ΓΛΩΣΣΑ

Eighth Lesson


ὄγδοος | Γεωγραφικός | χάρτης | Ἀμερική | Εὐρώπη | Ἀτλαντικός | θάλασσα | ὠκεανός | κεῖμαι | Ἀσία | Εἰρηνικός | ἀκίνητος | εἰσέτι | ποταμός | Μισσισσίππη | ὑψόω | Μιννησώτα | ἀδειάζω | χύνω | κόλπος | Μεξική | Νέα Ὀρλανδία | στερεός | πέντε | Ἀφρική | Ἀυστραλιά | Ὠκεανική | περικυκλωμένος | μέρος | Ἀγγλία | ἐνόω | χερσόνησος | Φλορεντία | ἐπαρχία | πρόκειμαι | παραθάλασσα | ἀκτή | Μάϊν | λίμνη | Ἔρρη | ὑπέροχος | ἕλος | ῥεῖθρον | μυχός | ῥύαξ | ὅχθη | εἴτε | ὁμαλός | ὁριζόντιος | περίστροφος | βουνός | ὄρος | σεῖρα | Ἄλπεα | Σουιδία | κορυφή | καλύπτω | χιών | κοιλάς | βαθύς | τιμή | ταμίας

 1. ὄγδοος

  • eighth
 2. Γεωγραφικός

  • γεωγρᾰφ-ικός, ή, όν,
  • geographical
 3. χάρτης

  • χάρτ-ης, ου, ὁ
  • papyrus, or a roll made thereof
  • map
  • metaph., any leaf or thin plate
 4. Ἀμερική

  • America
 5. Εὐρώπη

  • Europe
 6. Ἀτλαντικός

  • Atlantic (Ocean)
 7. θάλασσα

  • θάλασσα
  • sea
  • sea-water
  • channel
 8. ὠκεανός

  • Ὠκεᾰνός, οῦ, ὁ,
  • Oceanus, son of Uranus and Gaia
  • later the name of the great Outward Sea, opp. to the Inward or Mediterranean ([etym.] θάλασσα, πόντος)
  • ocean
 9. κεῖμαι

  • κεῖμαι
  • to be laid, situated
 10. Ἀσία

  • Asia
 11. Εἰρηνικός

  • εἰρην-ικός, ή, όν
  • of or for peace
  • of or in peace, peaceful
  • peaceable, of persons
  • Pacific (Ocean)
 12. ἀκίνητος

  • ἀκίν-ητος, ον, also η
  • unmoved, motionless
  • idle, sluggish
  • unmoved, unaltered
  • immovable, hard to move
 13. εἰσέτι

  • εἰσέτι, Adv.
  • still, yet
 14. ποταμός

  • ποτᾰμός, ὁ
  • river, stream
  • metaph., rivers of fire or lava
  • artificial stream, canal
 15. Μισσισσίππη

  • Mississippi
 16. ὑψόω

  • ὑψόω
  • lift high, raise up
  • metaph., elevate, exalt, opp. ταπεινόω
 17. Μιννησώτα

  • Minnesota
 18. ἀδειάζω

  • αδειάζω
  • (transitive) clear out, pour out, decant, unload
  • (intransitive) to be empty
  • (colloquial) be available
 19. χύνω

  • χύνω, later form for χέω
  • χέω
  • prop. of liquids, pour out, let flow
  • of solids, shed, scatter
  • throw up earth, so as to form a mound
 20. κόλπος

  • κόλπος, ὁ
  • bosom, lap
  • of the sea, first in a half-literal sense, of a sea-goddess
  • bay, gulf
  • vale
 21. Μεξική

  • Mexico
 22. Νέα Ὀρλανδία

  • New Orleans
 23. στερεός

  • στερεός, ά, όν
  • firm, solid
 24. πέντε

  • five
 25. Ἀφρική

  • Africa
 26. Ἀυστραλιά

  • Australia
 27. Ὠκεανική

  • Oceania
 28. περικυκλωμένος

  • encircled, surrounded
 29. μέρος

  • μέρος, εος, τό
  • share, portion, part
 30. Ἀγγλία

  • England
 31. ἐνόω

  • ἑνόω
  • make one, unite
 32. χερσόνησος

  • χερσόνησ-ος, ἡ, later χερρόνησος, poet. χερόνησος
  • peninsula
  • island with a bridge to it
 33. Φλορεντία

  • Florida
 34. ἐπαρχία

  • ἐπαρχ-ία, ἡ
  • the government of an ἔπαρχος, or the district governed by him
  • province
 35. πρόκειμαι

  • πρόκειμαι
  • to be set before one
  • lie before, lie in front of
  • precede
 36. παραθάλασσα

  • seaside, seacoast
 37. ἀκτή

  • ἀκτή, ἡ,
  • headland, foreland, promontory
  • generally, tract of land running out into the sea
 38. Μάϊν

  • Maine, the northernmost state in the northeastern United States.
 39. λίμνη

  • λίμν-η, ἡ
  • pool of standing water left by the sea or a river
  • lake
  • also, artificial pool or basin
 40. Ἔρρη

  • Lake Erie
 41. ὑπέροχος

  • ὑπέροχ-ος
  • prominent, eminent, distinguished above others
 42. ἕλος

  • ἕλος, εος, τό
  • marsh-meadow
  • backwater
 43. ῥεῖθρον

  • ῥεῖθρ-ον, τό
  • that which flows, a river, stream
  • bed or channel of a river
 44. μυχός

  • μῠχός, ὁ
  • innermost part, nook, corner
  • creek running far inland
 45. ῥύαξ

  • ῥύαξ, ᾱκος, ὁ
  • rushing stream, mountain torrent
  • esp. stream of lava
 46. ὅχθη

  • ὄχθη, ἡ
  • any height or rising ground, natural or artificial, bank, dyke by the side of a river
  • shore
 47. εἴτε

  • εἶτε
  • sive..sive.., either..or.., whether..or.., so that two cases are put as equally possible or equivalent
 48. ὁμαλός

  • ὁμᾰλ-ός, ή, όν
  • even, level
 49. ὁριζόντιος

  • horizontal
 50. περίστροφος

  • περίστροφ-ος, ον
  • turning round: turning in a socket
 51. βουνός

  • βουνός, ὁ
  • hill, mound
  • heap of stones, etc.
 52. ὄρος

  • ὀρός, ὁ
  • mountain, hill
 53. σεῖρα

  • σειρά
  • cord, rope
  • trace
  • metaph., line, lineage
  • series
 54. Ἄλπεα

  • Alps
 55. Σουιδία

  • Switzerland
 56. κορυφή

  • κορῠφ-ή, ἡ
  • head, top
  • crown, top of the head, of a horse
  • top, peak of a mountain
  • generally, summit, top
  • apex, vertex of a triangle
  • extremity, tip
 57. καλύπτω

  • κᾰλύπτ-ω
  • cover
  • hide, conceal
  • put over as a covering
 58. χιών

  • χιών, όνος, ἡ
  • snow
  • snow-water, ice-coldwater
 59. κοιλάς

  • κοιλ-άς, άδος, ἡ
  • hollow
 60. βαθύς

  • βᾰθύς, βαθεῖα
  • deep or high, acc. to one’s position
  • deep or thick in substance
  • of quality, strong, violent
  • generally, copious, abundant
 61. τιμή

  • τῑμ-ή, ἡ, (τίω, v. ad fin.).
  • worship, esteem, honour, and in pl. honours, such as are accorded to gods or to superiors, or bestowed (whether by gods or men) as a reward for services
  • honour, dignity, lordship, as the attribute of gods or kings
  • of things, worth, value, price
  • valuation, estimate, for purposes of assessment
  • compensation, satisfaction, penalty
 62. ταμίας

  • τᾰμῐ-ας
  • prop. one who carves and distributes, dispenser, steward
  • of Zeus, as the dispenser of all things to men
  • in Prose, controller of receipts and expenditure, treasurer, paymaster