ΓΛΩΣΣΑ

Урок шестой


Αγγλικός | ἄλλως | ἄλογος | Ἄρης | Αφροδίτη | βέβαιος | δεικτικός | διότι | δορυφόρος | ἑαυτόν | ἑλκέω | ἐννέα | ἐξέρχομαι | ἐπεῖ | ἐπίρρημα | ἐπίσης | ἐπιφώνημα | Ἑρμῆς | Ζεύς | ζῶον | θεός | ἰδοῦ | ἵππος | ἱπποστάσιον | ἵσαται | ἵστημι | ἰχθύς | καθῶς | κολυμβάω | κτητικός | μένω | μέρα | μονοσύλλαβος | νερότροχον | οἰκιακός | ὀκτὼ | ὅστις | Ὅταν | οὐδαμός | οὐδείς | πηγαίνω | πλανήτης | πλήρης | πόθεν | ποῖ | Ποσειδῶν· | ποῦ | πούς | ῥέω | σηκόνεται | σταῦλος | στέκεται | σύνδυσμος | συνῃρημένον | τετράποδος | τονίζω | τρέχω | ὑδρότροχον | ὑπάρχω | ὑπὸ

 1. ὑπὸ

  • ὑπό
  • I
   • (ῠ) adv. внизу, снизу
   • τρομέει δ΄ ὑ. γυῖα Hom. — ноги дрожат подо мной;
   • πῖαρ ὕπ΄ οὖδας Hom. — внизу (находится) тучная почва;
  • II
   • эп.-поэт. тж. ὑπαί (перед δ и π), в анастрофе ὕπο, in elisione ὑπ΄ - перед придых. ὑφ΄
   • praep. cum gen.
    • из-под
    • под (на вопросы «куда» и «где»)
    • у подножия
    • от, из
    • от, из-за, по причине
    • с, при, в сопровождении
    • в подчинении у
    • при обознач. действующего лица (ср. англ. by, франц. par), в переводе обычно опускается; существительное переводится творительным падежом, иногда же может быть передано выражениями из-за, через посредство, благодаря и т.п.
   • praep. cum dat.
    • под
    • из-под
    • у подножия
    • под управлением, в зависимости от
    • от, из-за, по причине
    • (при обозначении действующего лица, ср. англ. by, франц. par; в переводе обычно опускается)
    • в сопровождении
   • praep. cum acc.
    • под, в (на вопросы «куда?» и «где?»)
    • под покровом, под защитой, за
    • у подножия
    • в зависимости от, в подчинении у
    • около, ко времени
    • близко к
    • в сопровождении, при
 2. νερότροχον

  • водяное колесо
 3. ὑδρότροχον

  • водяное колесо
 4. ὑπάρχω

  • ὑπ-άρχω
  • класть начало, начинать
   ἡ γὰρ θέμις, ὅστις ὑπάρξῃ Hom. — ибо таково воздаяние (тому), кто положил начало;
   ἀμυνόμενοι, μέ ὑπάρχοντες Plat. — защищающиеся, (а) не зачинщики;
  • причинять, делать
   τὰ εἰς ὑμᾶς ὑπηργμένα Lys. — то, что сделано для вас, т.е. оказанные вам услуги;
  • оказывать услугу или милость, быть в помощь, содействовать
   μέγα ὑ. τινί Dem. и πρός τινα Plut. — оказывать существенную помощь кому(чему)-л.;
  • быть преданным, быть приверженцем
   ὑ. τινὴ κατά τινος и πρός τινα Dem. — быть на чьей-л. стороне против кого-л.
  • иметься в наличии, быть
   τὸ ὑπάρχον Arst. — существующее, реальность;
 5. ἵσαται

  • стоять
 6. στέκεται

  • стоять
 7. τρέχω

  • τρέχω
  • дор. τράχω (fut. δρᾰμοῦμαι - ион. δραμέομαι, aor. 2 ἔδρᾰμον - Eur., Arph. ἔθρεξα, pf. δεδράμηκα)
  • бежать, бегать
  • пробегать
  • бегом устремляться, набегать
 8. ῥέω

  • ῥέω, эп. тж. Hes., Anth. ῥείω, редко Plut., Luc. ῥέομαι (fut. ῥεύσομαι - дор. ῥευσοῦμαι, поздн. ῥεύσω, атт. ῥυήσομαι, aor. 1 ἔρρευσα, aor. 2 ἐρρύην, pf. ἐρρύηκα; формы на εη, εο и εω - без стяжения)
  • течь, литься, струиться
   ῥ. ὕδατι λιαρῷ Hom. — источать горячую воду;
   ῥ. αἵματι Hom. или φόνῳ Eur. — струиться кровью;
  • растекаться, разливаться
  • расплываться, исчезать
  • наплывать, устремляться
 9. ἵππος

  • ἵππος
  • I, ὁ
   • (тж. ἄρσην ἵ. Hom. и ἄρρην ἵ. Arst.) конь, лошадь, жеребец
    τὼ ἵππω Hom. — пара лошадей, парная запряжка;
    ἵπποι ἀθληταί Lys. — беговые лошади;
    ὁ ἵ. ὁ ποτάμιος Her., Arst. — гиппопотам
   • pl. конная запряжка, запряженная колесница, повозка
   • дыба (орудие пытки)
  • II, ὁ (только pl.)
   • всадник
    πεζοί (или λαός) τε καὴ ἵπποι Hom. — пешие и конные, пехота и конница;
    ἵπποι τε καὴ ἀνέρες Hom. — конница и пехота
  • III, ἡ
   • (тж. θήλεια ἵ. Hom., Her., Arst.) кобылица Hom. etc.
   • бран. распутная женщина Arst.
  • IV, ἡ (только sing., собир.) конница
   ἵ. χιλίη Her. — тысячный отряд конницы;
 10. ἄλογος

  • ἄ-λογος
  • бессловесный
  • невыразимый, неопределимый (στοιχεῖα Plat.) ; мат. (о числах) иррациональный
  • мат. несоизмеримый
  • неисчислимый, непредвиденный
  • непостижимый, бессмысленный, непонятный, нелепый
  • не основанный на разуме или мышлении, механический
  • неразумный, безрассудный
 11. ζῶον

  • ζῷον, иногда ζῶον τό
  • живое существо
   πᾶν, ὅ τι περ ἂν μετάσχῃ τοῦ ζῆν, ζ. ἂν λέγοιτο Plat. — все, что причастно жизни, может быть названо живым существом
  • животное
  • презр. тварь
   ὅπως ἡ χώρα τοῦ τοιούτου ζώου καθαρὰ γίγνηται Plat. — чтобы страна очистилась от подобной твари
  • изображение с натуры, т.е. статуя, картина, рисунок и т.д.
 12. τετράποδος

  • τετράποδος, τετρά-πους 2, gen. ποδος (ᾰ) 1) четвероногий Her., Plat., Arst. λεία τ. Polyb. — угнанный скот 2) четырехфутовый (γραμμή Plat.)
 13. διότι

  • διότι, тж. δι΄ ὅτι conj.
  • (= δι΄ ὅ τι) вследствие чего, почему
   οὐδεὴς σκοπεῖ δ. τοῦτο οὐκ ὀνειδίζεται Thuc. — никто не задается вопросом, почему это не порицается
  • (= διὰ τοῦτο ὅτι) в силу того, что, потому (оттого), что
   οὐ δι΄ ἓν ἄλλο ἢ δ. … Plat. — не по какой-л. иной причине, как по той, что …(потому только, что …);
   οὐ δ., ἀλλ΄ ὅτι Arst. — не по (этой) причине, а независимо от нее
  • (редко = ὅτι) relat. что
   δ. ἐκ τῶν βαρβάρων ἥκει, πυνθανόμενος οὕτω εὑρίσκω ἐόν Her. — что (имена богов) пришли от варваров, я обнаружил путем расспросов
 14. πούς

  • πούς, ποδός ὁ (acc. у Aesop. ποῦν; gen. dual. ποδοῖν - эп. ποδοῖϊν; dat. pl. ποσί - эп. ποσσί и πόδεσσι)
  • нога, тж. ступня
   πόδα τιθέναι Arph. — шагать, идти;
  • лапа, когти
   ἐν πόδεσσιν πέλειαν ἔχων Hom. — (ястреб), держащий в когтях голубя
  • щупальце (полипа)
  • подножие, подошва
  • ножка, подставка
 15. ἐπίσης

  • ἐπίσης, (правильнее ἐπ΄ ἴσης) adv.
  • одинаково, наравне, с равным успехом
 16. οἰκιακός

  • οἰκιᾰκός, ὁ
  • домашний
  • домочадец
 17. σταῦλος

  • стойло
 18. ἱπποστάσιον

  • (лошадиное) стойло
 19. μένω

  • μένω (aor. ἔμεινα, pf. μεμένηκα, эп.-ион. impf. μένεσκον, эп. inf. μενέμεν)
  • стоять на месте, стойко держаться
  • оказывать сопротивление, выдерживать
  • ждать, ожидать, поджидать
  • оставаться, пребывать
  • оставаться в покое, быть неподвижным
 20. ὅταν

  • ὅτᾶν, или ὅτ΄ ἄν conj. (почти всегда с conjct.)
  • всякий раз как, когда
   ὅτ΄ ἂν (ἄνεμοι) γένωνται Hom. — когда поднимаются ветры;
   τί που δράσεις, ὅ. τὰ λοιπὰ πυνθάνῃ κακά ; Aesch. — что же станешь делать, когда узнаешь о прочих несчастьях?;
   ὅ. δ΄ ἵκηται Soph. — когда он придет;
 21. ἑαυτόν

  • σεαυτόν, σαυτόν
  • себя самого
 22. ἐπεῖ

  • ἐπεί, conj.
  • (время):
   • после того как, когда; часто с усилением
   • (с aor., impf. или praes.) с тех пор как
  • (причинность) ибо, так как, потому что:
   • (с ind.)
    ἐ. καὴ τοῖς θηρίοις πόθος τις ἐγγίγνεται Xen. — так как и у животных зарождается некая привязанность
   • (с ind. + ἄν или с opt. + ἄν или κε при будущем времени в смысле возможности)
    ἐ. οὔποτ΄ ἂν στόλον ἐπλεύσατ΄ ἂν τόνδε Soph. — ибо вы не предприняли бы этого путешествия;
   • (в обращении, — с подразумеваемым — (по)слушай (же)):
    ξεῖν΄, ἐ. ἂρ δέ ταῦτά μ΄ ἀνείρεαι Hom. — (послушай же), чужеземец, поскольку ты уж спрашиваешь об этом;
   • (в — отриц. предложении иногда): потому что иначе, ибо в противном случае:
  • (следствие) поэтому, следовательно; перед imper.
   • же, а, ну:
  • (в уступительном знач.)
   • хотя, однако, все же
 23. πηγαίνω

  • из ὑπάγω в значении «идти».
 24. ἵστημι

  • ἵστημι
  • ставить, расставлять
  • укреплять, подпирать
  • становиться
  • стоять, опираться, покоиться
  • стоять, вздыматься, выситься и т.д.
 25. οὐδαμός

  • οὐδ-αμός (только pl.)
  • ни один, никакой
  • ничего не стоящий, незначительный, ничтожный
 26. οὐδείς

  • οὐδείς, οὐδε-μίᾰ, οὐδεν, gen. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός (pl. οὐδένες, gen. οὐδένων - чаще οὐδαμοί)
  • ни один, никакой, никто (ничто)
   οὐδενὴ εἴκων Hom. — никому не уступающий;
   οὐ. ἐκοιμήθη Xen. — никто не отдыхал;
  • ничего не стоящий, ничего не значащий, ничтожный
   ὄντες οὐδένες Eur. — будучи совершенными ничтожествами
 27. σηκόνεται

  • подниматься
  • восходить
 28. ἐξέρχομαι

  • ἐξ-έρχομαι (fut. ἐξελεύσομαι, aor. 2 ἐξῆλθον, pf. ἐξελήλυθα)
  • выходить, уходить
  • выступать, отправляться
  • переходить
  • приходить, являться
  • вступать, приступать
  • продвигаться вперед и т.д.
 29. ἑλκέω

  • ἑλκέω [intens. к ἕλκω См. ελκω]
  • тащить, влечь
  • разрывать, растерзывать
  • чинить насилие
 30. πλήρης

  • πλήρης
  • полный, наполненный
  • сплошь покрытый
  • преисполненный
  • полный, выданный сполна
 31. ποῦ

  • I. πού, ион. κού adv. энкл.
   • где-нибудь, где-то
    οὐχ ἑκάς που Soph. — где-то недалеко
   • как-нибудь, в каком-либо отношении, так или иначе, в той или иной степени
    εἴ που δέοι Xen. — если возникала какая-л. необходимость
  • II. ποῦ, ион. κοῦ adv.
   • где, в каком месте
   • как, каким образом, на каком основании
 32. πόθεν

  • πό-θεν, ион. κόθεν adv. interr. и relat.
  • откуда
   π. γῆς ἦλθες ; Eur. — из какой страны пришла ты?
  • как, каким образом
   π., ὦ ΄γαθέ ; Plat. — каким же это образом, мой милый?
 33. ποῖ

  • ποῖ, adv. interr.
  • куда
   π. με χρέ μολεῖν ; Soph. — куда мне идти?
  • доколе
   π. χρέ ἀναμεῖναι ; Arph. — доколе нужно ждать?
 34. δορυφόρος

  • δορυ-φόρος
  • I, adj.
   • копьеносный, вооруженный копьем
   • угодливый, раболепный
  • II, ὁ
   • копьеносец, копейщик 2) (вооруженный копьем) телохранитель, pl. стража, охрана
   • угодливый спутник, приспешник
 35. θεός

  • θεός
  • I, беот. θιός или σιός, лак. σιός ὁ и ἡ (voc. θεός)
   • бог, божество
   • (тж. θήλεια θ. Hom.) богиня
   • полубог, герой
   • женщина божественного рода, полубогиня
  • II, adj.
   • божественный
 36. πλανήτης

  • дор. πλᾰνάτας -ου (νᾱ)
  • πλάνης
  • I, -ητος (ᾰ) adj.
   • бродячий, скитальческий
   • странствующий, блуждающий
  • II, -ητος ὁ
   • странник
   • планета
 37. ὀκτώ

  • ὀκτώ
  • οἱ, αἱ, τά indecl.
  • восемь
 38. ἰδοῦ

  • I., ἰδού
   • вот, на!
    ἰ. δέχου! Soph. — на, возьми!
   • хорошо!, ладно!
   • вот, послушай(те)!
   • вот, смотри(те)!
   • ирон. ах!, вот тебе на!, вот как!
  • II. ἰδοῦ
   • imper. aor. med. к εἶδον
 39. Ἑρμῆς

  • Гермес
 40. Αφροδίτη

  • Афродита
 41. Ἄρης

  • Арес
 42. Ζεύς

  • Зевс
 43. Ποσειδῶν·

  • Посейдон
 44. ὅστις

  • ὅσ-τις
  • pron. relat. который бы (ни) , какой бы (ни), кто бы (ни), иногда который, какой, кто (что)
   ὅτις τοιαῦτα ῥέζοι Hom. — всякий кто учинит нечто подобное
 45. ἰχθύς

  • ἰχθύς, -ύος (ῡ в двусложных формах, ῠ в трехсложных) ὁ (acc. sing. ἰχθύν, реже ἱχθύα; nom. pl. ἰχθῦς, реже ἰχθύες; acc. pl. ἰχθῦς, реже ἰχθύας)
  • рыба
   ἀφωνότερος τῶν ἰχθύων Luc. — безгласнее рыб
  • pl. рыбный рынок
 46. κολυμβάω

  • κολυμβάω
  • нырять, погружаться
   ὁ κολυμβῶν Arst. — пловец, водолаз
 47. βέβαιος

  • βέβαιος
  • крепкий, прочный, надежный
  • неизменный верный
  • достоверный, несомненный
  • меткий
  • уверенный (в себе)
  • безопасный
 48. ἐννέα

  • ἐννέᾰ
  • девять
 49. μέρα

  • μέρα, ἡ,
  • μέρος, -εος, τό
  • часть, доля
  • сторона, личность
  • перен. часть, отношение
  • роль, значение, положение, тж. должность, место
  • черед, смена
  • воинская часть, подразделение, отряд Xen.
  • pl. пределы, территория
  • грам. часть речи
 50. ἐπίρρημα

  • ἐπί-ρρημα, -ατος, τό
  • эпиррема, «послесловие» (в греч. комедии - речь корифея после парабазы, обычно состоящая из 16 трохаических триметров)
  • грам. наречие
 51. σύνδυσμος

  • грам. союз
 52. ἐπιφώνημα

  • ἐπι-φώνημα, -ατος, τό
  • восклицание, возглас
  • грам. междометие
  • рит. эпифонема, нравоучительное заключение, назидание
 53. ἄλλως

  • ἄλλως
  • по-иному, иначе
  • кроме того, а также
  • впрочем
  • вообще, только
  • ἄ. τε (καί) в особенности, особенно (же); в частности
  • просто так, бесцельно, зря
 54. καθῶς

  • καθ-ώς, conj.
  • как
   κ. ἄνω λέλεκται Arst. — как сказано выше;
   κ. ἐγένετο, οὕτως ἔσται NT. — как было, так будет
  • так как
   κ. ἤγγιζεν ὁ χρόνος NT. — так как приближалась пора
  • в соответствии
   κ. εὐπορεῖτό τις NT. — насколько кто мог
 55. Αγγλικός

  • английский
 56. συνῃρημένον

  • лингв. стягиваться, подвергаться контракции
 57. κτητικός

  • κτητικός
  • умеющий приобретать, способный наживать
  • грам. обозначающий принадлежность, притяжательный
 58. μονοσύλλαβος

  • μονο-σύλλᾰβος
  • грам. односложный
 59. τονίζω

  • τονίζω
  • грам. снабжать (тоническим) ударением
 60. δεικτικός

  • δεικτικός
  • лог. (воочию) показывающий, т.е. непосредственный, прямой
  • грам. указательный