ΓΛΩΣΣΑ

Урок второй


ἄλλος | ἀντωνυμία | ἀριθμητικός | δεύτερος | δύο | δὲ | εἷς | ἕν | ἑνικός | ἑξῆς | κάθετος | μία | ὁριζόντιος | πλάγιος | πληθυντικός | ποσός | σχηματισμὸς | τέσσαρες | ὡσ


 1. δεύτερος

  • δεύτερος
  • второй, другой, (по)следующий
   δευτέρῳ ἔτεϊ τούτων Her. — на следующий год после этого
 2. εἷς [εἷς ↩] [μία ↩] [ἕν ↩]

  • εἷς
  • (эп. тж. ἕεις), μία (эп. тж. ἴᾰ), ἕν, gen. ἑνός, μιᾶς (эп. тж. ἰῆς), ἑνός
  • один, единый
   εἷς οἶος Hom. и εἷς μοῦνος Her. — один единственный;
   εἷς αὐτῶν Thuc. — один из них
 3. δύο

  • δύο
  • эп.-поэт. тж. δύω (indecl., но тж.: gen. δυοῖν, δυεῖν - ион.-дор. δυῶν, dat. δυοῖν, δυσί(ν) - ион. δυοῖσι)
  • два, двое, две, иногда оба, обе
 4. τέσσαρες

  • τέσσαρες
  • ион. τέσσερες, атт. τέττᾰρες, дор. τέττορες и τέτορες, эп.-эол. πίσῠρες -α (dat. τέσσαρσι - ион. τέσσερσι, Hes. и поздн. τέτρᾰσι)
  • четыре, четверо
 5. ποσός

  • ποσός
  • в каком количестве, сколь многочисленный
   πόσα καὴ ποῖα (γράμματα) Σωκράτους ἐστίν Xen. — сколько букв в (слове) «Сократ» и какие (именно)?;
   πόσον χρύσιον Xen. — сколько золота?
 6. ὁριζόντιος

  • ὁριζόντιος
  • горизонтальный
 7. πλάγιος

  • πλάγιος
  • косой, косвенный
 8. δὲ

  • δὲ
  • частица (с предшеств. μέν или без него, всегда следующая за словом, к которому относится) со знач.:
  • (противоположения) а, же, с другой стороны, однако
   τοὺς μὲν λόγους ἀποδέχεσθε, τοὺς δὲ οὐ Plat. — (стало быть), одни положения вы принимаете, другие же нет
  • (сопоставления, соединения или перечисления) и, (а) также
   οἵηπερ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὴ ἀνδρῶν Hom. — каково племя листьев, таково и племя людей;
  • κτλ.
 9. κάθετος

  • κάθετος
  • [adj. verb. к καθίημι См. καθιημι]
  • отвесный, перпендикулярный
 10. σχηματισμὸς

  • σχηματισμὸς
  • образование, формирование
 11. πληθυντικός

  • πληθυντικός
  • множественный
 12. ἀντωνυμία

  • ἀντωνυμία, ἀντ-ωνῠμία, ἡ
  • грам. местоимение
 13. ὡς

  • ὡς
  • conj.
  • (с ind. или conjct.)
  • как, словно
   ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἐνορούσῃ Hom. — как лев нападает на овец;
   ἀνέμου ὡς πνοιή Hom. — словно порыв ветра
  • (во вводных словах и предложениях) как
   ὡς ἐγὼ θέλω Soph. — как я (того) желаю;
   ὡς πάντες ἐπισθάμεθα Xen. — как все мы знаем;
   ὡς ἐμοί (sc. δοκεῖ) Soph., Plat. — как мне кажется
 14. ἑξῆς

  • ἑξῆς
  • эп. тж. ἑξείης adv.
  • после, впоследствии
   τὸν ἑ. χρόνον Plat. — вслед за этим;
   τὰ ἑ. πράγματα Polyb. — последующие события
 15. ἄλλος

  • ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο
  • другой, иной
   ἄ. ἄλλοισιν ἀνέρ ἐπιτέρπεται ἔργοις Hom. — один находит удовольствие в одном, другой - в другом;
   εἴ τις ἄ. εὔνους παρῆν Thuc. — всякий, кто только был благожелательно настроен
 16. ἀριθμητικός

  • ἀριθμητικός
  • числовой, арифметический
  • счетный
 17. ἑνικός

  • ἑνικός
  • грам. единственный
   ἑνικαὴ καὴ πληθυντικαὴ ἐκφοραί Diog.L. — формы единственного и множественного числа