ΓΛΩΣΣΑ

Урок первый


ἀριθμός | ἀρσενικός | ἄρθρον | αὕτη | βραχεῖα | γλῶσσα | γένος | γραμμή | δὲν | εἶνε | εἰς | ἐκεῖνος | εὐθύς | ἐπίθετον | ἔχω | | | θηλυκός | καμπύλος | καὶ | κατὰ | κύκλος | λεπτός | λήγω | μάθημα | μάλιστα | μακρός | μετὰ | μικρός | μέγας | | ὄνομα | οὔτε | οὗτος | οὐδέτερος | ὄχι | παχύς | πρῶτος | πτῶσις | στιγμή | στρογγύλος | σφαῖρα | συμφωνέω | τετράγωνον | τίς | τὀ | τρεῖς | τοῦτο


 1. μάθημα

  • μάθ-ημα, ατος, τό, ([etym.] μαθεῖν)
  • A that which is learnt, lesson
  • learning, knowledge
 2. πρῶτος

  • πρῶτος, dor. πρᾶτος
  • first
   πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ Hom. — in the very first battle;
   τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερέων Her. — from the very first day
 3. στιγμή

  • στιγμή, ἡ
  • mathematical point
   ὅσον σ. αἱματίνη ‘a speck of blood’
  • spot on a bird’s plumage
 4. μικρός

  • μικρός, σμῑκρός, dor. μικκός
  • small, little
 5. μέγας

  • μέγας
  • big, of bodily size
 6. [ὁ ↩] [ἡ ↩] [τὀ ↩]

  • ὁ, ἡ, τὀ
  • article
 7. οὗτος [οὗτος ↩] [αὕτη ↩] [τοῦτο ↩]

  • οὗτος
  • αὕτη, τοῦτο, gen. τούτου, ταύτης, τούτου [ὁ + αὐτός]
   pl. οὗτοι, αὗται, ταῦτα; gen. τούτων
   dual. τούτω, gen. dat. τούτοιν
  • this
 8. ἐκεῖνος

  • ἐκεῖνος
  • ἐκείνη, ἐκεῖνο, also. κεῖνος, dor. τῆνος, aeol. κῆνος
  • pron. demonstr. the person there, that person or thing
 9. εἶνε

  • εἰμί
  • (fut. ἔσομαι, impf. ἦν и ἦ; imper. ἴσθι; conjct. ὦ; opt. εἴην; inf. εἶναι)
  • exist, be in existence
  • εἶνε — sg. 3.
 10. τίς

  • τίς
  • Interrog. Pron. who? what?
 11. μάλιστα

  • μάλιστα
   (μᾰ) adv. [superl. of μάλα see. μαλα]
  • a very, exceedingly
 12. ὄχι

  • ὄχι, Attic οὔ, οὐχί
   [intens. of οὐ see. ου]
  • no, not
 13. δὲν

  • δὲν, Attic οὐχ ἔστι.
  • no, not
  • ἤ, conj. disj.
  • or, or else
 14. γραμμή

  • γραμμή, dor. γραμμά ἡ
  • stroke or line of a pen, line, as in mathematical figures
 15. βραχεῖα

  • βρᾰχύς
   -εῖα, ion. έα -ύ (compar. βραχύτερος, βραχίων and βράσσων; superl. βραχύτατος and βράχιστος)
  • in a short time
  • of Size, short, small
  • of Number, few
  • of Value or Importance, of persons, humble, insignificant
  • short, of vowels or syllables
 16. μακρός

  • μακρός
   (compar. μακρότερος - Anth. also. μάσσων, superl. μακρότατος and μήκιστος)
  • in length, long
  • in height, tall, high
  • in distance, long, far, remote
  • generally, large in size or degree, great
 17. λεπτός

  • λεπτός
  • fine, small, thin, fine, delicate
  • of the human figure, mostly in bad sense, thin, lean
  • of space, strait, narrow
  • generally, small, weak, impotent
 18. καὶ

  • καί
   conj. (sometimes adv.)
  • and; also
  • to addalimiting or defining expression
  • in questions, to introduce an objection or express surprise
 19. εὐθύς

  • εὐθύς, -εῖα -ύ
  • straight, direct, whether vertically or horizontally
  • in moral sense, straightforward, frank, of persons
 20. παχύς

  • πᾰχύς, -εῖα -ύ
  • metaph., of soil, rich, fertile
  • of inorganic things, thick, massive
  • of liquids, thick, curdled, clotted
  • in Com., fat, great
  • of timbre, thick
  • of speech, coarse, heavy
  • of flame, dull
 21. καμπύλος

  • καμπύλος
  • bent, curved
 22. οὔτε

  • οὔτε, οὔ-τε, conj.
  • and not
  • freq. used to divide up a general negation into two or more parts, within one of the two clauses
 23. κύκλος

  • κύκλος, ὁ (pl. sometimes τὰ κύκλα)
  • circle, wheel
  • place of assembly, crowd of people standing round, ring or circle of people
  • orb, disk of the sun and moon
  • circle or wall round a city, circular fort
 24. σφαῖρα

  • σφαῖρα, ion. σφαίρη ἡ
  • ball
  • any globe
  • sphere, as a geom. figure
 25. τετράγωνον

  • τετράγωνον, τετρά-γωνον, (ᾰ) τό
  • Math. quadrangle
 26. στρογγύλος

  • στρογγύλος
  • spherical, spheroidal
 27. ἄρθρον

  • ἄρθρον, τό
  • joint
  • generally, of limbs, etc., esp. in pl.
  • Gramm., connecting word
 28. γλῶσσα

  • γλῶσσα, атт. γλῶττα, ἡ
  • tongue, as the organ of speech
  • language
  • of persons, one who is all tongue, speaker
 29. ἔχω

  • ἔχω
  • (impf. εἶχον; fut. ἕξω and σχήσω; aor. 2 ἔσχον, imper. σχές, conjct. σχῶ, opt. σχοίην, inf. σχεῖν, part. σχών; pf. ἔσχηκα; ppf. ἐσχήκειν; pass.: praes. ἔχομαι, impf. εἰχόμην, fut. σχεθήσομαι, aor. ἐσχέθην, pf. ἔσήμαι)
  • Trans., have, hold
  • keep, have charge of
 30. τρεῖς

  • τρεῖς, οἱ, αἱ, τρία τά (gen. τριῶν, dat. τρισί)
  • three
 31. ἀρσενικός

  • ἀρρενικός and Anth. ἀρσενικός
  • Gramm. masculine
 32. θηλυκός

  • θηλυκός
  • Gramm. feminine
 33. οὐδέτερος

  • οὐδέτερος, οὐδ-έτερος
  • neuter
  • οὐδέτερον — τό (sc. γένος) Gramm. of neuter gender
 34. γένος

  • γένος, -εος, ion. ευς (v. l.) τό
  • Gramm. gender
 35. ὄνομα

  • ὄνομα, ion. οὔνομα, aeol. ὄνῠμα and ὤνομα -ατος τό
  • noun
  • phrase, expression, esp. of technical terms
  • false name, pretence, pretext
 36. λήγω

  • λήγω
  • прекращаться, кончаться
   λήξαντος οὔρου Pind. — когда ветер улегся;
 37. εἰς

  • εἰς, ion., dor. and староатт. ἐς praep. cum acc.
  • (направление в пространстве) в, на, до, к
   ἐμβαλεῖν εἰς τέν Ἀττικήν Xen. — вторгнуться в Аттику;
   εἰς (τὸ) ὀρθόν Arst. — в прямом направлении, прямо;
   ἡ εἰς Βοιωτοὺς ὁδός Xen. — дорога в Беотию
 38. ἐπίθετον

  • ἐπίθετον
  • Gramm. adjective
 39. συμφωνέω

  • συμφωνέω, συμ-φωνέω
  • sound together, be in harmony or unison (cf. συμφωνία)
  • make an agreement or bargain with any one
  • unite for a bad purpose, conspire
  • of remedies, to be suitable
 40. μετὰ

  • μετά
  • I. WITH GEN. (in which use μ. gradually superseded σύν, q.v.)
   • in the midst of, among, between, with pl. Nouns
   • in common, along with, by aid of (implying a closer union than σύν)
   • later, in one’s dealings with
   • serving to join two predicates
  • II. WITH DAT., only poet., mostly dialect
   • between, among others, but without the close union which belongs to the genitive, and so nearly
   • of persons, among, in company with
   • of separate parts of persons, between
   • to complete a number, besides, over and above
   • of motion, into the middle of, coming into or among, esp. where a number of persons is implied
   • in pursuit or quest of, of persons
   • of Place, after, behind
   • of Time, after, next to
   • in order of Worth, Rank, etc., next after, following
 41. κατὰ

  • κατὰ
  • I. WITH GEN.
   • denoting motion, above, down
   • down upon or over
   • Geom., along, upon
   • later, towards a point
   • to make a vow towards, i.e. make a vow of offering
   • in hostile sense, against
  • II. WITH Acc.
   • of motion downwards
   • with or without signf. of motion, on, over, throughout a space
   • opposite, over against
   • distributively, of a whole divided into parts
   • of Numbers, by so many at a time
 42. ἀριθμός

  • ἀριθμός
  • amount, sum
  • item or term in a series
  • mere number, quantity
  • Gramm., number
 43. πτῶσις

  • πτῶσις, -εως ἡ
  • falling, fall
  • Gramm., mode or modification of a word