωρ
Fifth Lesson
ἀκέραιος
ἀναβαίνω
ἀνατολή
ἀνατέλλω
ἀνά
ἀποβολή
ἀποβάλλω
ἀποτελέω
ἀπό
ἀρχή
ἀστήρ
ἄκλιτος
ἄνευ
αὐξάνω
βαίνω
Βορέας
δηλαδή
δοτική
δωδέκατος
δύσις
δύω
ἑσπέρα
ἔπειτα
ἕκτος
εὑρίσκω
ἡμέρα
ἥλιος
ἡμικύκλιον
ἡμισέληνος
ἥμισυ
καταβαίνω
κατά
κλητική
κέντρον
λαμπρόν
λαμπυρίζω
λάμπω
μειόω
μεσημβρία
μεταβάλλω
μέν
μέσος
μέχρι
μῆλον
νεανίας
νέος
Νότος
νουμηνία
νύξ
νῦν
ὁδός
ὀδούς
ὁτέ
οὐδέποτε
οὐρανός
πανσέληνος
πας
περιέχω
περί
πολίτης
προστίθημι
προάγω
πρωϊνός
πρωΐ
πρό
πρότασις
πάντοτε
πέμπτος
πότε
ῥιζικός
ῥήτωρ
σελήνη
σημεῖον
σκοπός
σκοτεινός
σκότος
συνηθῶς
ταχέως
τελευταῖος
τελικός
τρόπος
τέλλω
τίθημι
φέγγω
φωνή
φωτεινός
φάσις
φέγγος
φίλος
ὑπολείπω
ὠχρόν
ὥρα
Sixth Lesson
Αγγλικός
Αφροδίτη
Ζεύς
Ποσειδῶν·
βέβαιος
δεικτικός
διότι
δορυφόρος
ζῶον
θεός
καθῶς
κολυμβάω
κτητικός
μένω
μέρα
μονοσύλλαβος
νερότροχον
οἰκιακός
οὐδαμός
οὐδείς
πηγαίνω
πλήρης
πλανήτης
πούς
ποῖ
ποῦ
πόθεν
σηκόνεται
στέκεται
σταῦλος
συνῃρημένον
σύνδυσμος
τετράποδος
τονίζω
τρέχω
ἄλλως
ἄλογος
Ἄρης
ἐννέα
ἐξέρχομαι
ἐπίρρημα
ἐπίσης
ἐπεῖ
ἐπιφώνημα
ἑαυτόν
ἑλκέω
Ἑρμῆς
ἰδοῦ
ἰχθύς
ἱπποστάσιον
ἵππος
ἵσαται
ἵστημι
ὀκτὼ
ὅστις
ὅταν
ὑδρότροχον
ὑπάρχω
ὑπὸ
ῥέω
Seventh Lesson
ἀπόλυτος
γίγνομαι
ἕβδομος
ἐλάττωσις
ἓξ
ἥπειρος
θετικός
ἰσότης
λίαν
λύχνος
μείων
νῆσος
νόσος
ὅλος
ὅσος
παλάτιον
παράδειγμα
ποῖος
πόλις
πολύ
προηγέομαι
πυκνός
σύγκρισις
συγκριτικός
σῶμα
τάφρος
τόσος
ὑπερθετικὸς
ὑπεροχή
χαμηλός
χάρις
Eighth Lesson
Ἀγγλία
ἀδειάζω
ἀκίνητος
ἀκτή
Ἄλπεα
Ἀμερική
Ἀσία
Ἀτλαντικός
Ἀυστραλιά
Ἀφρική
βαθύς
βουνός
Γεωγραφικός
Εἰρηνικός
εἰσέτι
εἴτε
ἕλος
ἐνόω
ἐπαρχία
Ἔρρη
Εὐρώπη
θάλασσα
καλύπτω
κεῖμαι
κοιλάς
κόλπος
κορυφή
λίμνη
Μάϊν
Μεξική
μέρος
Μιννησώτα
Μισσισσίππη
μυχός
Νέα Ὀρλανδία
ὄγδοος
ὁμαλός
ὁριζόντιος
ὄρος
ὅχθη
παραθάλασσα
πέντε
περικυκλωμένος
περίστροφος
ποταμός
πρόκειμαι
ῥεῖθρον
ῥύαξ
σεῖρα
Σουιδία
στερεός
ταμίας
τιμή
ὑπέροχος
ὑψόω
Φλορεντία
χάρτης
χερσόνησος
χιών
χύνω
Ὠκεανική
ὠκεανός

All words by alphabet

 1. Ἀγγλία
 2. Αγγλικός
 3. ἀδειάζω
 4. αἰτιατική
 5. αἰχμή
 6. ἀκέραιος
 7. ἀκίνητος
 8. ἄκλιτος
 9. ἀκτή
 10. ἀκτίς
 11. ἀλλά
 12. ἄλλος
 13. ἄλλοτε
 14. ἄλλως
 15. ἄλογος
 16. Ἄλπεα
 17. ἀλφάβητον
 18. ἅμαξα
 19. ἀμβλύς
 20. Ἀμερική
 21. ἀμφότεραι
 22. ἀνά
 23. ἀναβαίνω
 24. ἀνάκτορον
 25. ἀνατέλλω
 26. ἀνατολή
 27. ἀναφορικός
 28. ἄνεμος
 29. ἄνευ
 30. ἀντωνυμία
 31. ἀνώμαλος
 32. ἀπέναντι
 33. ἀπό
 34. ἀποβάλλω
 35. ἀποβολή
 36. ἀπόλυτος
 37. ἀποτελέω
 38. Ἄρης
 39. ἄρθρον
 40. ἀριθμητικός
 41. ἀριθμός
 42. ἀρσενικός
 43. ἀρχή
 44. Ἀσία
 45. ἀστήρ
 46. Ἀτλαντικός
 47. ἀτμός
 48. αὐξάνω
 49. Ἀυστραλιά
 50. Ἀφρική
 51. Αφροδίτη
 52. βαθύς
 53. βαίνω
 54. βακτηρία
 55. βαρεῖα
 56. βέβαιος
 57. Βορέας
 58. βουνός
 59. βραχεῖα
 60. γενική
 61. γένος
 62. Γεωγραφικός
 63. γίγνομαι
 64. γλῶσσα
 65. γραμμή
 66. γωνία
 67. δασεῖα
 68. δὲ
 69. δεικτικός
 70. δὲν
 71. δεύτερος
 72. δηλαδή
 73. διά
 74. διάφορος
 75. διότι
 76. δίφθογγον
 77. δορυφόρος
 78. δοτική
 79. δοχή
 80. δύο
 81. δύσις
 82. δύω
 83. δωδέκατος
 84. ἑαυτόν
 85. ἕβδομος
 86. ἔγκλισις
 87. εἶνε
 88. Εἰρηνικός
 89. εἰσάγω
 90. εἰς
 91. εἷς
 92. ἕν
 93. εἰσέτι
 94. μία
 95. εἴτε
 96. ἐκεῖνος
 97. ἐκ
 98. ἕκτος
 99. ἐλάττωσις
 100. ἑλκέω
 101. ἑλληνικός
 102. ἕλος
 103. ἐν
 104. ἐνεστὼς
 105. ἑνικός
 106. ἐννέα
 107. ἐνόω
 108. ἐνταῦθα
 109. ἓξ
 110. ἐξέρχομαι
 111. ἑξῆς
 112. ἐξώθυραι
 113. ἐπαρχία
 114. ἐπεῖ
 115. ἔπειτα
 116. ἐπί
 117. ἐπίθετον
 118. ἐπιμήκης
 119. ἐπίρρημα
 120. ἐπίσης
 121. ἐπιφώνημα
 122. ἐπιφωνηματικόν
 123. ἐργαλεῖον
 124. ἐργοστάσιον
 125. Ἑρμῆς
 126. Ἔρρη
 127. ἐρωτηματικόν
 128. ἑσπέρα
 129. εὐθύς
 130. εὑρίσκω
 131. Εὐρώπη
 132. ἔχω
 133. Ζεύς
 134. ζῶον
 135. ἥλιος
 136. ἡμέρα
 137. ἡμικύκλιον
 138. ἡμισέληνος
 139. ἥμισυ
 140. ἥπειρος
 141. θάλασσα
 142. θεός
 143. θετικός
 144. θηλυκός
 145. θύρα
 146. ἰδοῦ
 147. ἵππος
 148. ἱπποστάσιον
 149. ἵσαται
 150. ἰσότης
 151. ἵστημι
 152. ἰχθύς
 153. κάθετος
 154. κάθισμα
 155. καθῶς
 156. καὶ
 157. καλέω
 158. καλύβη
 159. καλύπτω
 160. κάμνω
 161. καμπύλος
 162. καπνοδόχη
 163. καπνός
 164. κάρρον
 165. καταβαίνω
 166. κατά
 167. κατὰ
 168. κατάληξις
 169. καταχρηστικός
 170. κεῖμαι
 171. κέντρον
 172. κινέω
 173. κλητική
 174. κλίνω
 175. κλίσις
 176. κοιλάς
 177. κόλπος
 178. κολυμβάω
 179. κόμμα
 180. κόνδυλος
 181. κόπτω
 182. κορυφή
 183. κτητικός
 184. κύκλος
 185. κύλινδρος
 186. κυρτός
 187. λαβή
 188. λαμπάς
 189. λαμπρόν
 190. λαμπυρίζω
 191. λάμπω
 192. λεπτός
 193. λήγω
 194. λίαν
 195. λίμνη
 196. λύχνος
 197. μάθημα
 198. Μάϊν
 199. μακρός
 200. μάλιστα
 201. μάχαιρα
 202. μέγας
 203. μειόω
 204. μείων
 205. μέν
 206. μένω
 207. Μεξική
 208. μέρα
 209. μέρος
 210. μεσημβρία
 211. μέσος
 212. μεταβάλλω
 213. μετὰ
 214. μεταξύ
 215. μέχρι
 216. μῆλον
 217. μικρός
 218. Μιννησώτα
 219. Μισσισσίππη
 220. μολυβδοκόνδυλον
 221. μόλυβδος
 222. μόνον
 223. μονοσύλλαβος
 224. μύλος
 225. μυχός
 226. νεανίας
 227. Νέα Ὀρλανδία
 228. νέος
 229. νερότροχον
 230. νῆσος
 231. νόσος
 232. Νότος
 233. νουμηνία
 234. νῦν
 235. νύξ
 236. ὄγδοος
 237. ὁδός
 238. ὀδούς
 239. οἰκιακός
 240. οἰκία
 241. οἷον
 242. ὀκτὼ
 243. ὅλος
 244. ὁμαλός
 245. ὅμως
 246. ὄνομα
 247. ὀξεῖα
 248. ὀξύς
 249. ὁποῖος
 250. ὅρα
 251. ὁριζόντιος
 252. ὁριζόντιος
 253. ὁριστικός
 254. ὄρος
 255. ὅσος
 256. ὅστις
 257. ὅταν
 258. ὁτέ
 259. τὀ
 260. οὐδαμός
 261. οὐδείς
 262. οὐδέποτε
 263. οὐδέτερος
 264. οὐρανός
 265. αὕτη
 266. οὔτε
 267. τοῦτο
 268. οὗτος
 269. οὕτως
 270. ὅχθη
 271. ὄχι
 272. παλάτιον
 273. πανσέληνος
 274. πάντοτε
 275. πάντοτε
 276. παράδειγμα
 277. παραθάλασσα
 278. παράθυρα
 279. παράλληλος
 280. πας
 281. παχύς
 282. πέμπτος
 283. πέντε
 284. περιέχω
 285. περικυκλωμένος
 286. περί
 287. περισπωμένη
 288. περίστροφος
 289. πηγαίνω
 290. πλάγιος
 291. πλανήτης
 292. πλατύς
 293. πλευρά
 294. πληθυντικός
 295. πλήρης
 296. πλησίον
 297. πνεύματα
 298. πόθεν
 299. ποῖος
 300. ποῖ
 301. πόλις
 302. πολίτης
 303. πολύ
 304. Ποσειδῶν·
 305. ποσός
 306. ποταμός
 307. πότε
 308. ποῦ
 309. πούς
 310. προάγω
 311. προηγέομαι
 312. πρόθεσις
 313. πρόκειμαι
 314. πρό
 315. πρός
 316. προστίθημι
 317. πρόσωπον
 318. πρότασις
 319. πρωϊνός
 320. πρωΐ
 321. πρῶτος
 322. πτῶσις
 323. πυκνός
 324. πύλαι
 325. πύργος
 326. ῥάβδος
 327. ῥεῖθρον
 328. ῥέω
 329. ῥῆμα
 330. ῥήτωρ
 331. ῥίζα
 332. ῥιζικός
 333. ῥύαξ
 334. ῥυμός
 335. σεῖρα
 336. σελήνη
 337. σηκόνεται
 338. σημαίνω
 339. σημεῖον
 340. σκέπη
 341. σκόλιον
 342. σκοπός
 343. σκοτεινός
 344. σκότος
 345. Σουιδία
 346. σπάθη
 347. σταῦλος
 348. στέγη
 349. στέκεται
 350. στενός
 351. στερεός
 352. στιγματισμός
 353. στιγμή
 354. στρογγύλος
 355. σύγκρισις
 356. συγκριτικός
 357. συμφωνέω
 358. σύνδυσμος
 359. συνηθῶς
 360. συνῃρημένον
 361. συνθετός
 362. συντάσσω
 363. σφαῖρα
 364. σχηματισμὸς
 365. σῶμα
 366. ταμίας
 367. τάφρος
 368. ταχέως
 369. τελεία
 370. τελευταῖος
 371. τελικός
 372. τέλλω
 373. τέσσαρες
 374. τέταρτος
 375. τε
 376. τετράγωνον
 377. τετράποδος
 378. τίθημι
 379. τιμή
 380. τίς
 381. τοιοῦτος
 382. τονίζω
 383. τόνος
 384. τόσος
 385. τράπεζα
 386. τρεῖς
 387. τρέχω
 388. τρίγωνον
 389. τρίτος
 390. τρόπος
 391. τροχός
 392. ὑδρόμυλος
 393. ὑδρότροχον
 394. ὕδωρ
 395. ὑπάρχω
 396. ὑπεράνω
 397. ὑπερθετικὸς
 398. ὑπεροχή
 399. ὑπέροχος
 400. ὑποκάτω
 401. ὑποκοριστικός
 402. ὑπολείπω
 403. ὑπὸ
 404. ὑψηλός
 405. ὑψόω
 406. φάσις
 407. φέγγος
 408. φέγγω
 409. φίλος
 410. Φλορεντία
 411. φυλλάς
 412. φωνήεντο
 413. φωνή
 414. φωτεινός
 415. χαμηλός
 416. χαμηλός
 417. χάρις
 418. χάρτης
 419. χειράμαζα
 420. χείρ
 421. χερσόνησος
 422. χιών
 423. χρόνος
 424. χύνω
 425. ψιλή
 426. Ὠκεανική
 427. ὠκεανός
 428. ὥρα
 429. ὡσ
 430. ὠχρόν