ΓΛΩΣΣΑ

Урок первый


ἀριθμός | ἀρσενικός | ἄρθρον | αὕτη | βραχεῖα | γλῶσσα | γένος | γραμμή | δὲν | εἶνε | εἰς | ἐκεῖνος | εὐθύς | ἐπίθετον | ἔχω | | | θηλυκός | καμπύλος | καὶ | κατὰ | κύκλος | λεπτός | λήγω | μάθημα | μάλιστα | μακρός | μετὰ | μικρός | μέγας | | ὄνομα | οὔτε | οὗτος | οὐδέτερος | ὄχι | παχύς | πρῶτος | πτῶσις | στιγμή | στρογγύλος | σφαῖρα | συμφωνέω | τετράγωνον | τίς | τὀ | τρεῖς | τοῦτο


 1. μάθημα

  • μάθ-ημα, ατος, τό, ([etym.] μαθεῖν)
  • то, что было изучено, урок
 2. πρῶτος

  • πρῶτος, дор. πρᾶτος
  • первый
   πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ Hom. — в первом (же) бою;
   τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερέων Her. — с первого же дня
 3. στιγμή

  • στιγμή, ἡ
  • мат. точка
   σ. χρόνου Plut., NT. — мгновение, миг;
   σ. ἢ σκιά Dem. — точка или тень, т.е. ничтожнейшая величина
  • крапинка, пятнышко
  • грам. точка, знак препинания:
   (τελεία) σ. точка; σ. μέση средняя точка, т.е. точка с запятой
 4. μικρός

  • μικρός, σμῑκρός, дор.-беот. μικκός
  • (compar. μικρότερος - чаще μείων, μειότερος и ἐλάσσων; superl. μικρότατος - чаще μεῖστος, μειότατος и ἐλάχιστος)
  • малый, маленький, небольшой
   σ. δέμας Hom. — малорослый;
   σ. λίθος μέγα κῦμ΄ ἀποέργει погов. Hom. — маленький камень сдерживает большую волну;
   σ. δ΄ ὁρᾶν Arph. — маленький на вид
 5. μέγας

  • μέγας
  • μεγάλη, μέγα (gen. μεγάλου, μεγάλης, μεγάλου; compar. μείζων - NT. тж. μεζότερος, superl. μέγιστος)
  • большой, огромный, многочисленный
 6. [ὁ ↩] [ἡ ↩] [τὀ ↩]

  • ὁ, ἡ, τὀ
  • артикль
 7. οὗτος [οὗτος ↩] [αὕτη ↩] [τοῦτο ↩]

  • οὗτος
  • αὕτη, τοῦτο, gen. τούτου, ταύτης, τούτου [ὁ + αὐτός]
   pl. οὗτοι, αὗται, ταῦτα; gen. τούτων
   dual. τούτω, gen. dat. τούτοιν
  • (вот) этот, (вот) тот, вот кто (что); (ниже)следующий
   ταύτην γνώμην ἔχω ἔγωγε Xen. — вот каково мое мнение;
   οὗτος ἀνήρ Plat. — этот или тот человек;
   οὗτος ἀνήρ, ὃς λαὸν ἤγειρα Hom. — тот, кто собрал народ;
   οὗτοι Dem. — вот эти (люди)
 8. ἐκεῖνος

  • ἐκεῖνος
  • ἐκείνη, ἐκεῖνο, эп.-поэт. тж. κεῖνος, дор. τῆνος, эол. κῆνος
  • в знач. pron. demonstr. тот
   ἐξ ἐκείνου Xen. и ἀπ΄ ἐκείνου (sc. χρόνου) Luc. — с того времени;
   μετ΄ ἐκεῖνα Thuc. — после того, вслед за тем;
   οὗτος ἐ. Her., ἐ. ὄντως и ἐ. αὐτός Arph. — тот самый;
   τόδ΄ или τοῦτ΄ ἐ. Soph., Eur.; — то самое, т.е. вот именно, ну вот;
   ἐκεῖν΄ ἐκεῖνο Arph. и κεῖνο κεῖνο Soph. — именно это;
   ἀλλ΄ ἐκεῖνο! Luc. — да, вот (еще) что!;
 9. εἶνε

  • εἰμί
  • (fut. ἔσομαι, impf. ἦν и ἦ; imper. ἴσθι; conjct. ὦ; opt. εἴην; inf. εἶναι; недостающ. формы aor. и pf. восполняются соотв. формами глагола γίγνομαι)
  • быть, существовать
  • εἶνε — форма 3 л. ед ч.
 10. τίς

  • τίς
  • τί (ῐ) (gen. τίνος - эп.-ион. τέο, стяж. τεῦ и атт. τοῦ; dat. τίνι - ион. τέῳ, атт. τῷ; acc. τίνα, τί; pl.: τίνες, τίνα; gen. τίνων - ион. τέων; dat. τίσι и τοῖσι - ион. τεοῖσι; acc. τίνας, τίνα)
  • pron. interrog. et relat. кто, что
   ἔστιν δὲ τίς τε καὴ τοῦ ; Plat. — кто он и чей (сын)?;
   τίς ἀνδρῶν ; Her. — кто среди людей? т.е. что за человек?;
   τίς ὢν σὺ πυνθάνει τάδε ; Eur. — кто ты, вопрошающий об этом?
  • adj. interrog. et relat. какой, который, что за
   τίς γῆ, τίς δῆμος, τίνες ἀνέρες ; Hom. — что (это) за край, что за народ, что за люди?;
   τίνος τέχνης ἐπιστήμων ἐστί ; Plat. — в каком искусстве он сведущ?;
   εἰπὲ τίνα γνώμην ἔχεις ; Xen. — скажи, каково твое мнение?
 11. μάλιστα

  • μάλιστα
   (μᾰ) adv. [superl. к μάλα См. μαλα]
  • в высшей степени, крайне, весьма, совсем, вполне
   ἄγχι μ. Hom. — совсем рядом, вплотную;
   μ. φίλτατόν ἐστιν Hom. — в высшей степени приятно;
   λογιμώτατος μακρῷ μ. Her. — безусловно самый знаменитый
  • наиболее, больше всего (всех), преимущественно, в особенности
   ἄνδρεσσι πᾶσι, μ. δ΄ ἐμοί Hom. — (это пристало) всем, но больше всего мне;
   μ. πάντων ἀνθρώπων Her. — больше, чем кто бы то ни было
  • прежде всего
   ἐν τοῖς μ. Περσῶν Plut. — как никто больше из персов
  • точно говоря, именно
   τί μ. ; Plat. — что же именно? или каким же это образом?
 12. ὄχι

  • ὄχι, атт. οὔ, οὐχί
   [intens. к οὐ См. ου]
  • не, нет
 13. δὲν

  • δὲν, атт. οὐχ ἔστι.
  • не, нет
  • ἤ, conj. разделит.
  • или, ли
   ἔστι ταῦτα ἢ οὔ ; Plat. — так это или нет?; ἢ νικᾶν ἢ ἡττᾶσθαι Xen. — или победить, или быть побежденным
  • или, а то, а иначе, в противном случае
   εἰδέναι δεῖ περὴ οὗ ἂν ᾖ ἡ βουλή, ἢ παντὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγκη Plat. — необходимо знать, что подлежит обсуждению, иначе неизбежно сплошное заблуждение
  • ли
   τίς σοι διηγεῖτο ; ἢ αὐτὸς Σωκράτης ; Plat. — кто с тобой беседовал? не сам ли Сократ?
 14. γραμμή

  • γραμμή, дор. γραμμά ἡ
  • черта, линия
  • очертания, контур
 15. βραχεῖα

  • βρᾰχύς
   -εῖα, ион. έα -ύ (compar. βραχύτερος, βραχίων и βράσσων; superl. βραχύτατος и βράχιστος)
  • короткий, недлинный
  • невысокий, низкий
  • узкий, неглубокий
  • короткий, недолгий
   ἐν βραχεῖ Plat. (ἐν βραχεϊ Her.) — вскоре, Pind., Xen. вкратце;
   διὰ βραχέος Thuc. — в короткое время или спустя короткое время;
   διὰ βραχέων Plat. — в немногих словах:
   κατὰ βραχύ Plat. — вкратце, Thuc., Polyb. понемногу, мало-помалу
  • грам. краткий
  • мелкий, небольшой, незначительный
  • немногочисленный, скудный
 16. μακρός

  • μακρός
   (compar. μακρότερος - Anth. тж. μάσσων, superl. μακρότατος и μήκιστος)
  • длинный
   μακρὰ ναῦς Thuc. (ср. лат. navis longa) — длинный, т.е. военный корабль
  • большой, обширный
  • долгий, продолжительный
   διὰ μακροῦ (sc. χρόνου) и διὰ μακρῶν Eur. — долго, надолго;
   οὐ διὰ μακροῦ Plat. — немного спустя;
 17. λεπτός

  • λεπτός
  • тонкий, мелкий, небольшой
  • тесный, узкий
  • чуть заметный
 18. καὶ

  • καί
   conj. (иногда adv.)
  • и (при каждом члене обособляющего перечисления - обычно начиная со второго)
   αἱ ἔλαφοι κ. δορκάδες κ. οἱ ἄγριοι οἶες κ. οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι Xen. — олени, газели, дикие овцы и дикие ослы;
   (для усиления связи - — с предшеств. τε):
   ἡ τοῦ χρυσοῦ τε κ. ἀργύρου ἀπληστία Plat. — ненасытная жажда золота и серебра;
   ἀεί τε κ. τότε Plat. — как всегда, так и в этот момент (теперь)
 19. εὐθύς

  • εὐθύς, -εῖα -ύ
  • прямой, прямолинейный
  • прямой, открытый, искренний
  • правильный, справедливый
 20. παχύς

  • πᾰχύς, -εῖα -ύ (compar. παχύτερος, παχίων - эп. πάσσων, superl. πάχιστος)
  • толстый, массивный
  • полный, крепкий
  • плотный, грубый
  • сгустившийся, густой
 21. καμπύλος

  • καμπύλος
  • согнутый, изогнутый, кривой; гнутый
  • изломанный τὰ καμπύλα ἐν ὕδατι Plat. — предметы (как бы) изломанные (когда они находятся) в воде
  • состоящий из чередующихся размеров, разнообразный
 22. οὔτε

  • οὔτε, οὔ-τε, conj.
  • и не
   ὁ δ΄ οὔ. οὐδενί πω εἰς χεῖρας ἐλθεῖν ἐφη, οὔ. Κύρῳ ἰέναι ἤθελε Xen. — (Сиеннесий) ответил, что он никогда не отдавался в руки кого бы то ни было и не желает идти к Киру
  • ни
   в поэзии, первое οὔ. может быть — опущено:
   ναυσὴ δ΄ οὔ. πεζός Pind. — ни на кораблях, ни сухим путем
 23. κύκλος

  • κύκλος, ὁ (pl. иногда τὰ κύκλα)
  • круг, окружность
   κ. νεῶν Thuc. — корабли в круговой колонне;
   ἱερῷ ἐνὴ κύκλῳ Hom. — в священном кругу, т.е. на площади совещаний;
   κ. τυραννικός Soph. — круг, т.е. собрание вождей;
   κ. ἀγορᾶς Eur. — круглая площадь (для народных собраний);
   κύκλῳ Hom., Her. и ἐν κύκλῳ Soph., Plat. — кругом, вокруг (см. тж. κύκλῳ)
  • обруч, обод, кольцо
   κύκλοι δέκα χάλκεοι Hom. — десять медных кругов (на щите)
  • круг, диск
   πανσέληνος κ. Eur. — полная луна
 24. σφαῖρα

  • σφαῖρα, ион. σφαίρη ἡ
  • мяч
  • шар, шарообразное тело
   αἱ σφαῖραι τοῦ ὀφθαλμοῦ Arst. — глазные яблоки;
   σ. πλανωμένη Plut. — планета;
   σ. ἀπλανής Plut. — (неподвижная) звезда;
   σ. θαλαττία Arst. — морской шар, т.е. морской еж
 25. τετράγωνον

  • τετράγωνον, τετρά-γωνον, (ᾰ) τό
  • мат. четырехугольник или квадрат
 26. στρογγύλος

  • στρογγύλος
  • круглый, шарообразный
  • цилиндрический
 27. ἄρθρον

  • ἄρθρον, τό
  • грам. (тж. ἄ. προτακτικόν Arst.) грамматический член
  • грам. «незнаменательное», т.е. служебное слово (φωνέ ἄσημος Arst.) , т.е. предлог (напр. περί), вводное слово (напр. φημί), артикль и т.п.
 28. γλῶσσα

  • γλῶσσα, атт. γλῶττα, ἡ
  • тж. pl. язык, речь; слова
  • наречие, говор; тж. диалектизм или архаизм
 29. ἔχω

  • ἔχω
  • (impf. εἶχον; fut. ἕξω и σχήσω; aor. 2 ἔσχον, imper. σχές, conjct. σχῶ, opt. σχοίην, inf. σχεῖν, part. σχών; pf. ἔσχηκα; ppf. ἐσχήκειν; pass.: praes. ἔχομαι, impf. εἰχόμην, fut. σχεθήσομαι, aor. ἐσχέθην, pf. ἔσήμαι)
  • иметь, владеть, обладать
   Βρόμιος ἔχει τὸν χῶρον Aesch. — это - владения Бромия;
   λόγον ἔ. Plat. — иметь (разумный) смысл
 30. τρεῖς

  • τρεῖς, οἱ, αἱ, τρία τά (gen. τριῶν, dat. τρισί)
  • три, трое
 31. ἀρσενικός

  • ἀρρενικός и Anth. ἀρσενικός
  • грам. мужского рода
 32. θηλυκός

  • θηλυκός
  • грам. женского рода
 33. οὐδέτερος

  • οὐδέτερος, οὐδ-έτερος
  • нейтральный
  • οὐδέτερον — τό (sc. γένος) грам. средний род
 34. γένος

  • γένος, -εος, ион. ευς (v. l.) τό
  • грам. род
 35. ὄνομα

  • ὄνομα, ион. οὔνομα, эол. ὄνῠμα и ὤνομα -ατος τό
  • имя, название
  • грам. имя существительное (часть речи)
  • грам. имя нарицательное, слово
  • грам. имя собственное
 36. λήγω

  • λήγω
  • прекращаться, кончаться
   λήξαντος οὔρου Pind. — когда ветер улегся;
 37. εἰς

  • εἰς, ион., дор. и староатт. ἐς praep. cum acc.
  • (направление в пространстве) в, на, до, к
   ἐμβαλεῖν εἰς τέν Ἀττικήν Xen. — вторгнуться в Аттику;
   εἰς (τὸ) ὀρθόν Arst. — в прямом направлении, прямо;
   ἡ εἰς Βοιωτοὺς ὁδός Xen. — дорога в Беотию
 38. ἐπίθετον

  • ἐπίθετον
  • грам. имя прилагательное
 39. συμφωνέω

  • συμφωνέω, συμ-φωνέω
  • звучать согласно
   ἐκ πασῶν ὀκτὼ οὐσῶν μία ἁρμονία ξυμφωνεῖ Plat. — из всех восьми (звуков) образуется одно стройное созвучие
  • соглашаться, быть единодушным
   σ. ἔν τινι Plat. и ἐπί τινος Arst. — соглашаться в чем-л. или насчет чего-л.;
   συμπεφώνηται τέν ἁρπαγέν ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ γεγονέναι Diod. — по общему мнению, похищение (Коры) состоялось на этом именно острове
  • (редко med.) совпадать, соответствовать, согласоваться, гармонировать
   συμφωνίαν τέν ἀρίστην σ. πρὸς ἄλληλα Arst. — находиться в величайшей взаимной согласованности
 40. μετὰ

  • μετά

   I.
  • в том числе, посреди, вместе, заодно μ. δὲ Ἀθήνη Hom. — и среди них Афина; μ. δ΄ ἀνέρες, οὓς ἔχε γῆρας Hom. — а также мужи, достигшие старости
  • вслед затем, потом (πρῶτος ἐγὼ μ. δ΄ ὔμμες Hom.) μ. δὲ ὥπλισε τοὺς ὑπολειφθέντας τῶν Μήδων Her. — затем (Астиаг) вооружил оставшихся мидян

   II.
  • praep. cum gen. между, среди, в числе, вместе с
   τῶν μέτα παλλόμενος Hom. — когда (я) совместно с ними тянул жребий;
   τὸν μ. ἄστρων Ζῆνα! Eur. — клянусь живущим среди звезд Зевсом!;
   μ. Βοιωτῶν μάχεσθαι Hom. — сражаться совместно с беотийцами
 41. κατὰ

  • κατὰ
  • (τᾰ) praep. cum gen. или acc. (перед начальной придыхат. гласной - καθ΄; перед γ, κ, μ, ν, π, φ, ῥ, τ и θ иногда, особ. в древнем эпосе, переходит в κάγ, κάκ, κάμ, κάν, κάπ, κάρ, κάτ; при перестановке - анастрофа: Ἀτρειδῶν κάτα Soph.)
  • (образ, способ) по, согласно
   κ. νόμον Xen. — согласно обычаю;
   κ. τοὺς νόμους ζῆν Plat. — жить сообразно с законами;
   κ. τὰ συγκείμενα Xen. — согласно уговору
 42. ἀριθμός

  • ἀριθμός
  • количество, число
  • грам. число
 43. πτῶσις

  • πτῶσις, -εως ἡ
  • грам. флексия (падежная, глагольная и т.п.)