ΓΛΩΣΣΑ

Μάθημα Ἕκτον

₪ ₪ ₪


Ὑπὸ τὸν μέγαν νερότροχον (ἢ ὑδρότροχον, водяное колесо) τοῦ μύλου (μάθημα τέταρτον) ὑπάρχει ὕδωρ. Τὸ δὲ ὕδωρ ἐκεῖ δὲν ἵσαται (στέκεται) ἀλλὰ τρέχει· τὸ ὕδωρ ῥεῖ ὑπὸ τὸν τροχόν, οὕτως (так) δὲ κινεῖ τὸν τροχόν. Τί κινεῖ τὸν ὑδρότροχον τοῦ μύλου; τὸ ὕδωρ κινεῖ αὐτόν. Τί κινεῖ τὴν ἅμαξαν καὶ τοὺς τέσσαρας τροχούς του; ὁ ἵππος (τὸ ἄλογον, ου) κινεῖ τ. ἅ. κ. τ. τ. τροχούς του. Τί εἶναι ἵππος ἢ (или) ἄλογον; τὸ ἄλογον εἶναι ζῶον τετράποδον, διότι ἔχει τέσσαρας πόδας· ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης (также) ζῶον οἰκιακόν, διότι εἶναι πλησίον τῆς οἰκίας· ἡ δὲ οἰκία τοῦ ἀλόγου εἶναι ὁ σταῦλος ἢ τὸ ἱπποστάσί̇ον· ὁ ἵππος μένει ἐν τῷ σταύλῳ, ὁ ἵππος οἰκεῖ ἐν τῷ σταύλῳ.

Ὅταν ὁ ἵππος κινῇ τὴν ἅμαξαν κινεῖ καὶ (также) τοὺς τέσσαρας πόδας, κινεῖ ἑαυτόν (самого себя)· ὅταν δὲ (ἤ, ἐπεῖ δὲ, и когда) τὸ ἄλογον κινῇ ἑαυτόν, πηγαίνει. Ἵσταται ὁ ἵππος ἐν τῷ ἱπποστασίῳ ἡμέραν καὶ νύκτα; οὐδαμῶς (ἤ, κατ᾿ οὐδένα τρόπον, ни в коем случае)! Τὸ πρωΐ ὅτε ὁ ἥλιος ἀναβαίνει καὶ τὸ ἄλογον σηκόνεται (поднимается), ἐξέρχεται ἐκ τοῦ σταύλου και ἕλκει τὴν πλήρη ἅμαξαν εἰς τὸν μύλον. Ποῦ (где) οἰκεῖ ὁ ἵππος; πόθεν (откуда) ἐξέρχεται; ποῖ (куда) πηγαίνει; τί ἕλκει;

Ὁ τροχός τοῦ μύλου κινεῖται (двигается) ὑπὸ τοῦ ὕδατος· οἱ μικροὶ (маленькие) τροχοὶ τοῦ μύλον κινεῖται ὑπὸ τοῦ μεγάλου ὑδροτρόχου. Ὑπὸ τίνος κινεῖται οἱ τοῦ μύλου τροχοί; ὑπὸ τοῦ ὑδροτρόχου. Ὑπὸ τίνος κινεῖται ἡ ἅμαξα; ἡ ἅμαξα κινεῖται ὑπὸ τοῦ ἵππου· ὑπὸ τίνος κινεῖται ὁ ἵππος; ὁ ἵππος κινεῖ ἑαυτόν (самого себя).

Κινεῖται ἡ σελήνη, ἡ γῆ και ὁ ἥλιος; μάλιστα, κινεῖνται. Δὲν εἶναι ἡ σελήνη δορυφόρος τῆς γῆς, καὶ ἡ σελήνη κινεῖται ὑπὸ τῆς γῆς; μάλιστα, ἡ γῆ κινεῖ τὴν σελήνη. Ὑπὸ τίνος κινεῖται ἡ γῆ; αὕτη κινεῖται ὑπὸ τοῦ ἡλίου. Τί κινεῖ τὸν ἥλιον; ὁ θεός. Εἶναι ἡ γῆ δορυφόρος τοῦ ἡλίου; ὄχι, εἶναι πλανήτης. Πόσοι πλανῆται ὑπάρχουσιν; ὑπάρχουσιν ὀκτώ πλανῆται. Τί εἶναι τὰ τῶν πλανητῶν ὀνόματα; (ἤ, πῶς ὀνομάζονται οἱ πλανῆται); ἰδοῦ τὰ τῶν πλανετῶν ὀνόματα· ὁ Ἑρμῆς, ἡ Αφροδίτη, ἡ Γῆ, ὁ Ἄρης, ὁ Ζεύς, ὁ Χρόνος, ὁ Οὐρανός, καὶ ὁ Ποσειδῶν· ταῦτα εἶναι πάντα πλανῆται οἵτινες περὶ τοῦ ἡλίου καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίον κινεῖνται ἐν τῷ οὐρανῷ.

Οἰκοῦσιν καὶ ἐν τῷ ὕδατι ζῶα; μάλιστα, οἱ ἰχθύες οἰκοῦσιν ἐν τῷ ὕδατι· πόσους πόδας ἔχουσιν; οἱ ἰχθύες δὲν ἔχουσιν πόδας· πῶς κινοῦσιν; κολυμβῶσιν. Εἶναι ὁ ἰχθὺς ἐν τῷ ὕδατι ἡμέραν καὶ νύκτα; βεβαίως (несомненно), εἶναι πάντοτε (всегда) ἐν τῷ ὕδατι δὲν ἐξέρχεταί ποτε.


Σκόλιον

Ὑπάρχουσιν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἐννέα μέρη τοῦ λόγου, δηλαδή· τὸ ἄρθρον, τὸ ἐπίθητον, τὸ ὄνομα, ἡ ἁντωνυμία, τὸ ῥῆμα, τὸ ἐπίρρημα, ὁ σύνδυσμος, ὁ πρόθεσις, τὸ ἐπιφώνημα. (В греческом языке есть девять частей речи: артикль, имя прилагательное, имя существительное, местоимение, глагол, наречие, союз, предлог, междометие)


Ἡ κλίσις τοῦ ἄρθρου

    Ἑνικός       Πληθυντικός  
  Ἀρσ. Θηλ. Οὐδ.   Ἀρσ. Θηλ. Οὐδ.
Ὀν. τό   οἱ αἱ τά
Γεν. τοῦ τῆς τοῦ   τῶν τῶν τῶν
Δοτ. τῷ τῇ τῷ   τοῖς ταῖς τοῖς
Αἰτ. τόν τήν τό   τούς τάς τά


 1. Ὑπό, πρόθεσις (лат. sub.), μετὰ γενικῆς, упр. род. пад.· ἄλλως (иначе) μετ᾿ αἰτιατικῆς, под (место, правило, условие).

 2. Μέγαν, ἐπίθετον· μέγας (большой) καὶ πολύς (многочисленный) εἶναι δύο ἀνώμαλα (нерегулярны) ἐπίθετα, ἀλλὰ μόνον εἰς τήν Ὀν. καὶ Αἰτ. τοῦ Ἀρσ. καὶ Οὐδ. ἑνικοῦ, οἷον· μέγας, μέγαν, μέγα· πολύς, πολύν, πολύ. Γεν., μεγάλου, κτλ (и т.д.)· πολλοῦ, κτλ, καθῶς (как) τὸ ἄρθρον.

 3. Νερόν, οῦ (ὕδορ) вода, τροχός, οῦ (τρέχω, бежать) бегун, колесо.

 4. Ὁ μύλος, ου· τί σημαίνει εἰς τὴν Ἀγγλικήν;

 5. Ὑπό-ἄρχω, ῥῆμα (под+начало), быть, наличествовать.

 6. Ὕδωρ, ὄνομα τῆς τρίτης κλίσεως (склонение) ἀνώμαλον, οἷον· ὕδωρ, ὕδατος, ὕδατι, ὕδωρ, ὕδατα, κτλ.

 7. Ἐκει, ἐπίρρημα (наречие), там.

 8. Ἵ-στα-ται для σί-στα-ται, стоять.

 9. Ῥεῖ, ῥῆμα, из ῥέ-ει (ῥέ-ω)· ὅρα то, что течёт.

 10. Κινεῖ, κινέ-ει, ἄλλο ῥῆμα συνῃρημένον (стягивается), τοῦ τρίτου προσώπου ἑνικοῦ (ф. 3 л. ед. ч.), движется.

 11. Του, ἀντωνυμία κτητική (притяж.), аттич. αὐτοῦ, его.

 12. Ἄ-λογον, ου, ὄνομα σύνθετον τῆς δευτέρας κλίσεως τοῦ οὐδ. γένους (сущ. 2 скл.), не-разумное (животное), лошадь.

 13. Πόδας, ὄν. θηλ. τῆς τρίτης κλί.· ποῦς, ποδὸς κτλ· ὅρα σελίδα ιέ (см. стр. 15), нога. Μονοσύλλαβα ὀνόματα τῆσ τρίτης κλί. τονίζονται ἀνωμάλως κατὰ Γεν. καὶ Δοτ., Ἑν. τε καὶ Πληθ., ὡς ἄνω. (Ударение односложных существительных третьего склонения родительного и предложного падежей ставится нерегулярно, в обоих случаях как указано выше.)

 14. Ζῶον, ου (зоо-логия) ὄν. τῆς δευτέρας κλί., τοῦ οὐδ. γέν. (2 скл.), домашнее животное.

 15. Σηλήνη, ης· γῆ, ῆς· ἥλιος, ου (ὅρα σελ. έ), Луна, Земля, Солнце.

 16. Δορυ-φόρος, ου, ὄν. δευτέρας ἀρσ., копьеносец, спутник.

 17. Πόσοι, -ος, η, ον, κτλ, καθῶς τὸ ἄνω ἄρθρον· ἀντωνυμιακὸν ἐπίθετον (местоименное прилагательное), как много здесь планет?

 18. Ἰδοῦ, ἐπιφώνημα, вот!

 19. Ταῦτα, ἀντων. δεικτική (указательное), οὗτος, αὗται, τοῦτο· τούτου, ταύτης, κτλ, σελ. ί (10) καὶ ιέ, этот.

 20. Ἰχθύς, ύος, ὄν. τρίτης ἀρσ., рыба.

 21. Κολυμβῶσιν, ῥῆ. συνῃρημένον τρίτον πληθ. τῆς ὁριστικῆς (ф. 3 л. мн. ч., изъяв. накл.), они плавают.

На данном этапе необходимо тщательно изучить и освоить различные грамматические формы и термины, которые были рассмотрены ранее. Так, на с. 3, 4 — около пятнадцати; на с. 6 двенадцать; на с. 8 — множество известных и несколько новых форм; на с. 10-11, 12-13, 14-16 — ещё больше, включая парадигму склонения целиком. В настоящем уроке были даны ссылки на вышеизложенное, в полной и аббревиативной форме, но отныне должно быть достаточно только сокращений или указания окончаний изменяемых частей речи.