ΓΛΩΣΣΑ

Μάθημα Ἕβδομον

₪ ₪ ₪


Ἔχομεν ἐνταῦθα (мы имеем здесь) δύο μακράς καὶ παραλλήλους γραμμάς· ἡ γραμμὴ Α εἶναι τόσον (так) μακρὰ ὅσον (как) ἡ γρ. Β· πρὸς τούτοις (кроме того) ἡ γρ. Β εἶναι τόσον μ. ὅ. ἡ γρ. Α. ΑB. Πόσον (как, насколько) μέγας εἶναι ὁ κύκλος Α; ὁ κύκλος Α εἶναι τόσον μέγας ὅσον ὁ Β. Καὶ ὁ Β;

Εἶναι ἡ γρ. Α τόσον μακρὰ ὅσον ἡ γρ. Β; ἡ γρ. Α δὲν εἶναι, κτλ, ἀλλὰ ἡ γρ. Β εἶναι μακροτέρα τῆς γραμμῆς Α (ἥ, μακρ. ἀπὸ (παρὰ) τὴν γρ. Α). Εἶναι ἡ Ζ τόσον μακρὰ ὅσον Ε; αὐτὴ (она) δὲν εἶναι κτλ. ἀλλ᾿ εἶναι βραχυτέρα τῆς γραμμῆς Ε (ἥ, βραχ. παρὰ τὴν γραμμὴν Ε). Εἶναι Β τ. μ. ὅ. Γ; ὄχι, ἡ γὰρ Γ (Γ же) εἶναι ἡ μακροτάτη μεταξὺ ὅλων τῶν ἓξ γραμμῶν. Ποῖά ἐστι βραχυτέρα τῆς Δ; Ε καὶ Ζ εἶναι ἀμφότεραι μακρότεραι τῆς Δ. Ποῖά ἐστι ἡ βραχίστη (ἤ, ἡ βραχυτέρα) ἐκ τῶν ἕξ; ἡ μακροτέρα καὶ ἡ πυκνοτέρα;

Ἡ γῆ δὲν εἶναι τόσον μεγάλη ὅσον ὁ ἥλιος· ὁ ἥλιος εἶναι μείζων (μεγαλίτερος) τοῦ Ἑρμοῦ (ἤ, μεγαλ. παρὰ τὸν Ἑρμήν), τῆς Ἀφροδίτης, τῆς Γῆς καὶ τῶν ἄλλων πλανητῶν· ὁ ἥλιος εἶναι τὸ μέγιστον σῶμα (тело) ἐξ ὅλων τούτων. Ὑπάρχουσι τόσοι ἥλιοι ὅσαι πλανήται; ὄχι, ὑπάρχει εἷς μόνον (только) ἥλιος.

Τί (ποῖον) εἶναι μακρότερον, ἡ λαμπὰς (ὁ λύχνος) ἢ ἡ ῥάβδος; ἡ ῥάβδος εἶναι μακροτέρα τῆς λαμπάδος, ἡ δὲ λαμπὰς βραχίων (βραχυτέρα) τῆς ῥάβδου. Εἶναι παλάτιόν τι μεῖζον (больше) καλύβης τινός; Τί εἶναι ὑψηλότερον, ἡ καπνοδόχη ἢ ἡ στέγη τῆς οἰκίας; εἶναι ἡ στέγη χαμηλοτέρα (ниже); Τί εἶναι μεῖον (меньший, μικρότερον), μία στιγμὴ ἢ εἷς κύκλος;

Σκόλιον

Ἡ τῆς ἰσότητος σύγκρισις γίνεται διὰ τοῦ τόσος, -η, ον—ὅσος, -η, -ον, так… как…. (Сопоставление равенства совершается при помощи [слова] τόσος, и т.д.)

Ἡ τῆς ὑπεροχῆς τε καὶ ἐλαττώσεως σύγκρισις γίνεται διὰ τοῦ το­ῦ ἐπιθέτου συγκριτικοῦ μετὰ τῆς Γεν. (ἤ, ἀπό ἢ παρά μετὰ τῆς Αἰτ). (Сравнение как с чем-либо превосходящим, так и с уступающим производится путём сравнения прилагательного со словом в форме родительного падежа [или, в случае с ἀπό или παρά, с формой винительного падежа].)

Τὸ μὲν ὑπερθετικὸν ἀπόλυτον γίνεται διὰ τοῦ το­ῦ ἐπιθέτου θετικοῦ προηγουμένου ὑπὸ τοῦ ἐπιρρήματος πολύ, λίαν, κτλ, τὸ δὲ ἀναφορικὸν διὰ τοῦ ὑπερθετικοῦ, παραδείγματος χάριν· ἡ πολὺ (очень) μεγάλη πόλις· ἡ μεγίστη πόλις. (Превосходная абсолютная степень сравнения прилагательного формируется из слова в форме положительной степени сравнения, которому предшествуют наречия πολύ, λίαν и подобные, а превосходная степень сравнения — изменением формы прилагательного. Например: величайший город, самый большой город.)

  1. Τόσος—ὅσος. В случае, когда конструкция так… как… относится к прилагательному, как, например, «настолько большой, как…», эти слова являются наречиями, употребляются в форме среднего рода и не изменяются: τόσον-ὅσον; в прочих случаях они должны согласовываться с существительными по роду, числу и падежу. После прилагательного сравнительной степени употребляется (a) ἥ, чем, с существительным в том же падеже, что и перед конструкцией; (b) существительное в форме родительного падежа; (c) предлоги ἀπό или παρά с существительным в форме винительного падежа. Найдите примеры в тексте урока.

  2. Обычные окончания форм степеней сравнения: (a) -τερος, -ρα, -ρον· τατος, -τη, -τον·  но (b) в древнегреческом языке в некоторых прилагательных (которые в современном греческом языке подчиняются правилу) появляются окончания -ίων, -ιον, G. -ίονος, κτλ, отсюда (a), Ὕψηλός, -λότερος, λότατος· Χαμηλός, κτλ· (b), βραχύς, βραχίων (βραχύτερος), βράχιστος (βραχύτατος)· μέγας, μεῖζων (μεγαλίτερος), μέγιστος (μεγαλίτατος).

  3. Имена прилагательные, имеющие ε, ι, ρ перед конечной α, сохраняют α в форме женского рода; в других случаях она заменяется на η; отсюда и отличие ударения от форм мужского и среднего рода.

  4. Следует отличать εἰς, в (внутрь), πρόθεσις, от εἷς, один, ἀριθμετικόν.

  5. Λαμπάς (ὅρα μάθ. τρίτον.), ὄν. θηλ. τῆς τρίτης· -πάς, πάδος, κτλ.

  6. Ῥάβδος, ου, εἶναι ἀνωμάλως τοῦ θηλ. τῆς δευτέρας· ἄλλα (другие) εἶναι, ἡ ἥπειρος, континент· ἡ νῆσος, остров· ἡ νόσος, недуг· ἡ ὁδός, дорога· ἡ τάφρος, ров.

  7. Εἷς, μία, ἕν· ἑνός, μιᾶς, κτλ, ἀριθμητικόν (числительное) может использоваться в качестве неопределённого артикля (a и an в английском языке), как отдельное существительное или же с последующим τὶς, τὶ: таким образом ἓν παλάτιον, παλάτιον и παλάτιόν τι означают «дворец», но первая форма в греческом языке является более разговорной (современной).