ΓΛΩΣΣΑ

Урок восьмой


ὄγδοος | Γεωγραφικός | χάρτης | Ἀμερική | Εὐρώπη | Ἀτλαντικός | θάλασσα | ὠκεανός | κεῖμαι | Ἀσία | Εἰρηνικός | ἀκίνητος | εἰσέτι | ποταμός | Μισσισσίππη | ὑψόω | Μιννησώτα | ἀδειάζω | χύνω | κόλπος | Μεξική | Νέα Ὀρλανδία | στερεός | πέντε | Ἀφρική | Ἀυστραλιά | Ὠκεανική | περικυκλωμένος | μέρος | Ἀγγλία | ἐνόω | χερσόνησος | Φλορεντία | ἐπαρχία | πρόκειμαι | παραθάλασσα | ἀκτή | Μάϊν | λίμνη | Ἔρρη | ὑπέροχος | ἕλος | ῥεῖθρον | μυχός | ῥύαξ | ὅχθη | εἴτε | ὁμαλός | ὁριζόντιος | περίστροφος | βουνός | ὄρος | σεῖρα | Ἄλπεα | Σουιδία | κορυφή | καλύπτω | χιών | κοιλάς | βαθύς | τιμή | ταμίας

 1. ὄγδοος

  • восьмой
 2. Γεωγραφικός

  • γεωγρᾰφ-ικός, ή, όν
  • географический
 3. χάρτης

  • χάρτ-ης, ου, ὁ
  • хартия, лист бумаги (из папируса)
   διὰ χάρτου καὴ μέλανος NT. — чернилами на бумаге
  • карта
 4. Ἀμερική

  • Америка
 5. Εὐρώπη

  • Европа
 6. Ἀτλαντικός

  • Атлантический (океан)
 7. θάλασσα

  • θάλασσα
  • море
  • морская вода
  • канал
 8. ὠκεανός

  • Ὠκεᾰνός, οῦ, ὁ,
  • Океан
  • сын Урана - Неба и Геи - Земли, владыка водной стихии
  • великая река, обтекающая всю землю
  • название нын. Атлантического океана
 9. κεῖμαι

  • κεῖμαι (impf. ἐκείμην, fut. κείσομαι)
  • лежать, покоиться
  • пребывать, находиться, быть погруженным
  • находиться во власти, зависеть
  • лежать, простираться, быть расположенным
 10. Ἀσία

  • Азия
 11. Εἰρηνικός

  • εἰρην-ικός, ή, όν
  • мирный, миролюбивый
  • Тихий (океан)
 12. ἀκίνητος

  • ἀκίν-ητος, ον
  • неподвижный, недвижимый
  • малоподвижный, ленивый, вялый
  • нетронутый, невспаханный
  • косный, бездеятельный
  • неизменный
  • неприкосновенный, заповедный, запретный, священный
  • непреклонный, неутолимый, упорный Soph.
 13. εἰσέτι

  • εἰσέτι
  • adv. еще
   καὴ εἰ … Theocr. — (с оттенком угрозы) а не то …
 14. ποταμός

  • ποτᾰμός, ὁ
  • река
   ἄνω ποταμῶν χωροῦσι παγαί погов. Eur. — реки текут к своим источникам, т.е. все стало вверх дном;
   ἄνω γὰρ ποταμῶν τοῦτό γε Luc. — это ведь было бы шиворот-навыворот
 15. Μισσισσίππη

  • Миссисиппи
 16. ὑψόω

  • ὑψόω
  • поднимать, высовывать
  • воздвигать
  • возносить, возвышать
  • превозносить
 17. Μιννησώτα

  • Миннесота
 18. ἀδειάζω

  • αδειάζω
  • выливать, опустошать
 19. χύνω

  • χύνω, болеепоздняя форма гл. χέω
  • χέω
  • лить, струить, проливать
  • (о дожде или снеге) проливать, посылать
  • культ. возливать, совершать возлияние
  • разливать, распространять
  • наваливать, сыпать, насыпать
  • ронять, бросать
  • (о звуке) издавать, испускать
 20. κόλπος

  • κόλπος, ὁ
  • грудь
  • женское лоно, чрево, утроба
  • анат. складка, пазуха
  • складки платья (на груди), пазуха
  • перен. лоно, пучина
  • залив, бухта
  • долина, лощина
 21. Μεξική

  • Мексика
 22. Νέα Ὀρλανδία

  • Новый Орлеан
 23. στερεός

  • στερεός, ά, όν
  • твердый, жесткий
  • крепкий, сильный
  • плотный, массивный
  • перен. жесткий, суровый, неумолимый
  • веский, реальный
  • мат. телесный, объемный
  • мат. кубический
 24. πέντε

  • пять
 25. Ἀφρική

  • Африка
 26. Ἀυστραλιά

  • Австралия
 27. Ὠκεανική

  • Океания
 28. περικυκλωμένος

  • окружённый, взятый в кольцо
 29. μέρος

  • μέρος, εος, τό
  • часть, доля
  • сторона, личность
  • перен. часть, отношение
  • роль, значение, положение, тж. должность, место
  • черед, смена
  • воинская часть, подразделение, отряд Xen.
  • pl. пределы, территория
 30. Ἀγγλία

  • Англия
 31. ἐνόω

  • ἑνόω
  • объединять, соединять
 32. χερσόνησος

  • χερσόνησ-ος, ἡ
  • χερσό-νησος
  • полуостров
 33. Φλορεντία

  • Флорида (штат США)
 34. ἐπαρχία

  • ἐπαρχ-ία, ἡ
  • область
  • в Риме (лат. provincia) провинция
 35. πρόκειμαι

  • πρόκειμαι
  • лежать впереди
  • быть расположенным впереди, выступать вперед, выдаваться
  • быть предложенным или поданным
  • быть выдвинутым, быть (уже) высказанным
  • (о наградах в состязаниях) быть выставленным, быть назначенным
  • предстоять
  • быть в наличии
  • быть установленным
  • лог. предшествовать, быть предпосланным
 36. παραθάλασσα

  • побережье, берег моря
 37. ἀκτή

  • ἀκτή, ἡ, дор. ἀκτά ἡ
  • крутой морской берег, взморье
  • речной берег
  • мыс, коса; полуостров Xen., Arst.
  • возвышенность, высота
 38. Μάϊν

  • Мэн (штат США)
 39. λίμνη

  • λίμν-η, ἡ, дор. λίμνα, ἡ
  • стоячая вода, болото, тж. водоем или лиман
  • озеро
  • пруд
  • море
  • морской залив
 40. Ἔρρη

  • Эри (озеро в США)
 41. ὑπέροχος

  • ὑπέροχ-ος, эп. ὑπείροχος
  • превосходящий других, выдающийся, замечательный
  • исполинский
 42. ἕλος

  • ἕλος, εος, τό
  • болотистая низменность, болото
  • тж. pl. заливной луг, пойма
 43. ῥεῖθρον

  • ῥεῖθρ-ον, τό, эп.-ион. ῥέεθρον τό тж. pl.
  • течение, поток, струя
  • речка, ручей Polyb.
  • русло
 44. μυχός

  • μῠχός, ὁ
  • наиболее удаленная часть, внутренность, глубина
  • внутренняя часть дома, внутреннее помещение
  • залив, бухта
  • ущелье, лощина
 45. ῥύαξ

  • ῥύαξ, ᾱκος, ὁ
  • поток
  • огненный поток, лава
  • (у китов) молочный проток
 46. ὅχθη

  • ὄχθη, ἡ
  • высокий край, гребень, вал
  • высокий берег
  • возвышенность, цепь холмов, нагорье
   ὀρέων κισσήρεις ὄχθαι Soph. — заросшие плющем нагорья
 47. εἴτε

  • εἶτε
  • (и)ли …или, будь то …будь то
   εἴτ΄ οὖν καινὰ εἴ. παλαιά Plat. — будь то новые или старые;
   λόγοισιν εἴτ΄ ἔργοισιν Soph. — словами (ли) или делами
 48. ὁμαλός

  • ὁμᾰλ-ός, ή, όν
  • равнинный, ровный, гладкий, равномерный
  • средний, посредственный
 49. ὁριζόντιος

  • горизонтальный
 50. περίστροφος

  • περίστροφ-ος, ον
  • оборачивающийся
 51. βουνός

  • βουνός, ὁ
  • холм, бугор, возвышенность
 52. ὄρος

  • ὀρός, ὁ
  • гора, возвышенность
 53. σεῖρα

  • σειρά, эп.-ион. σειρή ἡ
  • веревка
  • цепь
 54. Ἄλπεα

  • Альпы
 55. Σουιδία

  • Швейцария
 56. κορυφή

  • κορῠφ-ή, ἡ, дор. κορῠφά (ᾱ) ἡ (эп.-ион. dat. pl. κορυφῆσι)
  • верхняя часть головы, макушка
  • вершина, верхушка
  • высшая точка
  • мат. вершина
  • перен. верх, совершенство
  • основной смысл, сущность, суть
  • высшая власть
  • завершение, итог
 57. καλύπτω

  • κᾰλύπτ-ω
  • покрывать, закрывать, закутывать
  • скрывать, прятать
  • держать, ставить (для защиты)
  • класть, накладывать (в виде покрова)
 58. χιών

  • χιών, όνος, ἡ (эп. in arsi перед двумя краткими гласными тж. ῑ)
  • снег (выпавший или падающий)
   χ. νατατήκεται Hom. — снег тает;
   ἐπὴ χιόνι πεσούσῃ Her. — после того как выпал снег
  • талый снег, снеговая вода
 59. κοιλάς

  • κοιλ-άς, άδος, ἡ
  • долина, лощина
 60. βαθύς

  • βᾰθύς, βαθεῖα (эп.-ион. βαθέη, βαθέα и βαθείη)
  • глубокий (τάφρος, ἅλς Hom.; τομή Plut.; πληγή Luc.) ; глубокий, т.е. образующий высокие кучи
   β. πτῶμα Aesch. — падение с большой высоты
  • глубоко вдающийся, образующий глубокую бухту
  • вытянутый в глубину
  • плотный, густой, обильный
  • покрытый толстым слоем почвы, т.е. плодородный, тучный
  • богатый
  • сильный, великий
 61. τιμή

  • τῑμ-ή, ἡ, (τίω, v. ad fin.), дор. τῑμά ἡ
  • определение стоимости, оценка
  • цена, стоимость
  • вырученная сумма, выручка
  • возмещение
  • отплата, месть
  • наказание, кара
  • честь, почет
  • почитание, уважение
  • воздаяние, вознаграждение, награда
  • культ. приношение, дары
  • достоинство, сан, почетное звание, пост
 62. ταμίας

  • τᾰμῐ-ας, эп. τᾰμίης, -ου, ὁ
  • заведующий хозяйством, эконом, ключник
  • распределитель, податель
  • служитель (культа), жрец
  • властелин, владыка, повелитель
  • распорядитель, хранитель
  • казнохранитель, казначей
  • (в Риме, лат. quaestor) квестор