ΓΛΩΣΣΑ

Введение
ἀλφάβητον
βαρεῖα
δασεῖα
δίφθογγον
ἑλληνικός
ἐπιφωνηματικόν
ἐρωτηματικόν
κόμμα
ὀξεῖα
περισπωμένη
πνεύματα
στιγματισμός
τελεία
τόνος
φωνήεντο
χρόνος
ψιλή
Урок первый
ἀριθμός
ἀρσενικός
ἄρθρον
αὕτη
βραχεῖα
γλῶσσα
γένος
γραμμή
δὲν
εἶνε
εἰς
ἐκεῖνος
εὐθύς
ἐπίθετον
ἔχω


θηλυκός
καμπύλος
καὶ
κατὰ
κύκλος
λεπτός
λήγω
μάθημα
μάλιστα
μακρός
μετὰ
μικρός
μέγας

ὄνομα
οὔτε
οὗτος
οὐδέτερος
ὄχι
παχύς
πρῶτος
πτῶσις
στιγμή
στρογγύλος
σφαῖρα
συμφωνέω
τετράγωνον
τίς
τὀ
τρεῖς
τοῦτο
Урок второй
ἄλλος
ἀντωνυμία
ἀριθμητικός
δεύτερος
δύο
δὲ
εἷς
ἕν
ἑνικός
ἑξῆς
κάθετος
μία
ὁριζόντιος
πλάγιος
πληθυντικός
ποσός
σχηματισμὸς
τέσσαρες
ὡσ
Урок третий
αἰτιατική
αἰχμή
ἀλλά
ἀναφορικός
ἀνάκτορον
ἀνώμαλος
ἀπέναντι
ἄλλοτε
βακτηρία
γενική
γωνία
διάφορος
εἰσάγω
ἐν
ἐνταῦθα
ἐξώθυραι
ἐπιμήκης
ἐπί
θύρα
κάθισμα
καλέω
καλύβη
καπνοδόχη
καταχρηστικός
κατάληξις
κλίνω
κλίσις
κύλινδρος
λαμπάς
μεταξύ
μολυβδοκόνδυλον
οἰκία
οἷον
ὁποῖος
ὅρα
οὕτως
παράθυρα
παράλληλος
πλατύς
πλευρά
πλησίον
πρόθεσις
πρός
πρόσῶπον
πάντοτε
πύλαι
ῥάβδος
ῥῆμα
σημαίνω
σκόλιον
στενός
στέγη
συντάσσω
τε
τοιοῦτος
τράπεζα
τρίγωνον
τρίτος
ὑπεράνω
ὑποκάτω
ὑψηλός
φυλλάς
χαμηλός
Урок четвёртый
ἀκτίς
ἅμαξα
ἀμβλύς
ἀμφότεραι
ἀτμός
ἄνεμος
διά
δοχή
ἔγκλισις
ἐκ
ἐνεστὼς
ἐργαλεῖον
ἐργοστάσιον
κάρρον
καπνός
κινέω
κυρτός
κόνδυλος
κάμνω
κόπτω
λαβή
μάχαιρα
μόλυβδος
μόνον
μύλος
πύργος
σκέπη
σπάθη
συνθετός
τροχός
τέταρτος
χειράμαζα
χείρ
ὀξύς
ὁριστικός
ὅμως
ῥυμός
ῥίζα
ὑδρόμυλος
ὑποκοριστικός
ὕδωρ
Урок пятый
ἀκέραιος
ἄκλιτος
ἀνά
ἀναβαίνω
ἀνατέλλω
ἀνατολή
ἄνευ
ἀπό
ἀποβάλλω
ἀποβολή
ἀποτελέω
ἀρχή
ἀστήρ
αὐξάνω
βαίνω
Βορέας
δηλαδή
δοτική
δύσις
δύω
δωδέκατος
ἕκτος
ἔπειτα
ἑσπέρα
εὑρίσκω
ἥλιος
ἡμέρα
ἡμικύκλιον
ἡμισέληνος
ἥμισυ
καταβαίνω
κατά
κέντρον
κλητική
λαμπρόν
λαμπυρίζω
λάμπω
μειόω
μέν
μεσημβρία
μέσος
μεταβάλλω
μέχρι
μῆλον
νεανίας
νέος
Νότος
νουμηνία
νῦν
νύξ
ὁδός
ὀδούς
ὁτέ
οὐδέποτε
οὐρανός
πανσέληνος
πάντοτε
πας
πέμπτος
περιέχω
περί
πολίτης
πότε
προάγω
πρό
προστίθημι
πρότασις
πρωϊνός
πρωΐ
ῥήτωρ
ῥιζικός
σελήνη
σημεῖον
σκοπός
σκοτεινός
σκότος
συνηθῶς
ταχέως
τελευταῖος
τελικός
τέλλω
τίθημι
τρόπος
ὑπολείπω
φάσις
φέγγος
φέγγω
φίλος
φωνή
φωτεινός
ὥρα
ὠχρόν
Урок шестой
Αγγλικός
Αφροδίτη
Ζεύς
Ποσειδῶν·
βέβαιος
δεικτικός
διότι
δορυφόρος
ζῶον
θεός
καθῶς
κολυμβάω
κτητικός
μένω
μέρα
μονοσύλλαβος
νερότροχον
οἰκιακός
οὐδαμός
οὐδείς
πηγαίνω
πλήρης
πλανήτης
πούς
ποῖ
ποῦ
πόθεν
σηκόνεται
στέκεται
σταῦλος
συνῃρημένον
σύνδυσμος
τετράποδος
τονίζω
τρέχω
ἄλλως
ἄλογος
Ἄρης
ἐννέα
ἐξέρχομαι
ἐπίρρημα
ἐπίσης
ἐπεῖ
ἐπιφώνημα
ἑαυτόν
ἑλκέω
Ἑρμῆς
ἰδοῦ
ἰχθύς
ἱπποστάσιον
ἵππος
ἵσαται
ἵστημι
ὀκτὼ
ὅστις
ὅταν
ὑδρότροχον
ὑπάρχω
ὑπὸ
ῥέω
Урок седьмой
ἀπόλυτος
γίγνομαι
ἕβδομος
ἐλάττωσις
ἓξ
ἥπειρος
θετικός
ἰσότης
λίαν
λύχνος
μείων
νῆσος
νόσος
ὅλος
ὅσος
παλάτιον
παράδειγμα
ποῖος
πόλις
πολύ
προηγέομαι
πυκνός
σύγκρισις
συγκριτικός
σῶμα
τάφρος
τόσος
ὑπερθετικὸς
ὑπεροχή
χαμηλός
χάρις
Урок восьмой
Ἀγγλία
ἀδειάζω
ἀκίνητος
ἀκτή
Ἄλπεα
Ἀμερική
Ἀσία
Ἀτλαντικός
Ἀυστραλιά
Ἀφρική
βαθύς
βουνός
Γεωγραφικός
Εἰρηνικός
εἰσέτι
εἴτε
ἕλος
ἐνόω
ἐπαρχία
Ἔρρη
Εὐρώπη
θάλασσα
καλύπτω
κεῖμαι
κοιλάς
κόλπος
κορυφή
λίμνη
Μάϊν
Μεξική
μέρος
Μιννησώτα
Μισσισσίππη
μυχός
Νέα Ὀρλανδία
ὄγδοος
ὁμαλός
ὁριζόντιος
ὄρος
ὅχθη
παραθάλασσα
πέντε
περικυκλωμένος
περίστροφος
ποταμός
πρόκειμαι
ῥεῖθρον
ῥύαξ
σεῖρα
Σουιδία
στερεός
ταμίας
τιμή
ὑπέροχος
ὑψόω
Φλορεντία
χάρτης
χερσόνησος
χιών
χύνω
Ὠκεανική
ὠκεανός

Все слова по алфавиту

 1. Ἀγγλία
 2. Αγγλικός
 3. ἀδειάζω
 4. αἰτιατική
 5. αἰχμή
 6. ἀκέραιος
 7. ἀκίνητος
 8. ἄκλιτος
 9. ἀκτή
 10. ἀκτίς
 11. ἀλλά
 12. ἄλλος
 13. ἄλλοτε
 14. ἄλλως
 15. ἄλογος
 16. Ἄλπεα
 17. ἀλφάβητον
 18. ἅμαξα
 19. ἀμβλύς
 20. Ἀμερική
 21. ἀμφότεραι
 22. ἀνά
 23. ἀναβαίνω
 24. ἀνάκτορον
 25. ἀνατέλλω
 26. ἀνατολή
 27. ἀναφορικός
 28. ἄνεμος
 29. ἄνευ
 30. ἀντωνυμία
 31. ἀνώμαλος
 32. ἀπέναντι
 33. ἀπό
 34. ἀποβάλλω
 35. ἀποβολή
 36. ἀπόλυτος
 37. ἀποτελέω
 38. Ἄρης
 39. ἄρθρον
 40. ἀριθμητικός
 41. ἀριθμός
 42. ἀρσενικός
 43. ἀρχή
 44. Ἀσία
 45. ἀστήρ
 46. Ἀτλαντικός
 47. ἀτμός
 48. αὐξάνω
 49. Ἀυστραλιά
 50. Ἀφρική
 51. Αφροδίτη
 52. βαθύς
 53. βαίνω
 54. βακτηρία
 55. βαρεῖα
 56. βέβαιος
 57. Βορέας
 58. βουνός
 59. βραχεῖα
 60. γενική
 61. γένος
 62. Γεωγραφικός
 63. γίγνομαι
 64. γλῶσσα
 65. γραμμή
 66. γωνία
 67. δασεῖα
 68. δὲ
 69. δεικτικός
 70. δὲν
 71. δεύτερος
 72. δηλαδή
 73. διά
 74. διάφορος
 75. διότι
 76. δίφθογγον
 77. δορυφόρος
 78. δοτική
 79. δοχή
 80. δύο
 81. δύσις
 82. δύω
 83. δωδέκατος
 84. ἑαυτόν
 85. ἕβδομος
 86. ἔγκλισις
 87. εἶνε
 88. Εἰρηνικός
 89. εἰσάγω
 90. εἰς
 91. εἷς
 92. ἕν
 93. εἰσέτι
 94. μία
 95. εἴτε
 96. ἐκεῖνος
 97. ἐκ
 98. ἕκτος
 99. ἐλάττωσις
 100. ἑλκέω
 101. ἑλληνικός
 102. ἕλος
 103. ἐν
 104. ἐνεστὼς
 105. ἑνικός
 106. ἐννέα
 107. ἐνόω
 108. ἐνταῦθα
 109. ἓξ
 110. ἐξέρχομαι
 111. ἑξῆς
 112. ἐξώθυραι
 113. ἐπαρχία
 114. ἐπεῖ
 115. ἔπειτα
 116. ἐπί
 117. ἐπίθετον
 118. ἐπιμήκης
 119. ἐπίρρημα
 120. ἐπίσης
 121. ἐπιφώνημα
 122. ἐπιφωνηματικόν
 123. ἐργαλεῖον
 124. ἐργοστάσιον
 125. Ἑρμῆς
 126. Ἔρρη
 127. ἐρωτηματικόν
 128. ἑσπέρα
 129. εὐθύς
 130. εὑρίσκω
 131. Εὐρώπη
 132. ἔχω
 133. Ζεύς
 134. ζῶον
 135. ἥλιος
 136. ἡμέρα
 137. ἡμικύκλιον
 138. ἡμισέληνος
 139. ἥμισυ
 140. ἥπειρος
 141. θάλασσα
 142. θεός
 143. θετικός
 144. θηλυκός
 145. θύρα
 146. ἰδοῦ
 147. ἵππος
 148. ἱπποστάσιον
 149. ἵσαται
 150. ἰσότης
 151. ἵστημι
 152. ἰχθύς
 153. κάθετος
 154. κάθισμα
 155. καθῶς
 156. καὶ
 157. καλέω
 158. καλύβη
 159. καλύπτω
 160. κάμνω
 161. καμπύλος
 162. καπνοδόχη
 163. καπνός
 164. κάρρον
 165. καταβαίνω
 166. κατά
 167. κατὰ
 168. κατάληξις
 169. καταχρηστικός
 170. κεῖμαι
 171. κέντρον
 172. κινέω
 173. κλητική
 174. κλίνω
 175. κλίσις
 176. κοιλάς
 177. κόλπος
 178. κολυμβάω
 179. κόμμα
 180. κόνδυλος
 181. κόπτω
 182. κορυφή
 183. κτητικός
 184. κύκλος
 185. κύλινδρος
 186. κυρτός
 187. λαβή
 188. λαμπάς
 189. λαμπρόν
 190. λαμπυρίζω
 191. λάμπω
 192. λεπτός
 193. λήγω
 194. λίαν
 195. λίμνη
 196. λύχνος
 197. μάθημα
 198. Μάϊν
 199. μακρός
 200. μάλιστα
 201. μάχαιρα
 202. μέγας
 203. μειόω
 204. μείων
 205. μέν
 206. μένω
 207. Μεξική
 208. μέρα
 209. μέρος
 210. μεσημβρία
 211. μέσος
 212. μεταβάλλω
 213. μετὰ
 214. μεταξύ
 215. μέχρι
 216. μῆλον
 217. μικρός
 218. Μιννησώτα
 219. Μισσισσίππη
 220. μολυβδοκόνδυλον
 221. μόλυβδος
 222. μόνον
 223. μονοσύλλαβος
 224. μύλος
 225. μυχός
 226. νεανίας
 227. Νέα Ὀρλανδία
 228. νέος
 229. νερότροχον
 230. νῆσος
 231. νόσος
 232. Νότος
 233. νουμηνία
 234. νῦν
 235. νύξ
 236. ὄγδοος
 237. ὁδός
 238. ὀδούς
 239. οἰκιακός
 240. οἰκία
 241. οἷον
 242. ὀκτὼ
 243. ὅλος
 244. ὁμαλός
 245. ὅμως
 246. ὄνομα
 247. ὀξεῖα
 248. ὀξύς
 249. ὁποῖος
 250. ὅρα
 251. ὁριζόντιος
 252. ὁριζόντιος
 253. ὁριστικός
 254. ὄρος
 255. ὅσος
 256. ὅστις
 257. ὅταν
 258. ὁτέ
 259. τὀ
 260. οὐδαμός
 261. οὐδείς
 262. οὐδέποτε
 263. οὐδέτερος
 264. οὐρανός
 265. αὕτη
 266. οὔτε
 267. τοῦτο
 268. οὗτος
 269. οὕτως
 270. ὅχθη
 271. ὄχι
 272. παλάτιον
 273. πανσέληνος
 274. πάντοτε
 275. πάντοτε
 276. παράδειγμα
 277. παραθάλασσα
 278. παράθυρα
 279. παράλληλος
 280. πας
 281. παχύς
 282. πέμπτος
 283. πέντε
 284. περιέχω
 285. περικυκλωμένος
 286. περί
 287. περισπωμένη
 288. περίστροφος
 289. πηγαίνω
 290. πλάγιος
 291. πλανήτης
 292. πλατύς
 293. πλευρά
 294. πληθυντικός
 295. πλήρης
 296. πλησίον
 297. πνεύματα
 298. πόθεν
 299. ποῖος
 300. ποῖ
 301. πόλις
 302. πολίτης
 303. πολύ
 304. Ποσειδῶν·
 305. ποσός
 306. ποταμός
 307. πότε
 308. ποῦ
 309. πούς
 310. προάγω
 311. προηγέομαι
 312. πρόθεσις
 313. πρόκειμαι
 314. πρό
 315. πρός
 316. προστίθημι
 317. πρόσωπον
 318. πρότασις
 319. πρωϊνός
 320. πρωΐ
 321. πρῶτος
 322. πτῶσις
 323. πυκνός
 324. πύλαι
 325. πύργος
 326. ῥάβδος
 327. ῥεῖθρον
 328. ῥέω
 329. ῥῆμα
 330. ῥήτωρ
 331. ῥίζα
 332. ῥιζικός
 333. ῥύαξ
 334. ῥυμός
 335. σεῖρα
 336. σελήνη
 337. σηκόνεται
 338. σημαίνω
 339. σημεῖον
 340. σκέπη
 341. σκόλιον
 342. σκοπός
 343. σκοτεινός
 344. σκότος
 345. Σουιδία
 346. σπάθη
 347. σταῦλος
 348. στέγη
 349. στέκεται
 350. στενός
 351. στερεός
 352. στιγματισμός
 353. στιγμή
 354. στρογγύλος
 355. σύγκρισις
 356. συγκριτικός
 357. συμφωνέω
 358. σύνδυσμος
 359. συνηθῶς
 360. συνῃρημένον
 361. συνθετός
 362. συντάσσω
 363. σφαῖρα
 364. σχηματισμὸς
 365. σῶμα
 366. ταμίας
 367. τάφρος
 368. ταχέως
 369. τελεία
 370. τελευταῖος
 371. τελικός
 372. τέλλω
 373. τέσσαρες
 374. τέταρτος
 375. τε
 376. τετράγωνον
 377. τετράποδος
 378. τίθημι
 379. τιμή
 380. τίς
 381. τοιοῦτος
 382. τονίζω
 383. τόνος
 384. τόσος
 385. τράπεζα
 386. τρεῖς
 387. τρέχω
 388. τρίγωνον
 389. τρίτος
 390. τρόπος
 391. τροχός
 392. ὑδρόμυλος
 393. ὑδρότροχον
 394. ὕδωρ
 395. ὑπάρχω
 396. ὑπεράνω
 397. ὑπερθετικὸς
 398. ὑπεροχή
 399. ὑπέροχος
 400. ὑποκάτω
 401. ὑποκοριστικός
 402. ὑπολείπω
 403. ὑπὸ
 404. ὑψηλός
 405. ὑψόω
 406. φάσις
 407. φέγγος
 408. φέγγω
 409. φίλος
 410. Φλορεντία
 411. φυλλάς
 412. φωνήεντο
 413. φωνή
 414. φωτεινός
 415. χαμηλός
 416. χαμηλός
 417. χάρις
 418. χάρτης
 419. χειράμαζα
 420. χείρ
 421. χερσόνησος
 422. χιών
 423. χρόνος
 424. χύνω
 425. ψιλή
 426. Ὠκεανική
 427. ὠκεανός
 428. ὥρα
 429. ὡσ
 430. ὠχρόν