ΓΛΩΣΣΑ

Μάθημα Ὄγδοον

₪ ₪ ₪


[Γεωγραφικὸς χάρτης τῆς ἠπείρου.]

Ἐκεῖνο (это) τὸ μέγα ὕδωρ μεταξὺ Ἀμερικῆς (-ή, θηλ.) καὶ Εὐρώπης (-η) εἶναι Ἀτλαντικὴ θάλασσα (ης), ἢ Ατλαντικὸς ὠκεανός (οῦ, ἀρσ.). Τί εἶναι ὁ μέγιστος ὠκεανός; ἐκεῖνος ὅστις (ὁ ὁποῖος) κεῖται ἐν τῷ μέσῳ (-ον, ου, οὐδ) Ἀμερικῆς καὶ Ἀσίας (-α, θηλ.)· τὸ ὅνομα τούτου εἶναι Εἰρηνικὸς (Тихий) ὠκεανός· τὸ ὕδωρ τοῦ ὠκεανοῦ τούτου δὲν ῥεῖ ἀλλὰ μένει ἀκίνητον.

Ὑπάρχουσιν εἰσέτι (ещё) μέγιστα ὕδατα τὰ ὁποῖα ῥέουσιν δηλαδή, ποταμοί· ὁ μέγιστος ποταμὸς (οῦ) ἐν τῇ βορίῳ (на севере) Ἀμερικῇ εἶναι ὁ Μισσισσίππη· οὗτος ὁ ποταμὸς ὑψώνεται (поднимается) ἐν τῇ Μιννησώτᾳ καὶ ἀδειάζει (χύνεται, втекает) εἰς τὸν κόλπον (-ος, ου, залив) τοῦ Μεξικοῦ πλησίον τῆς πόλεως (-λις) ἥτις ὀνομάζεται Νέα Ὀρλανδία.

Ἡ Ἀμερική ἐστι ἤπειρος, γῆ στερεά (terra firma)· ὑπάρχουσι πέντε ἥπειροι, ὀνομαζόμεναι· Εὐρώπη, Ἀσία, Ἀφρική, Ἀμερική, ἈυστραλιάὨκεανική. Γῆ στερεὰ ἥτις εἶναι περικυκλομένη ἐφ᾿ ὅλα τὰ μέρη (во всех своих частях) ὑφ᾿ ὑδάτων (ἀφ᾿ ὕδατα) εἶναι νῆσος· ἡ Ἀγγλία ἐστὶ νῆσος· γῆ δὲ ἥτις δὲν εἶναι οὕτω περικυκλομένη ἀλλὰ ἐνόνεται ἀφ᾿ ἓν μέρος (ους, οὐδ. τῆς τρίτης) εἰς μίαν ἤπειρον εἶναι χερσόνησος (ου, θηλ.), ὡς Φλορεντία.

Γέαι (ἐπαρχίαι, берега) προκείμεναι πλησίον τῆς θαλάσσης εἰσι (εἶναι) παραθαλάσσαιαι, ἀκταί· αἱ ἐπαρχίαι ἐκ τοῦ Μάϊν ([штат] Мэн) εἰς τὴν Φλορεντία εἶναι παραθαλάσσαιαι. Τὰ μεγάλα σώματα τῶν ὑδάτων ἅτινα ὄυτε ῥέουσιν οἴτε εἶναι τόσον μεγάλα ὅσον οἱ ὠκεανοὶ εἶναι λίμναι (озёра) τοιαῦται ὡς ἡ λίμνη Ἔρρη, Ὑπέροχος (выступающий) καὶ ἄλλαι· μία μικρὰ λίμνη εἶναι ἕλος (ους, οὐδ., пруд). Μικρότερα ῥεῖθρα εἶναι μυχοί, καὶ ῥύακες· τὸ ὕδορ τῶν ποταμῶν, μυχῶν καὶ ῥυακων ῥεῖ μεταξὺ δύο ὀχθῶν (ὅχθη, ης, берег). Ἡ γῆ εἶναι εἴτε ὁμαλὴ καὶ ὁριζόντιος, εἴτε περίστροφος καὶ ὑψηλή· γῆ περίστροφος καὶ ὑψηλὴ εἶναι βουνόν (οῦ, οὐδ, холм)· ἓν ὑψηλὸν βουνὸν εἶναι ὄρος (ους, mt.) ἀλλὰ μία γραμμὴ βουνῶν εἶναι μία σεῖρα (series, цепь) ὀρῶν. Τὰ ὑψηλότατα (-τερα) ὄρη εἶναι τὰ Ἄλπεα (τὰ ὄρη Ἄλπεις) ἐν τῇ Σουιδίᾳ (Швейцария)· τὰ ὕψιστα ὄρη εἶναι ὀξέα, καὶ ἔχουσιν αἰχμὰς (острия/вершины) ἢ κορυφὰς κεκαλυμμένας (покрытые) μετὰ χιόνος.

Ἐν τῷ μέσῳ δύο βουνῶν εἶναι μία κοιλάς (άδος, θηλ.), ἥτις μεταξὺ ὑψηλοτέρων βουνῶν εἶναι βαθέα· ποταμός τις δὲν εἶναι τόσον βαθὺς ὅσον ὁ ὠκεανὸς· ὁ Εἰρηνικὸς ὠκεανὸς εἶναι ὁ βαθύτατος.

Σκόλιον

Ἡ πρώτη κλίσις

               
Ὀνο. τιμή, οικία, θάλασσᾰ· πολίτης, ταμίας
Γεν. τῆς τιμῆς, οικίας, θάλασσης· τοῦ πολίτου, ταμίου
Δοτ. τῇ τιμῇ, οικίᾳ, θάλασσῃ· τῳ πολίτῃ, ταμίᾳ
Αἰτ. τὴν τιμήν, οικίαν, θάλασσᾰν· τὸν πολίτην, ταμίαν
      -αι        
      -ῶν (для άων)        
      -αις        
      -ας        

Заметьте: (a) окончания множественного числа одинаковы для всех существительных; (b) слова единственного числа женского рода имеют три вида окончаний, а слова мужского рода, оканчивающиеся на ς, — две формы; (c) при склонении, ударение имён существительных остаётся на том же самом слоге, что и в форме именительного падежа, кроме формы родительного падежа множественного числа, в которой всегда используется облечённое ударение (по причине контракции), в случае третьего класса, называемого также «рецессивным», ударение ставится как можно ближе к ультиме (последнему слогу), но не дальше третьего слога от конца слова; (d) на последнем слоге облечённое ударение ставится только в формах родительного и дательного падежей; (e) долгая пенультима (предпоследний слог) имеет облечённое ударение только в том случае, если ультима краткая.

 1. Ἀ-κίνετον = alpha privativum, Рус. «не-». Стоит запомнить раз и навсегда, т.к. повсеместно используется в греческом языке.

 2. Οὗτος ὁ π. Указательные и притяжательные местоимения требуют артикля: эта река (англ. this the river); указательные местоимения должны стоять как здесь или сразу после существительного, но никогда не между артиклем и именем существительным, если существительное не согласуется с прилагательным, когда они могут стоять также перед существительным, например: ὁ μέγας οὗτος π. Но притяжательные местоимения ставятся между артиклем и существительным, как в ὁ ἐμος ἵππος, (эта) моя лошадь; такая позиция называется «атрибутивным», другое — «предикативной».

 3. Ἥ-τις, составное относительное местоимение который, какой. Обе части склоняются, первая почти как определённый артикль: ὅς, ἥ, ὅ· οὗ, ἧς, κτλ· вторая — по парадигме третьего склонения: τὶς, τὶς, τὶ· τινός, τινὸς, τινὸς· τινὶ, κτλ.

 4. Περί-κυκλο = (по)-кругу (окружённый).

 5. Ἐφ᾿, ὑφ᾿, ἀφ᾿ = ἐπί, ὑπό, ἀπό. Если предлог стоит перед словом, начинающимся с гласной, то возникает элизия (отпадение звука), что приводит к слиянию глухого звука с густым придыханием; всего существует девять глухих согласных звуков: лабиальные (губные) π, β,φ, корональные (переднеязычные) τ, δ, θ и палатальные (среднеязычные) κ, γ, χ.

 6. Ἕν-όνεται, объ(един)ённый.

 7. Παρα-θαλ., при-брежный, по-бережьье.

 8. Τοι-αῦται, как то.

 9. Μυχοί κ. ῥύ., ручьи и потоки.

 10. Ὁμαλή, равнинная; περίσ., раскинувшийся и высокий.

 11. Μεταξύ, между, πρόθεσις μετὰ τῆς, Γεν.

 12. Βαθέα· βαθύς, βαθεῖα, βαθύ· βαθέος, βαθείας· βαθεῖ, βαθεῖᾳ, κτλ., глубокий.